221世界母語日(有聲♪)

◎Tiuⁿ Ho̍k-chû(張復聚)逐年2月21是「世界母語日」(International Mother Language Day, IMLD)。Che是聯合國tùi 1999年開始ê政策。

1947年kap印度做伙tùi英國獨立--出-來ê巴基斯坦國(Dominon of Pakistan),分做東巴基斯坦kap西巴基斯坦。東巴基斯坦就是chit-má ê孟加拉國(Bangladesh)、西巴基斯坦就是現今ê巴基斯坦國(Pakistan)。Hit當時,西巴基斯坦主要語言是『烏爾都』語(Urdu),東巴基斯坦是孟加拉語(Bengali)。1948年巴基斯坦國宣佈唯一官方語言是『烏爾都』語(Urdu),引起東巴基斯坦大部分講孟加拉語人ê不滿,開始積極爭取孟加拉語mā成(chiâⁿ)做官方語言。

1952年2月21,今仔日孟加拉首都ê達卡(Dhaka)大學ê學生kap爭取母語權濟濟群眾tī高等法院附近遊行,hō͘警察開銃掃射,有四个學生死亡,引起暴動!Che可能是人類歷史中因為爭取語言權造成死亡ê頭一擺。後--來巴基斯坦當局tī 1956年2月29宣佈孟加拉語chiâⁿ做第二種官方語言。Chit-má,逐年2月21是孟加拉國ê國定假日。

聯合國一直到1999年11月17 chiah制訂每年2月21做「世界母語日」,tùi 2000年起實施。後來又koh定2008年做「世界母語年」! 不管是母語日iah是母語年,重點是鼓舞保存母語,使用母語,發展母語,促進多語教育kap多元文化。聯合國教科文組織tī會員大會第12號決議案提倡「多語教育」,意思是tī教育中使用上少三種語言,就是母語、地區iah國家ê官方語言kap一个國際性語言。

聯合國對語言人權ê政策是:1945年發表世界人權宣言,確認語言權是普世價值;到1996年koh制定世界語言權宣言,承認所有ê語言lóng有資格成做官方語言(official language),2001年mā發表世界文化多樣性宣言,確認文化多樣性是世界ê財富。

倒轉(tńg)來看台灣,本土語言hō͘外來政權壓迫超過100年。Che 100外年是人類文明發展上濟、上緊koh上關鍵ê坎站;Lán ê本土語言soah一直被蹧躂kap迫害,特別是經過六十年中國國民黨án-ne ê文化大屠殺(culture genocide)了後,lán ê母語已經賰無半條命。

真無簡單,台灣民主化ke減hō͘ lán希望。到1999年當時ê教育部長楊朝祥chiah tī chiâⁿ百位學者、立委kap母語運動人士ê面前親喙答應國民教育一至九年每禮拜beh實施一至兩點鐘母語課,害lán歡喜到半小死!結果--leh?眼時前實際情形是國小一至六年級逐禮拜kan-ta有一點鐘!若用聯合國ê標準來看,che根本是否定台灣人基本人權!

2007年扁政府制訂「台灣母語日」,希望學校每週定一日為母語日,鼓勵學生當日盡量使用個人母語,也呼籲主管機關進行「母語日訪視」,鼓勵師生講母語,發現教學相關問題koh協助解決,本意chiok讚。M̄-kú因為母語成績無列入考核,升學考試mā無納入考試題目,比1996年ê「認識台灣」課程koh-khah無受重視!Chit款政府koh大聲講是「人權立國」?好佳哉,母語教育高雄市iáu算有認真teh做,ē-sái講是全國做了上讚!Lán希望綠色執政十三縣市做伙認真來做,陳市長菊姊應該ē-tàng做示範。

真不幸,到2008年以後馬政府就無koh再要意母語教育。連母語教育經費mā一直減少!本底規定母語老師上慢tī民國100年ài通過認證chiah有資格繼續教,mā是hō͘馬政府硬延後到民國105年;M̄-kú,到時ē koh拖偌久,無人有把握!本來,蔣偉寧部長舊年有答應beh tī新課綱規定國中「必修」母語,勉強符合當初楊部長承諾,但是soah hō͘新任部

長否決!Taⁿ,幾日前新課綱hō͘台北高等行政法院判決「違法」,關心本土教育ê朋友應該繼續爭取台灣囡仔ê基本人權—母語受教權。本土縣市長絕對有責任勇敢來承擔!

上尾後,我用2002年寫ê 二二八台語詩文來結尾,順sòa siàu念二二八和平紀念日(Peace Memorial Day):


1947 二二八 

車聲
掠人ê hoah聲
噪耳ê「國語」聲
銃聲
哭聲
驚惶講bē出ê心聲
Lóng iáu tī lán ê喉管teh喉叫
Lóng iáu tī lán ê心肝íⁿ仔teh滾liòng
Lóng iáu tī lán ê頭殼底teh拍phún 

五十五年後ê chit-má
二二八ê銃聲
已經chiâⁿ做台灣新性命ê紅嬰仔聲
二二八ê陰影
變做致蔭台灣ê樹影
二二八ê驚惶
Hō͘ 台灣勇敢向前行
二二八ê傷疼
Hō͘ 台灣人勇健去拍拚
二二八講bē出ê心聲
Lóng chiâⁿ做新台灣ê pho̍k仔聲 

Taⁿ
Lán lóng無koh再驚惶
逐家心肝掠hō͘ 在,跤步無牽礙
大pān大pān攑頭向前行
行向光明ê世界
行出美麗台灣ê未來 

註:
1.官方語言就是政府各類公文書所用ê語文。

(本文使用傳統白話字。作者是台灣南社社長、李江却台語文教基金會董事)