Ài-tsîng lin-long-se̍h(愛情玲瑯踅)(有聲♪)
Ài-tsîng lin-long-se̍h

作者:高嘉徽

(Tē 1 pha)

“A-bí lí hó, guá sī A-suat, ah lí tsuè-kīn hó--bô?” A-suat kóng.
“Guá tsuè-kīn bô hó neh! Kám-kak tsiok bái--ê!” A-bí kóng kah tsiok siong-pī--ê.
“Guá tō hōo tsa-poo phiàn, kám-kak ū-kàu siong-sim--ê!”
A-bí lú kóng lú sè-siann.
“A-bí, tó 1 ê tsa-poo kā lí tsia̍h-tshenn-kha, guá tshuē i sǹg-siàu!!” A-suat kóng kah tsiok siū-khì--ê.
“Aih, guá tō gōng-tuh-tuh, lia̍h-tsún kóng i sī ài--guá--ê, kiat-kó guá huat-hiān i ū lú-pîng-iú--ah, guá tsiah kám-kak hōo phiàn--khì--ah!” A-bí kóng kah lâu ba̍k-sái.
“A-bí, guá hām lí kau-tsîng mā beh 10 tang--ah, lí hit ê sî-tsūn thài-ē bô tshuē guá kóng neh?” A-suat kóng kah tsiok kiann-hiânn--ê.
“Aih iah, ài--tio̍h khah tshám-sí--lah!” Hiông-hiông A-tiok tshut-hiān tī pinn--a teh tuā-siann kóng!
Tsit ê sî-tsūn, A-bí kap A-suat sa lóng bô, A-tiok sī siánn-mih sî-tsūn puh--tshut-lâi--lah! In lóng hōo A-tiok--à kiann-kiann--tio̍h!
“Aih iah, lín ê tánn ū-kàu sè lia̍p--ê, guá tsí-sī kā sū-si̍t kóng--tshut-lâi niâ, kám-kóng guá ū kóng m̄-tio̍h--ooh?” A-tiok kài sîng kóng kah tsiok tshio-tiô--ê.
“A-tiok--à, lí si̍t-tsāi sī honnh……m̄ tsai beh án-tsuánn kóng--lí neh?” A-suat sim-lāi sī ū tsi̍t-tiám-á siū-khì.
A-bí khuànn-tio̍h hit ê suí-bīn ê A-tiok, sī kui pak-tóo hué, sim-lāi siūnn: “Lí tsit khoo tsin-tsiànn tsiok siūnn-beh kā i pa--lo̍h-khì--ê!”
Tsit ê sî-tsūn A-tiok khuànn in 2 ê lâng ê bīn-tshiunn tsiok pháinn-khuànn--ê, tō siūnn-beh suan--ah.

(Tē 2 pha)

A-tiok teh siūnn-khang-siūnn-phāng beh tshòng-tī A-bí, kiat-kó suah hōo A-suat khuànn-phuà kha-tshiú, A-suat sī 1 ê thâu-khak tsiok hó ê lâng, i tsá tō tsai-iánn A-tiok--à siūnn-beh pìnn-khang.
Tsit sî, lâm-tsú-kak tshut-hiān--ah, hit ê phiàn A-bí ê lâng tō sī i, miâ kiò-tsò Phòng-hong.
Hit ê Phòng-hong ta̍k uī khì khi-phiàn tsôo-gín-á, A-bí tō sī kî-tiong 1 ê.
Hit ê A-tiok--à khuànn-tio̍h Phòng-hong lâi--ah, kuánn-kín kā i giú khì pinn--a, sè-siann kā kóng: “Eh, lí m̄ sī bô lú-pîng-iú? Thài-ē kā A-bí--à phiàn--ah! Lí kám tsai-iánn i khàu kah sì-lâm-suî, suah--lo̍h-lâi lí beh án-tsuánn bīn-tuì--i--leh?” A-tiok kî-si̍t mā ē huân-ló, in-uī i tī àm-tiong teh kah-ì A-suat, i bô siūnn-beh hōo A-suat ê hó pîng-iú kan-khóo, siūnn-beh khah ū bīn-tsú--leh. 

(Tē 3 pha)

A-bí kap A-suat kiânn tī lōo-tiong, 2 ê lâng lóng teh siūnn, siūnn-kóng beh án-ná tshut 1 kháu khuì.
Kiânn--leh kiânn--leh, tī uat-kak ê tsa̍p-sè-tiàm tú-tio̍h Phòng-hong, tsi̍t-sî A-bí kuànn-tio̍h i sī kui pak-tóo hué, i koh m̄ tsai-iánn Phòng-hong kā phiàn kóng i ū lú-pîng-iú ê tāi-tsì. Tsit siann nā sī hōo A-bí tsai-iánn, i tō tshuah teh tán--ah! Jî-tshiánn tsit ê mā m̄ sī tsin-tsiànn ê lú-pîng-iú.
Tng-tong in koh teh siūnn ê sî-tsūn, hit ê kóng sī Phòng-hong ê “lú-pîng-iú” ê koo-niû-á tī tuì-bīn ê hāng-á-káu ta̍uh-ta̍uh-á kiânn hiòng in 3 ê lâng!
Phòng-hong khuànn m̄-sī-sè, tō kuánn-kín suan-tsáu--ah. Hit ê kóng sī Phòng-hong ê lú-pîng-iú ê lâng miâ kiò-tsò A-hue. A-bí khuànn-tio̍h A-hue, ka-tī kám-kak: “I hiah-nī suí, guá pí i bē kuè--lah!” Kî-si̍t A-bí kan-tann khuànn kuè i 1 bīn niā-niā, tsi̍t-sî A-suat siūnn-kóng, hit ê Phòng-hong sī tshut-ūn--ah--ooh! Hiah-nī suí ê tsa-bóo ta̍k ê m̄ kánn siong-sìn sī i ê lú-pîng-iú! Siūnn-kóng i sī-m̄-sī kā ta̍k ê phiàn! Kā ta̍k ê phiàn kah lin-long-se̍h, tsí-ū A-tiok--à tsai-iánn sū-si̍t.

(Tē 4 pha)

Tī tsit ê ho̍k-tsa̍p ê 4 ê lâng, tsha-put-to 20 huè ê ài, in sī beh án-tsuánn kè-sio̍k--lo̍h-khì neh? Kám-tsîng sī tsin ho̍k-tsa̍p--ê, tann in tsiah tsai-iánn siánn-mi̍h sī tsin--ê iah-sī ké--ê.
M̄-koh kóng-tio̍h Phòng-hong i ê hîng-uî si̍t-tsāi tsiok bô ing-kai--ê. A-suat āu--lâi kap A-bí--à tsiok tsheh-sim--ah, A-bí mā tsai-iánn, in koh khuê-ho̍k in ê tsìng-siông ê sing-ua̍h--ah!