Sin-lâm-hiòng hō͘ Tâi Oa̍t Kau-liû Jia̍t-phut-phut

Lâm Kok Bûn  (TLH Lí-sū)


Oa̍t-lâm ha̍k-chiá tī Sêng-tāi Tâi-bûn-koán chêng ha̍p-iáⁿ Tē 4 kài Tâi Oa̍t jîn-bûn pí-kàu gián-kiú kok-chè gián-thó-hōe khui-bō͘ tì-sû.Kok-li̍p Sêng-kong Tāi-ha̍k Oa̍t-lâm Gián-kiú Tiong-sim & Siā-thoân Hoat-jîn Tâi Qa̍t Bûn-hòa Hia̍p-hōe & Tâi-lô-hōe & Tâi-bûn Pit-hōe téng tan-ūi tī 2019 nî 11 goe̍h 23 kàu 24 tī Sêng-tāi Tâi-bûn hē-koán, kiōng-tông ha̍p-chok pān-lí tē 4 kài Tâi Oa̍t Jîn-bûn Pí-kàu Gián-kiú Kok-chè Gián-thó-hōe, tiûⁿ-bīn lāu-jia̍t kún-kún. Ū lâi chū Oa̍t-lâm, Ji̍t-pún, Bí-kok, Lō-se-a, Hân-kok, Sin-ka-pho, Pí-lī-sî, Ìn-nî, Thài-kok, Hoat-kok, Eng-kok, Hiong-káng hām Tâi-oân téng 200 gōa ūi ha̍k-chiá, sī le̍k-sú í-lâi kui-bô͘ siōng-tōa ê chi̍t-pái.
Chit-pái hōe-gī ê chū-té sī “Kok-chè ha̍p-chok kap éng-sio̍k hoat-tián”. Khai-bō͘ tián-lé chi̍t-khai-sí chhiáⁿ Iû Sò͘-lêng kàu-siū tāi-piáu Seng-tāi kā lâi chham-ka tián-lé ê kùi-pin tì-sû mn̄g hó. Chóng-thóng-hú chu-chèng Siau Sin-hông kàu-siū ia̍h tāi-piáu Chhòa Eng-bûn chóng-thóng kap Tâi-oân A-chiu Kau-liû Ki-kim-hōe tì-sú hoan-gêng choân tiûⁿ chham-ú ê kùi-pin. Sêng-tāi Oa̍t-lâm gián-kiú tiong-sim chú-jīm Chiúⁿ Ûi-bûn kàu-siū ia̍h tāi-piáu chú-pān tan-ūi choan-têng iōng Oa̍t-lâm-ōe tì-sû koh siāu-kài gián-thó-hōe ê chong-chí kap iû-lâi. Li̍p-hoat-īⁿ gōa-kau úi-oân-hōe Ông Tēng-ú úi-oân mā kàu tiûⁿ chiok-hok tāi-hōe sun-lī sêng-kong.


Tē 4 kài Tâi Oa̍t jîn-bûn pí-kàu gián-kiú kok-chè gián-thó-hōe khui-bō͘.

Îⁿ-toh hōe-gī thó-lūn Oa̍t-lâm, Tâi-oân, Ji̍t-pún kap Bí-kok to pêng ha̍p-chok chhui-sak kok-chè Oa̍t-lâm-gí jīn-chèng.

