Hit粒肉包

作者:吳睿穎


阿爸成家ê時,蹛tī庄跤ê大厝起,阿爸開店做生理,三伯tuè阿爸學工夫,大伯、二伯規心leh作田,ban仔叔落尾考tiâu警察就搬出去外口蹛。


有一kái,內媽叫阿伯tshuā我仝thiāu仔內ê兄哥去街仔頂ê肉包店食肉包,阮tsit陣囡仔phí聽--著lóng tuè leh去,擔仔前阮逐个囡仔,lóng目睭金金siòng tuì hit个燒hut-hut koh leh tshìng煙ê lâng-sn̂g,頭家聊聊仔提出hit粒芳kòng-kòng ê肉包,阮是看kah喙開開,一直講阮mā beh食……。


Tsit个情景拄好hōo阿姆看--著,就兇兇狂狂走去kā阮阿母講:「人tshuā囡仔去食肉包,lán ê囡仔tuè人去--ah,去看人食--lah!」阮阿母聽--著,隨kā手--裡ê khang-khuè放--leh,去kā阮內媽講:「是按怎阿兄tshuā囡仔去食肉包,一大陣囡仔tuè--去,suah無thang逐个囡仔lóng買一粒hōo--in--leh?」內媽hit-tang時lóng無講話,啊阮阿母目屎隨輾--落-來,阿姆隨安慰阮阿母。


見擺阿母若講起tsit件代誌,就ná親像針leh ui,m̄甘阮tsia-ê囡仔。因為tī hit个時代環境無好,koh無huānn手頭,萬項代誌lóng無法度做主,所致無法度hōo阮tsia-ê囡仔過好ê生活。


見擺我若kap阿母倒tī眠床頂,iah是坐tī椅liâu,我lóng ē kā阿母講:「現此時,lán生活環境有改善,無欠食、無欠穿,án-ne就tsiânn滿足--ah,koh有人phīng lán koh-khah艱苦--ê,mài想siunn濟。」阿母就tìm頭文文仔笑,無koh繼續講tsit件代誌。


我心內一直leh想「tsit粒肉包」ê代誌,kám講tsit粒肉包tsiah-nī好食是--m̄?我想絕對m̄是,準講若有機會koh揣著hit間包仔店,我一定beh買來kap阿母做伙食,hōo伊食tī喙--裡,燒lō tī心內,看伊ná食ná笑,將以前傷心ê目屎化做甘泉kap笑聲! 
#寶島好食mi̍h 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap台羅。

#台文通訊BONG報 358期,2024年1月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。