Im-ga̍k-huē(音樂會)(有聲♪)




▍Im-ga̍k-huē(音樂會)

作者:Ko Ka-hui

Kin-nî 6 gue̍h 24 hit kang sī guá jîn-sing tsiok tiōng-iàu ê ji̍t-tsí, uī-siánn-mi̍h án-ne kóng neh? In-uī tsit kang sī guá tsit sì-lâng tē it tiûnn ián-tsàu ka hun-hióng huē, guá tuânn kǹg-khîm, ián-tsàu ê sî-kan tsha-put-to 40 hun-tsing, tshun ê sî-kan sī kóng kòo-sū ê hun-hióng. Guá ián-tsàu huâ-gí kua, koh ū guá ka-kī sóo tshòng-tsok ê kua, miâ hō-tsò “The song of Veronica”; tsit tiâu kua sī guá siá hōo guá sóo kah-ì ê im-ga̍k-ka ê kua.

Iáu-koh ū tī tsit kái ê ua̍h-tāng, tû-liáu hiān-tiûnn kuan-tsiòng, guá ê piáu-ián mā sī beh hōo hit-ê im-ga̍k-ka thiann--ê, in-ūi i mā tsiok kah-ì tsit tiâu kua, tī guá ê im-ga̍k lōo-tôo tiong, ē-tàng ū án-ne ê ki-huē guá tsin-tsiànn tsiok huan-hí--ê!

Āu puànn tiûnn sī guá ê im-ga̍k kòo-sū, guá hun-hióng im-ga̍k ki-iân ê khuài-lo̍k, liân guá ka-kī mā kám-kak kóng liáu bē-bái neh! Guá it-tīng ē kè-sio̍k pó-tshî guá sóo kah-ì ê im-ga̍k hìng-tshù.