是按怎我beh tshui-sak母語? Lán ē-tàng án-ne做!

作者:廖啟助


台語是我ê母語,我感覺台語真suí,可惜tī我服務ê國小有2,300外个學生囡仔,iah是阮查某囝讀ê國中,差不多有2,600外人,下課差不多lóng無人leh用台語開講!Tī兩間tsiah-nī大間ê學校內面,lóng總beh 5,000个囡仔,結果in無leh講母語,我想tī其他ê學校應該mā精差無濟。Tī我蹛ê社區,尤其是公園內,身軀邊--a mā tsiok少聽著人講台語,尤其是40歲以下ê人,ē-tàng講是無tè聽!阿公阿媽kap 40外歲以下ê爸母差不多lóng用華語kap囡仔、孫仔講話,種種ê狀況,hōo我意識著台語真正beh滅亡--ah,所以lán一定ài緊kā tsit个台語beh無--去--ah ê危機講hōo逐家知。


Beh按怎kā母語救--tńg-來,lán ē-tàng án-ne做:


1.Ài有母語beh消失--去ê危機意識


過去是政策對母語ê打壓,tsit-má是逐家無意識著母語beh消失--去,無體會感受著母語消失ê速度kap嚴重性,所以lán ài盡量hōo身軀邊ê人,ē-tàng去意識著母語beh消失--去ê危機,而且ài hōo愈濟人知影愈好,án-ne tsiah有法度鬥陣來挽回。


2.Ài知影語言ê消失就是tsit个文化ê消失


語言是文化ê載體,mā是文化ê一部份,語言一旦消失,tsit个文化就ē tuè leh消失,所以lán ài有傳承母語kap文化ê使命感,hōo lán ê後輩ē-tàng久久長長,去聽著/看著lán ê母語kap文化一代傳一代、流傳--落-去。


3.「Tī學校」:營造講母語ê友善環境


⑴Tuì校長/主任/所有ê老師做伙有意識使用母語


囡仔tī學校ê時間上長,加上同學之間ê影響力是上大--ê,所以教育部kap教育局ài把握tsit段黃金時期,tī上課課程以外,加強營造母語ê友善環境。Ài呼籲lán ê學校,tuì校長/主任/所有ê老師做伙來做起,hōo老師ē-tàng有意識使用母語,平常時仔tsia̍p用台語來溝通,hōo學生囡仔ē-tàng看著原來我ê老師in是tsiah-nī愛用母語來開講、交流。


⑵將母語kap生活結合,所有科目lóng盡量用母語來教課


母語是生活中ê語言,m̄是kan-na上母語課ê語言,所以邀請所有教課ê老師,每一科目lóng ē-tàng ke用寡母語來講課、紹介,hōo囡仔ē-tàng tī生活中看--著、感受--著,原來母語是ē-tàng使用tī其他科目學習頂面,而且傳承母語,是所有老師ê khang-khuè,m̄是kan-na教母語課ê老師ê代誌。


⑶請導師主動kap班--裡ê囡仔講母語


導師kap囡仔鬥陣ê時間上長,對囡仔ê影響力甚至比爸母koh-khah大,所以營造一个友善ê母語環境,真重要ê一部份是請導師主動kap囡仔講母語,尤其是下課時間,án-ne囡仔in就ē感覺我ê老師/校長/主任lóng leh講母語,原來講母語是真sù常ê代誌,免歹勢mā bē奇怪,án-ne ê效果ē上好。


⑷將講母語列入班--裡ê獎勵制度


「賞金若濟,逐項to ē;錢銀出ē起,猛將搶beh去!」仝款ê道理,大部份ê囡仔有榮譽感,所以tī導師ê班--裡,若是ē-tàng將「講母語」設計入去逐工ê獎勵制度內面,án-ne ê tshui-sak效果ē koh-khah好,因為囡仔lóng ē想beh爭取加分,透過獎勵,囡仔ē愈骨力、愈積極使用母語。


