報紙 m̄ 免hō͘--我

洪健斌

Beh 聽 kha-tsiah-phiaⁿ
Ài請轉(tńg)se̍h
我開始煩惱
因為,你ê視線
Tiō beh hàiⁿ tuì壁角
Hia
照常囥報紙
如今三十公分kuân
有一月日ê份額


Íng過,tse lóng tshuân hō͘--你
連同紙箱、藥罐
看診了做回收
小姐tàu搬徙
Liam-mi清kah ta-ta

半冬前
車禍tio̍h傷
你不便koh再來
資源粒積成堆
有阿婆適時開喙
Guán tō順水
做人情    
Kah taⁿ

筋骨傷 漸漸復原
久長giau嗽 又起káu怪
今仔日
你重來續緣
我雖歡喜,卻是
也 tiû-tû

目睭huê過壁角
你輕聲試探 
Hia ê報紙
看我thi̍h-thu̍h
隨轉堅定
有人愛,繼續hō͘載
報紙免hō͘--我,並無大礙 

行出診所
你ê三輪車 是空--ê
Gún心頭,滿滿是
敬佩kap m̄甘
雙眼也
Lio̍h-lio̍h仔tâm-tâm