Súi ê Kha-jiah(有聲♪)

◎Iûⁿ Tong-kia̍t(楊東傑)Tī 1956 nî Ji̍t-pún tâu-hâng ê tē 2 nî-bóe, in-ūi beh chē liân-ha̍p-kok phài ê chûn tī Na-ga-sa-ki (長崎) hū-kīn ê káng-kháu ê siu-iông-só͘ chū-chi̍p tán-hāu kúi-nā-lé-pài. Tú-hó sī keng-kòe Sèng-tàn-cheh kap Sin-nî tī hia. Hit-ê sî ū lâng in-ūi pēⁿ sí, ia̍h ū lâng chhut-sì. Siū Chú ê an-pâi Tēⁿ Jî-gio̍k B.S. chú-chhî Sèng-tàn lé-pài. Tī hit-ê sî-kan góa kà i Pe̍h-oē-jī(POJ). In-ūi góa tī Thài-pêng-kéng Kàu-hōe chú-ji̍t-o̍h ū tha̍k-kòe POJ. Āu--lâi Tēⁿ Jî-gio̍k B.S. tī Tâi-lâm thui-kóng POJ ūn-tōng ū chin-hó ê hāu-kó.

TĒⁿ JÎ-GIO̍K B.S. tùi Gī-kong Kàu-hoē ê sêng-li̍p ū chin tōa ê kòng-hiàn. I ia̍h ū siá chin chē si-koa, te̍k-pia̍t Tâi-oân Chhùi-chhiⁿ khó-í thang chò chiong-lâi Tâi-Oân-Kok ê Kok-koa.

I iā tī tiong-pō͘ Pak-káng hū-kīn bo̍k-hōe kúi-nā-nî. Góa tī Tâi-pak chē Kè-thêng-chhia chi̍t-ê su-ki kā góa kóng, “ I-ê lāu-bó sī tī TĒⁿ JÎ-GIO̍K B.S. ê kàu-hōe chò lé-pài ê sìn-tô͘ .”

Tēⁿ B.S. khì Tek-kok liû-ha̍k tńg--lâi ê sî sàng góa chi̍t-téng Hoat-kok beret-bō, kàu taⁿ góa iáu teh tì.

JÎ-GIO̍K B.S. i só͘ lâu tī Tâi-oân ê kha-jiah sī súi, ū kè-ta̍t, hō͘ lâng ōe siàu-liām, Siōng-tè só͘ hoaⁿ-hí--ê.

(作者是鄭兒玉牧師ê白話字啟蒙先生)


▲Tò-pêng起:羅榮光牧師、楊宜宜女士、鄭兒玉牧師、張富雄先生、本文作者楊東傑醫師、徐福棟先生。(相片提供/吳仁瑟)