海底海底有啥mi̍h?

作者:Sih Sîng-hông(薛丞宏)陳昭倫,人lóng號伊做「阿倫伯」。伊是中研院生物多樣性研究所研究員,專長是海洋研究、海洋kah宗教ê關係、氣候變遷。Mā是因為有án-ne ê專長,tī兩年前,長老教會邀請阿倫伯來講海,因為觀眾是khah有年歲ê阿sáng,阿倫伯就hông激--著,開始用家己ê母語「Tâi-gír」來演講。

  螢幕leh展一張地球ê相片,逐家ē-tàng看著海佔地球表面七成khah ke,若是照tsit个情形,lán應該號做「水球」,m̄是號做「地球」。水球ê水,深淺平均3800公里、上深11000公里。

  全世界4500~5000種魚,台灣就有1500種魚,台灣ê生態tsiânn 鬧熱,其中台灣沿海 ê suan-ôo-tsiau(珊瑚礁),是tsiok phong-phài ê環境,tse是按怎講--leh:全世界ê suan-ôo-tsiau佔規个海0.2 pha,m̄-koh內底生物tsiânn濟,雖bóng有十萬種生物kā名號好--ah,專家估iáu有八、九百萬生物iáu未號名。因為suan-ôo-tsiau phong-phài ê生態,lán世界有十億人靠伊趁食,koh 產生1000億美金ê觀光價值。

  觀光ê力量有偌大?澳洲ê斑點石斑、帛琉ê龍王鯛就是上好ê例,有ê人為著去kā看、去kā hip相,機票錢三、五萬mā khai--lueh。Lán台灣mā輸人m̄輸陣,mā tuè leh關心環境,照顧小琉球ê龜,hōo龜tsiânn做lán tsiok親ê厝邊。(現場葉律師有提醒講lán政府mā有訂法律kā保護bua̋I hōo人摸,若kā摸ē罰30萬őo!)

  阿倫伯自蹛下底bē tín動ê生物開始紹介,有紅樹林ê紅樹,koh有海草、海帶、海菜愛bī水、藏水tsiah看ē著ê植物。講著 Pînn-ôo,蚵仔lóng hōo海底ê ngôo-kî(蜈蜞)食--去,mā有雙殼目--ê有孔雀ham、than(蟶)、竹ham、粉giô(蟯),阿倫伯講伊上愛sai-to-tsi̍h(西刀舌)炒三味:la̍t椒仔、蔥仔、蒜頭。

  Suà--落-來是頭足綱,上巧--ê是thá-khòo,tī Pînn-ôo號做「tsio̍h-kú」,tī金門號做「章hû」。講in tsiânn有才調,阿倫伯隨就放送一支影片,kā tsîm-á(蟳仔)囥入去玻璃罐仔,崁蓋,放一隻thah-khooh--過-來,thah-khooh家己就開始試beh按怎拍開m̄-bat看--過ê玻璃罐仔,規个鬚lóng吸tī罐仔面頂,想辦法kā開--開,過幾分鐘了後,伊雄雄ē-hiáng kā蓋tsūn開,tsîm-á就hōo sut--去--ah。

  Suà--落-來koh有一支影片,是leh講蝦蛄phiat仔,伊ē扛suan-ôo骨頭ê tsiau來起厝,tse以外,伊連邊--a ê破魚網仔mā提來裝潢,做一个機關,hōo人想beh來bih,蝦蛄tī邊--a準備kā人tng。過無偌久,有一隻tshi̍h仔tuì邊--a爬--過,就hōo hop--去,連刺kui、獅仔魚mā lóng險險hông哺--lueh。

  Tsit兩支影片lóng有出現tshi̍h仔,講著tshi̍h仔,伊ê親tsiânn tshîm-á仝款是海底鹹水ê好má-tsih,毛蟹是in tī tsiánn水ê親tsiânn。In ê栽仔,ài譀鏡tsiah看ē著,科學家靠譀鏡觀察tsîm-á栽仔、魚栽仔、龍蝦栽仔,in細漢時ê栽仔kah大漢生了全全無仝,tse是了解lán海重要ê一步。

  Tī海底leh爬--ê iáu有海參kah海膽,有ê海參成phông果,koh號做海phōng果。海膽有季節性,lán若kā食,kan-na食卵,所以lán掠--ê lóng是母--ê。其實海膽有khah臭臊,kan-na lán kah日本人有leh食。

  另外一項是海錢,本底新竹到大甲規路lóng有,m̄-koh最近幾十年來lóng khōng紅毛塗,沙埔無--去,而且水ài清,海錢tsiah活ē落--去。

  軟骨魚,阿倫伯有講著hang-á kah大gōng鯊。根據統計,鯊魚一年掠3000萬到億一隻,2010年就掠26775 tòng,鯊魚有ê品種賰兩pha ê數量niâ。鯊魚是食物鏈上kuân層ê消費者,若是鯊魚無--去,生物鏈就ē崩--去,若是生物鏈崩--去,海底可能賰thē(䖳)niâ。

  食奶類有海翁、海豬,白海豬原底桃園到臺南lóng有,數量mā愈來愈少,tī十年內100隻變做 70隻,主要是因為六輕、土地開發。另外,逐家khah bē注意--ê,白海豬ê耳仔tsiok敏感,風機、炮兵演習lóng有可能ē傷著in ê耳仔。Tshan像快速道路61號,規路lóng有風機kah煙筒,kan-na新屋hit段khah好niâ。

  會後有人問著動物權ê進展,阿倫伯是認為祖先無tsit个概念,總--是tsit幾年刣豬、刣雞有khah進步,lán mā tih學愛護性命kah口味選擇ê平衡。

  上尾,阿倫伯認為tsit幾十年來,台灣人ê學歷kah經濟lóng khah好,關心海ê人有khah濟。去問序大30、40年前ê魚仔生sánn款,kah tsit-tsūn去菜市仔看--著ê魚,變化偌大,大部份人lóng ē-tàng認同保護海ê重要。

  參加演講、導覽mā ē-tàng hōo逐家koh-khah了解海,知影海ê狀況,有興趣就ē關心。若身軀邊有人有興趣,阿倫伯有規劃一套課,規套90點鐘ê海洋課程,tī台北、新北ê松齡大學教,m̄-nā有30年讀ê冊,koh有阿公、伯公、叔公ê智識,kah逐家做伙分張,hōo逐家對熟sāi海、認同海到保護海。 


編按:本文是11/15棲地復育台語講座-「海底海底有啥mi̍h?」講座摘要記錄,講者陳昭倫是中央研究院生物多樣性研究所ê研究員。台灣蠻野心足生態協會舉辦ê「蠻野講堂」tuì 2019年3月份起kap李江却台語文教基金會合辦規劃十場有關生態環境議題ê台語講座,歡迎逐家tī逐個月第三禮拜五暗時七點到九點,同齊來「呷米共食廚房」(台北市中正區衡陽路9號3樓)擴展家己ê台語棲地(tshe-tē)!詳細資料ē-tàng看「台灣蠻野心足生態協會」FB專頁。#棲地復育台語講座專欄,本文使用教育部推薦漢字kap臺灣閩南語羅馬字拼音方案
台文通訊BONG報310期,2020年1月出刊。

--------------------------------------------
歡迎捐款贊助 李江却台語文教基金會 (捐款thang抵稅,匯款了後請通知02-23112199)
線上捐款(定期定額) https://ppt.cc/fF5bhx
線上捐款(單筆) https://ppt.cc/fcycox


郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會
電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。