台灣漫感XII: 台南ê chit-chūn kap éng時

下村海南(Shimomura Kainan)
(翻譯/吳柳澤)


編按:下村海南tī 1915~1921年來台灣做民政長官kap總務長官,對台灣ê基礎建設不止仔有貢獻。「台灣漫感」是伊經過十冬了後tńg來台灣(1931年,昭和六年),刊tī《臺灣日日新報》ê散文連載。請參考第294期30頁本專欄頭一篇ê話頭。


Goán來到台南ê街市。明治三十二年(1899年)春季,烏死病大流行,逐工幾若十人,khah食力--ê koh ē超過50人。因為病毒是ùi空喙入--去,無論是有臭頭ê症頭,iah是chéng頭仔縫生肉刺了後有khî ê所在,lóng hō͘即效紙1貼kah規个黏thi-thi。無論去到佗一个政府機關iah是會社,tī入口lóng ē囥石炭酸2。Hiù石炭酸ê聲聽--起-來siù-siù叫,見擺出入lóng tio̍h-ài hông hiù chiah thang。我ē記得éng時台南知事是磯貝靜藪,書記官是遠藤剛太郎。是講tng當時不管是誰teh做也好,若有têng-tâⁿ,另日像小松吉久君án-ne ê人物ē kā我改--過-來chiah tio̍h。

為著beh消滅病魔,ùi關帝廟kā關羽ê像扛出來踮市內teh遊行。一下án-ne,ká-ná親像是teh做廟公--ê?Hām伊mā致著烏死病,hit一工按算beh kā送去到病院,眾信徒堅持講無chit款代誌!為著beh展現氣勢,逐家就koh-khah巴結koh硬keng,就是無beh kā廟公交hông送去病院。Goán所寄跤ê四春園,in ê頭家娘mā致著烏死病,hit-tang-chūn ê大阪商船會社ê頭家,中橋德五郎君因為chit个緣故,關tī旅館一禮拜lóng無出--來。我苦啊!Éng時烏死病是chiah-nī hō͘逐家ê心肝驚惶!總--是tī我就任ê大正四年hit當時,差不多規个lóng斷根--ah。現此時hām烏死病ê「烏」字mā無人teh講--ah。Chit-chūn kap éng時,若kan-taⁿ beh用「ke減有差」來形容,chit款話我有影講bē出喙。

Goán是beh倚晝ê時到台南--ê。Hit隔tńg工ê透早就koh beh前往嘉南大圳。有影是真兇兇狂狂ê旅程。

Goán去到台南神社御遺跡所3參拜,訪問州、廳、市政府,視察高等工業學校kap盲啞(bêng-à)學校5。了後koh有安排歡迎會kap講演。包含鄭成功ê開山神社、孔子廟、Ta-pa-nî事件ê源起頭西來庵6、長老學校,chit kái lóng無thang有閒工來參觀。Ùi赤崁樓開始算hit tah,媽祖廟hit箍圍仔chêng古早就有ê細細條巷仔,tńg彎se̍h角規个kā se̍h一lìn,就thang算講chit chōa台南旅程ê安慰--ah。

Goán視察盲啞學校ê時,hō͘我聯想著甘為霖醫師。伊chêng日本領台進前就拚性命tī病院、學校、傳教chia--ê,奮鬥到taⁿ 40幾冬久。Tī hit暝ê歡迎會頂有表示出我ê期待,也就是ǹg望在地ê主辦者,ē-sái kā甘為霖老師伊chiah值得人尊敬ê業蹟做一个表揚。
赤崁樓兩首(舊作品)
赤崁樓phoa̍h 7逐款樣ê五色旗,
駛入台江--ê kám是Batavia 8 ê船?
Ká-ná有charamela 9 ê聲。

Hō͘人聯想著荷蘭ê濟濟。
Kā青色ê酒,
斟踮玻璃杯10
Ùi玻璃杯看--過ê紅毛城,
hō͘西照日染kah紅phàⁿ-phàⁿ。


(後期繼續)

  1. 照原文「即效紙(そっこうし)」。Éng時tī紙ê頂面抹鎮靜劑、清涼劑等,艱苦ê時,sa來直接貼tī無爽快ê部位ê紙。
  2. 石炭酸直接kā透薄了後,ē-sái做消毒劑。
  3. 神社名是「北白川宮御遺跡所」,tī 1923年興建,是1895年派兵來台灣ê北白川宮能久親王過身ê所在。現此時ê永福小西三民里聯合活動中心。
  4. 1931年創立,成功大學ê前身。
  5. 1891年創立,創辦者是甘為霖。
  6. Tī台南市青年路hit tah,余清芳用來做據點ê所在。
  7. 「懸掛」。
  8. 印尼ê首都Jakarta tī荷蘭殖民時代ê名稱。
  9. 葡萄牙語,原文「チャルメラ」,『嗩吶』ê意思。
  10. 作者使用荷蘭製ê玻璃杯「ビードロ=vidro」,來區別一般ê玻璃杯「ガラス=glass」。


#台灣漫感 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap臺灣閩南語羅馬字拼音方案。
台文通訊BONG報305期,2019年8月出刊。


歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 (捐款thang抵稅,匯款了後請通知02-23112199)
線上捐款(定期定額) https://ppt.cc/fF5bhx
線上捐款(單筆) https://ppt.cc/fcycox


郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會
電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。