Bàng-gah

作者:賴朝和


二三十年進前,tī lán台灣,「bàng-gah」是一句逐不時ē-tàng聽--著ê話句,tse是tuì日本語「漫画(まんが)」所轉化而來ê外來語。

「漫画」漢文寫做「漫畫」,台灣人大部份kā叫做是尪仔冊,只是tī日語,用尪仔圖所製作、華語叫做『卡通』ê影片mā叫做まんが。台語戰後bē少語句習慣沿用日語講法,『卡通影片』雖然講台灣是tī民國50 thóng年電視tsiah開始播送,m̄-koh tī台語仝款是借用日語,而且音調台語化變成bàng-gah。

台灣是tuì民國51年台視開播開始有烏白電視,bàng-gah就是當年少數ê娛樂節目之一,也是hit時代大人囡仔lóng上愛看ê電視節目,尤其是54年,開始播送一kái 10分鐘ê『大力水手』,ē-sái講是當時上轟動ê電視節目,後--來電視事業多元發展,電視bàng-gah ê節目也tuè leh彩色化、影集化參電影化,tsit-má第四台kap MOD ê有線電視koh-khah有bē少專業ê頻道,規日24點鐘播送bàng-gah ê節目,只是現時代bàng-gah ê節目觀眾已經變成以囡仔為主,受華語教育影響,tsit-má少年tsit沿已經tsiânn少kā『卡通影片』講做是bàng-gah。

只是m̄管是尪仔冊iah是『卡通影片』,tsiânn濟lóng有khah hàm古iah是科幻hit款超越現實ê劇情,也m̄知是m̄是án-ne,tī過去tsit數十年,台語tsiânn流行用「bàng-gah」tsit个名詞來形容人講話膨風iah是超越現實,針對囡仔ê童言童語、精神失常人士ê胡言亂語、iah是一般人ê膨風臭彈,lán tiānn-tiānn ē用「你是leh講bàng-gah」iah是「lóng想hit款bàng-gah--ê」tsit類ê名詞來suān-siah,由此也可見台語是一種多元、包容、參不斷創新ê語言。

台語用bàng-gah來形容超越現實可能比50年代koh-khah早,農業社會時代,科技kap社會環境ê變化有khah慢,民眾ê思想普遍也khah保守,科幻式ê劇情iah是預言,逐家tiānn-tiānn lóng ē有「無可能」hit款先入為主ê觀念,親像60年代進前,大部份人lóng ē認為登陸月球是leh講bàng-gah;今仔日bá-suh ē-tàng自動駕駛,tī 20年前相信大部份ê人也ē認為是leh講bàng-gah,只是事實上,tsiânn濟以前逐家認為無可能甚至想bē著ê技術,現時代lóng已經實際應用tī lán ê生活中。

另外,tī社會文化ê變化方面,親像「同性婚姻」參借腹生囝等各種非傳統「人工生殖」ê代誌,tī幾十年前大部份人mā lóng ē認為是leh講bàng-gah,時代進步所產生ê道德觀念改變,mā仝款快速leh改變lán ê傳統觀念。 

科技參社會倫理ê快速發展,使得民眾mā必需快速tuè leh適應各種時代ê變化,尤其是最近人工智慧ê快速發展,tī未來lán生活模式ê變化一定ē koh-khah快速,過去lán tiānn-tiānn ē用「講bàng-gah」ê口語來界定未來代誌ê可能性,只是過去tsiânn濟被認為是bàng-gah ê代誌tsit-má已經m̄是bàng-gah,lán也m̄-thang koh磕bē著就kā一寡仔khah超越現實ê言論認為是leh講bàng-gah。

Lán來講看māi專欄,本文使用教育部推薦漢字kap臺灣閩南語羅馬字拼音方案。
台文通訊BONG報303期,2019年6月出刊。

--------------------------------------------

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。