Chū 2010 nî pān-lí tē 1 kài Tâi Oa̍t Jîn-bûn Gián-kiú Kok-chè Gián-thó-hōe kàu taⁿ, Sêng-tāi Oa̍t-lâm Gián-kiú Tiong-sim kò͘-tēng múi 3 tang pān-lí chi̍t-pái, kui-bô͘ sī lú lâi lú tōa. Tē 1 kài hōe-gī tāi-iok ū 40 gōa ê ha̍k-chiá chham-ka. Chit-pái, kan-taⁿ Oa̍t-lâm ha̍k-chiá tio̍h í-keng chhiau-kòe 100 lâng. M̄-nā án-ne, tī sè-kài koh kok gián-kiú Oa̍t-lâm choan-tióng ê ti-miâ tāi-ha̍k, chhiūⁿ-kóng Bí-kok ê Harvard tāi-ha̍k, Bí-kok Tek-chiu tāi-ha̍k, Lō-se-a siā-kho-īⁿ, Ji̍t-pún Kanda (神田) Gōa-gí Tāi-ha̍k téng téng ê tan-ūi ia̍h lóng ū phài lâng chhut-se̍k chham-ka. Lán ē-sái khòaⁿ--chhut--lâi, tī sin-lâm-hiòng chèng-chhek ê chhui-sak chi-hā, m̄-nā chin sêng-kong tài-tōng Tâi-oân kap Oa̍t-lâm bûn-hòa kap ha̍k-su̍t siōng ê bi̍t-chhiat kau-liû, mā kā Tâi-oân sak chiūⁿ ín-chhōa kok-chè chò Oa̍t-lâm gián-kiú ê tiōng-iàu ki-tē.
Chit-pái hōe-gī lóng-chóng ū an-pâi 3 tiûⁿ choan-tê ián-káng. Thâu chi̍t-tiûⁿ ián-káng iau-chhiáⁿ Siau Sin-hông kàu-siū siāu-kài sin-lâm-hiòng chèng-chhek ê khang-khòe kap tùi bī-lâi ê ǹg-bāng. Tē 2 tiûⁿ choan-tê ián-káng iau-chhiáⁿ goân-che̍k Lō-se-a, chit-má tī Bí-kok Tek-chiu Lông-kong Tāi-ha̍k ê Olga kàu-siū thê-kiong, lāi-iông teh thàm-thó 1960-1970 nî-tāi Tâi-oân kap Oa̍t-lâm chheng-siàu-liân chèng-chek ê pí-kàu. Tē 3 tiûⁿ choan-tê ián-káng iau-chhiáⁿ Tang-hôa Tāi-ha̍k Khng Pōe-tek kàu-siū thàm-thó Lâu Éng-hok tī Oa̍t-lâm, Tâi-oân kap Tiong-kok bô-kāng-khoán ê hêng-siōng. Chit-pái Tâi Oa̍t gián-thó-hōe ê gī-tê pau-hâm gí-giân, bûn-ha̍k, bûn-hòa, le̍k-sú, siā-hōe, cho̍k-kûn, gē-su̍t, chong-kàu téng téng kok-chióng léng-he̍k, lóng-chóng ū 26 ê bô-kâng gī-tê ê tiûⁿ-chhù. Phong-phài ê lāi-iông í-keng sêng-kong chhiok-chìn Tâi-oân, Oa̍t-lâm kap koh kok ê ha̍k-su̍t kap bûn-hòa kau-liû.


“Keng-kah-thâu ê Kang-san: Oa̍t-lâm Si-soán” hoat-piáu-hōe ha̍p-iáⁿ.

