Lōo-giō ê露水

作者:崎仔頭赤子


日頭若出門    

Lōo-giō面頂ê璇石

Liam-mi就拍無--去--ah

明仔載 透早

伊猶原koh金siak-siak 


你ê露水

Ē-tàng tùn-tenn偌久

明仔載ê露水--ê

伊kám koh ē生tńg--來


Mài食蒜頭吐lōo-giō


等mi̍h oh到 凊彩豆腐

等人快老 樂暢過日

若án-ne生 逐日

規工規面金siak-siak
做伙來唸詩專欄,本文使用教育部推薦漢字kap臺灣閩南語羅馬字拼音方案。

#台文通訊BONG報 339期,2022年6月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。