Guá ê tshit-thô-mi̍h(我ê𨑨迌物)(有聲♪)Guá ê tshit-thô-mi̍h

作者:Ko Ka-hui

Ē-kì-tit guá sè-hàn ê sî, guá ê a-pah kap a-bú lóng ē bé tsiok tsē hó-sńg ê tshit-thô-mi̍h-á hōo guá sńg, ū ang-á, kan-lo̍k, iah-sī hó-khuànn ê tsheh, koh-ū tsiok tsē hó-sńg ê iù-lia̍p-mi̍h.
Tiānn-tiānn thiann guán a-bú leh kóng: guá sè-hàn ê sî tsiok kuai--ê, i nā teh bô-îng, tō khe̍h hia-ê tshit-thô-mi̍h-á hōo guá sńg, guá lóng sńg kah tsin huann-hí, tsìm tī guá ê tshit-thô-mi̍h ê sè-kài lāi-té.
Tsit-má guá í-king tuā-hàn--ah, guá nā khuànn-tio̍h hia-ê puê-phuānn guá tuā-hàn ê tshit-thô-mi̍h-á, koh lóng ē siūnn-khí guá ê a-pah kap a-bú. Guá ē kè-sio̍k pó-tsûn hia-ê mi̍h-kiānn, hi-bāng tsia-ê tshit-thô-mi̍h-á lóng ē-tàng koh kè-sio̍k puê-phuānn--guá, in-uī he sī siōng bí-lē ê kì-tî, tshin-tshiūnn sī pó-tsûn a-pah kap a-bú tuì guá íng-uán ê ài, tse mā sī siōng pó-puè ê huê-ik--lah!