Pùn-sò

作者:藍春瑞


Pùn-sò是纏tī文明國家ê黏thi,親像司公仔sīn-pue kat sio倚án-ne,sian剝to bē開,tsiah是忝;koh再講,處理pùn-sò ê步數到tann iáu無法度十全十美,ke減有寡敗害kap欠點ê所在。比一个例來講,拖去thūn海、埋入去塗跤,lóng是積積做一伙徙去目睭看bē著ê所在niā-niā,pùn-sò仝款原在、tiâu tī地球ê塗跤兜,a̍h無走tuì天頂尾溜去,實在mā無偌gâu;hām uè kah規个街仔路,tsia一tah、hia一tshok散去四箍liàn-tńg,有啥精差--leh?啊若tsit-tsūn上時行--ê是kā規車ê pùn-sò sak入去焚化爐,放火硬kā燒做火hu,kánn準是無--去ê款;m̄-koh,thàng過煙筒排--出-來--ê是有毒ê廢氣,囤tī半空中,hōo風吹leh走,tuè雨sap仔koh沃落來塗跤兜,仝款是汙染著tsit塊土地,礙著lán ê健康,mā無啥mih khah khiàng ê所在。


Tsit站仔khah ē hōo人呵咾--ê是資源回收ê khang-khuè做kah不止仔澈底,無論官廳、社團、私人lóng有人tsiânn認真leh做,特別是khioh字紙、歹銅舊錫ê人,是存好心無嫌lah-sap tsiah kā ē用ê資源khîng出來賣錢。一--來增加廢物ê利用hōo pùn-sò減少--去,二--來koh ē-tàng hōo lán ê環境衛生變khah清氣。Tsit款善心人士,lán tio̍h-ài kā尊tshûn、kā幫贊。基層ê縣市政府kap公所mā lóng有leh做khioh phun、收pùn ê khang-khuè,tshuân免錢ê桶仔hōo家家戶戶,鼓吹眾人逐工khioh,派專人leh回收,ǹg望tsit項khang-khuè做ē順序、久長,樓跤樓頂、厝邊頭尾做hōo慣勢,正經是好心好行、功德無量。現此時ê科技,無法度做到lóng無pùn-sò ê境界,m̄-koh beh按怎設法減量是逐家拍拚ê目標,án-ne lán ê環境tsiah有醫,生活品質自然提kuân,囝孫序細有khah好ê日子thang過。 


(Tsit篇文章bat刊tī教育部電子報,漢羅用字有調整,原文網址:https://reurl.cc/Gx152p

阿瑞--ā話仙 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap臺灣閩南語羅馬字拼音方案。

#台文通訊BONG報 340期,2022年7月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。