Gōng猴夯石頭

楊照陽


         一隻尾溜翹翹翹ê猴王,向伊所管轄ê猴群講:「我想beh蹛一位安全koh sù-sī ê巢窟,恁siáng替我去巧策--一-下,一禮拜後,我揀選我上kah意--ê。」

         Tsit陣三、四十隻ê猴san仔,有ê招陣合對,有ê家己kho̍k-kho̍k-tsông、動跤動手去舞東舞西;有ê猴san仔koh ē看地理來選水頭風尾ê所在。Mā有sa無主頭烏白pha-pha-tsông,m̄知影beh按怎下手落去做。


       Hit隻叫做阿美ê suí噴噴ê查某猴,伊就真精去選tī水phiâng,邊--a 有真濟菅(芒)頷ê所在,thang將菅(芒)頷áu一个半uân-kong門ê siū。另外一隻上勇壯koh飄撇ê緣投猴叫阿正--à,伊就tī溪圳邊揀選一寡石頭仔,beh做一个堅固兼耐用ê siū來巴結猴王。

        另外一隻上激骨koh káu怪,去hō͘猴群趕--出-去ê潑猴叫阿兆--ā,伊mā聽著做一个siū ê風聲,mā想beh趁tsit个機會表現--一-下,無定著猴王若khi-mó͘-tsih í,凡勢ē叫伊轉來團圓,伊mā趕緊tī樹頂,用樹枝kap樹葉áu一个真suí ê siū,koh ē-tàng遮日頭兼擋風雨。

        時間過著不止仔緊,一目nih一禮拜就到--ah!猴王就sì-kè巡視做評判。伊看著阿美用菅(芒)頷真用心縛kah sù-sī tam-tam,真幼膩mā真值得呵咾;無親像一寡猴仔,做半lâm-hâⁿ仔就準煞。M̄-koh,講真--ê tī地面khah危險,ē hō͘敵人掠去做點心食,猴王想想--leh認為bē-sái--得。

        後--來,猴王看著阿正tsit隻猴san仔做ê siū,伊用真濟khuì力夯石頭來疊(thia̍p),koh用柴塊來kīng、來thìⁿ。做到規腹肚火,koh做bē好勢。結尾mā是ná疊ná tshu--落-來。伊ê精神用tsiâⁿ濟,結局了gōng工bē踩街--得。

        離塗跤數十公尺ê阿兆--ā,直直大聲huah:「Gōng猴夯石頭,gōng猴不才leh夯石頭,了gōng工、無khah-tsua̍h。」猴王攑頭看tuì樹頂--去,看著阿兆--ā用樹枝kap樹葉tàu--起-來ê綠色ê siū,ē-tàng遮日頭兼擋風雨koh安全ê siū。

        猴王真saⁿh心kah意阿兆--ā送--伊ê tsit个siū,伊就叫阿兆--ā轉來猴群做伙討食生活,mài koh tī外口過放盪無依倚ê日子。
*附記:故事的啟示是有一日透早,我hām guán阿i--a(老母劉寶玉)去溪湖國校行運動場。Guán阿i--a雄雄kā我講:「Gōng猴夯石頭。」我tsiah想著tsit句話,是m̄是tuì廟宇ê建築有「Gōng番(荷蘭烏人勞工)thìⁿ廟角」ê裝thāⁿ來--ê-咱人hō͘ in佔領真tu̍h-lān,刁故意用佔領者ê形像去疊廟角-報niáu鼠仔冤。