Tâi-oân kap Oa̍t-lâm sui-jiân bô chèng-sek ê gōa-kau koan-hē, m̄-koh si̍t-chè ê kau-liû soah lú lâi lú jia̍t. Chhiūⁿ kóng Sêng-tāi Oa̍t-lâm Gián-kiú Tiong-sim tn̂g-kî hām Oa̍t-lâm chē keng ū-miâ ê tāi-ha̍k ha̍p-chok chò Oa̍t-lâm-gí kàu-ha̍k, Oa̍t-lâm-gí jīn-chèng kap Oa̍t-lâm gián-kiú. In-ūi ū chia ê kau-liû ha̍p-chok chiah ē-tàng chhiok sêng Oa̍t-lâm-gí kàu-ha̍k kap Oa̍t-lâm gián-kiú tī Tâi-oân hoat-tián kah chhiaⁿ-iāⁿ. M̄-nā án-ne, iû Sêng-tāi Oa̍t-lâm Gián-kiú Tiong-sim gián-hoat ê Kok-chè Oa̍t-lâm-gí Jīn-chèng (iVPT) mā tit-tio̍h Oa̍t-lâm ha̍k-su̍t-kài sêng-jīn, ia̍h lio̍k-sio̍k tit-tio̍h Ji̍t-pún, Bí-kok, Ò-chiu ê Oa̍t-lâm gián-kiú chú-iàu ê tāi-ha̍k sêng-jīn. Chhiūⁿ-kóng, Ji̍t-pún Osaka (大阪) tāi-ha̍k, Kanda (神田) Gōa-gí Ha̍k-īⁿ, Bí-kok Harvard tāi-ha̍k, Ò-chiu kok-li̍p Tāi-ha̍k téng téng. Sêng-tāi Oa̍t-lâm Gián-kiú Tiong-sim mā kiat-ha̍p Bí-kok, Ji̍t-pún, Oa̍t-lâm kap Tâi-oân ê ha̍k-chiá chèng-sek chhut-pán “Oa̍t-lâm-ha̍k Gián-kiú” pòaⁿ-nî khan.
Kīn nî lâi Tâi Oa̍t chi-kan ê hoan-e̍k chhut-pán mā tit-tio̍h bē-chió sêng-kó. Chhiūⁿ-kóng, 2018 nî Sêng-tāi Oa̍t-lâm Gián-kiú Tiong-sim, Tâi-bûn Pit-hōe hām Oa̍t-lâm Chok-ka Hia̍p-hōe ha̍p-chok hoan-e̍k chhut-pán “Chiàn-hóe Jîn-seng: Oa̍t-lâm Si-jîn Tân Jūn-bêng Si-soán” (Tâi-bûn kap Tiong-bûn pán), tī Oa̍t-lâm chhut-pán Tâi-oân pò͘-tē-hì kio̍k-pún “Koat-chiàn Siraya” Oa̍t-bûn-pán. Kin nî Tâi Oa̍t siang hong-bīn koh-chài ha̍p-chok chhut-pán “Keng-kah-thâu ê Kang-san: Oa̍t-lâm Si-soán” (肩上江山) an-pâi sin-chheh hoat-piáu. Oa̍t-lâm Chok-ka Hia̍p-hōe iû hù-hōe-tiúⁿ Tân Teng-kho chhōa-niá 8 ê lâng choan-kang lâi Tâi-oân chham-ka sin-chheh hoat-piáu-hōe. Tâi-bûn Pit-hōe ê hōe-tiúⁿ Tân Bêng-jîn, lí-sū Tân Chèng-hiông, Ông Gē-bêng téng téng, ia̍h tāi-piáu Tâi-oân bûn-ha̍k-kài chham-ú kau-liû. Hōe--lih ū si-jîn Tân Kong-kùi téng lâng gîm-si kau-liû, hiān-tiûⁿ khì-hun lāu-jia̍t kún-kún.
Ū bē chió Tâi-oân tho̍k-chiá í-keng kî-thāi chin kú, khai 8 tang sî-kan chiah hoan-e̍k oân-sêng ê Oa̍t-lâm ha̍k-chiá Tân Gio̍k-thiam (GS. Trần Ngọc Thêm) kàu-siū ê keng-tián tù-chok “Cháu-chhōe Oa̍t-lâm Bûn-hòa Pún-sek” (探索越南文化本色) ia̍h tī chòe-kīn chèng-sek chhut-pán. Tân Gio̍k-thiam kàu-siū sī Oa̍t-lâm chin chhut-miâ ê bûn-hòa gián-kiú choan-ka, tī Lō͘-se-a Saint-Peterburg Tāi-ha̍k the̍h-tio̍h phok-sū ha̍k-ūi, bat tam-jīm Oa̍t-lâm Ô͘-chì-bêng chhī Kok-ka Tāi-ha̍k Siā-hōe Jîn-bûn Tāi-ha̍k Bûn-hòa ha̍k-hē hē-chú-jīm, Bûn-hòa Gián-kiú Tiong-sim chú-jīm koh kiam Lō-se-a Siā-hōe Kho-ha̍k-īⁿ bêng-ū īⁿ-sū.
“Cháu-chhōe Oa̍t-lâm Bûn-hòa Pún-sek” lóng-chóng ū 27 chiuⁿ, choân chheh 40 bān jī khah ke, sī siūⁿ beh se̍k-sāi Oa̍t-lâm bûn-hòa ê lâng it-tēng ài tha̍k ê keng-tián chok-phín. Chit-pún chheh ê chóng-pian-chip kap chóng-kàu-tèng Chiúⁿ Ûi-bûn kàu-siū chí-chhut, chit-pún chheh ê kòng-hiàn sī tī leh thè Oa̍t-lâm bûn-hòa ê te̍k-sek kap chú-thé-sèng hoat-tián chò ha̍k-su̍t sèng ê kái-soeh. Kòe-khì, tī tōa Tiong-kok soa-bûn chú-gī ê su-lō͘ ē-té, it-ti̍t lóng kā Oa̍t-lâm chāi-lâi ê Tang-lâm-a phìⁿ-siùⁿ chò iá-bân ê pian-kài tē-khu, thàu-kòe Tiong-hôa bûn-hòa ê thoân-pò liáu-āu, chiah hông khé-bêng bat bûn-hòa. Tân Gio̍k-thiam kàu-siū thê-chhut lūn-chèng hoán-pok án-ne ê hau-siâu-ōe. Phì-jū kóng, Tiong-kok-lâng tiāⁿ teh kóng ê “Liông龍” siōng-chá kî-si̍t sī ùi Tang-lâm-a ê “chôa” kap “kho̍k-hî” thiu-siōng-hòa liáu-āu só͘ sán-seng ê khài-liām kap tô͘-têng. “Sîn lông神農” ia̍h-sī goân-chū Tang-lâm-a Pah-Oa̍t (百越) bîn-cho̍k ê lông-gia̍p bûn-hòa.


