Guá kap gún sió-muē(我kap阮小妹)(有聲♪)Guá kap gún sió-muē

作者:Ko Ka-hui        

Gún sió-muē sī tsi̍t ê iu-siù ê lâng, guá kap i tsò-hué tuā-hàn--ê, kám-tsîng tsiok hó--ê. Tī sè-hàn ê sî, guá lóng ē hām i sńg tshit-thô-mih-á iah sī ang-á, guá kap i lóng sńg kah tsiok huann-hí--ê.

Guá ē kì-tit tī guá tha̍k ko-tiong ê sî-tsūn, tāi-iok 8, 9 nî tsîng, guá ê sin-thé bô hó, i lóng tī leh guá ê sin-khu-pinn puê-phuānn--guá, tiām-tiām thiann guá ê sim-tsîng, m̄-kuán guá án-ná kóng hōo i thiann, i lóng tsuân-pōo tsiap-siu, sui-bóng guá ê tsōng-hóng ū-sî hó ū-sî bái, i tuì guá lóng tsiok tsán--ê.

Guá tsit-má siūnn--khí-lâi, nā m̄-sī gún sió-muē, guá tsá tō khioh-ka̍k--khì--ah, sim-lāi si̍t-tsāi tsiok kám-siā--i--ê. M̄-nā i ū kong-lô, gún a-pa kap a-bú mā sī tsiok tsiàu-kòo--guá--ê, gún tsi̍t-ke-hué-á kám-tsîng lóng tsin hó, guá tsiok hó-ūn tī tsit-ê ka-tîng tshut-sì, guá tsin-sim kám-siā--in.