Gōng查某

吳春金

Hit个gōng查某
頭殼 是leh想啥
罵bē疼,拍bē驚
是啥人教伊tsiah認命

錢伊leh趁,囝伊leh晟
翁婿 查某一个一个phāⁿ
酒beh lim,kiáu beh pua̍h
負債放leh hō͘伊拖
Kám講伊lóng bē頓心肝
後生查某囝hiah濟个又按怎
無人接伊 去做伙蹛
由在伊hō͘翁婿leh折磨

千斤萬擔 伊lóng一肩擔
滴--落-ê是 目屎ia̍h是汗
伊家己mā已經m̄知影
Hō͘人看著m̄甘又心疼

Gōng查某啊 gōng查某
Kám tio̍h tsiah拚命
不過是三頓食
Hō͘家己 一條生路行
老--來tsiah bē唱悲歌