“Cháu-chhōe Oa̍t-lâm Bûn-hòa Pún-sek” sin-chheh hoat-piáu-hōe.

Chóng-thóng-hú chu-chèng, Tâi-oân A-chiu Kau-liû Ki-kim-hōe táng-sū-tiúⁿ Siau Sin-hông kàu-siū chhui-chiàn chit-pún chheh kóng: “Chit pún chheh tùi Oa̍t-lâm bûn-hòa hē-thóng-sèng ê biâu-su̍t chheng-chhó koh oa̍h-phoat, tùi bûn-hòa lūi-hêng ê pí-kàu hui-siông sin-kî kap ū chhòng-kiàn. Góa ū ki-hōe thang tha̍k tāi-seng chho͘-kó, chhin-chhiūⁿ sī siōng liáu chi̍t ha̍k-kî ê cháu-chhōe Oa̍t-lâm bûn-hòa goân-thâu kap ián-hòa ê khò-têng, khak-si̍t o̍h tio̍h chin chē.” Chhek-ōe chhut-pán chit-pún chheh ê Sêng-tāi Oa̍t-lâm Gián-kiú Tiong-sim hām Tâi Oa̍t Bûn-hòa Hia̍p-hōe mā tī kū-nî 12 goe̍h 25 kap 12 goe̍h 27 hun-pia̍t tī Tâi-lâm kap Tâi-pak pān-lí sin-chheh hoat-piáu-hōe. Tùi chheh ū chhù-bī ê tho̍k-chiá ē-tàng iōng Google tio̍h chhōe ē tio̍h khah chē chu-sìn. 台灣羅馬字協會
(簡稱「台羅會」)簡介:
2001年成立,宗旨:
(1)推行台灣羅馬字ê研究kap普遍化。
(2)追認台灣羅馬字kap台灣話ê法定地位。
(3)要求政府實施公平正義ê多語文政策。
(4)建設多元、開放、互相尊重ê台灣文化。
Email:tlhemail@gmail.com    

網站http://www.tlh.org.tw
#台羅會交流道 專欄,本文使用白話字。
台文通訊BONG報310期,2020年1月出刊。歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 (捐款thang抵稅,匯款了後請通知02-23112199)
線上捐款(定期定額) https://ppt.cc/fF5bhx
線上捐款(單筆) https://ppt.cc/fcycox
有固定的長期捐款, 讓更多的台語文相關計畫可以穩定的推行,感謝逐家。


郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會
電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。