⑸Hōo囡仔看ē著/聽ē著/感受ē著,講母語是tsiok sù常ê代誌


任何語言ê學習lóng是透過「聽、講、讀、寫」tsit四个順序。所以lán ê囡仔,tī生活中若是ē-tàng聽著夠額ê母語,in自然就ē-hiáu開喙講母語,hōo in bē感覺講母語是tsiok奇怪iah是礙虐ê代誌。甚至lán若ē-tàng kā講母語營造做時行又koh phānn ê代誌,囡仔kap同伴之間就ē互相影響、siō-thuā,án-ne ê效果ē比老師tī台仔頂leh教koh-khah緊,tse就是「tī學校」營造母語友善環境ê重要性。


4.「Tī厝--裡」爸母有意識先講母語,做囡仔ê模範


⑴爸母先做模範,講hōo囡仔看/聽/學


除了學校老師ê牽教,爸母ê支持kap示範,對囡仔學母語mā是真重要,所以lán做序大人ê人,ài先做模範,講hōo囡仔看/聽/學,囡仔自然就ē來接受兼接收lán ê母語。


⑵Tsia̍p講喙ē順,免有壓力/免驚bē liàn-tńg/免歹勢


學任何語言lóng仝款,tsia̍p講喙ē順,tsia̍p寫手bē鈍,所以lán講母語mā是仝款,ta̋nn開始ê時,一定ē拄著bē-hiáu講,iah是講bē liàn-tńg ê時tsūn,lán m̄免有壓力,ē-hiáu偌濟講偌濟,免驚人笑,中文透lām mā無要緊,lóng免歹勢。相信只要「聽kap講ê量有夠濟」,自然就ē進步!


⑶阿公阿媽ài看重家己ê母語,主動kap囡仔、孫仔講母語


阿公kap阿媽ê母語是厝內面講了上正pān、上純正ê人,所以lán做阿公阿媽ê人ài看重家己ê母語,ài主動kap序細iah是孫仔講母語,án-ne厝內面ê人tsiah有法度去聽著、學著tuann-tiah又koh suí-khuì ê母語,lán ê母語beh久長傳承--落-去ê機會就ē愈kuân,所以一定ài請lán ê阿公阿媽看重家己ê母語,主動kap囡仔、孫仔講母語,hōo母語thang繼續傳承--落-去。


⑷向人請教兼主動查辭典


學語言ê過程中,一定ē去tn̄g著bē-hiáu iah是無確定ê語詞,tsit个時tsūn lán tio̍h-ài發揮「活到老、學到老」ê精神,主動去請教身軀邊ê sia̋n-pái iah是長輩,iah無,tio̍h-ài主動去查辭典,án-ne lán就ē-tàng學著愈來愈濟、愈來愈深、愈來愈闊ê母語。


5.「請政府」拍廣告/影片放送hōo全民知


⑴呼籲大眾母語tit-beh消失--去ê危機


現此時母語無法度復振,上大ê原因就是逐家無母語意識,尤其是m̄知影母語消失ê速度kap嚴重性,以及母語消失對lán文化iah是對lán台灣ê損失,tse是過去lán社會,尤其是升學制度iah是工商社會當中,逐家長期以來無去注重kap意識ê所在。所以tsit-má若是beh hōo母語復振ê工程做ē起--來、有上好ê效率,政府首先ài做--ê,就是拍廣告影片tī電視kap網路頂放送,就親像leh面對COVID-19仝款,逐工拍開電視iah是手機仔lóng看ē著、聽ē著,hōo全民知影母語beh消失--去ê嚴重性。逐家有意識,ē仝心想beh來挽救kiōng-beh無脈ê母語,做伙來拍拚,就親像做伙來防疫仝款,相信beh kā母語救倒tńg--來,一定是緊tsua̍h慢ê代誌!


⑵推廣頂面我建議ê tshui-sak母語ê做法


Koh來,tī廣告影片內面,ài koh將lán日常生活中ē-tàng按怎做ê方式,示範hōo全體ê民眾知影,án-ne逐家tī生活當中就ē-tàng真自然來接觸母語、講母語、聽母語、使用母語,相信友善ê母語環境若建立--起-來,母語復振目標ê達成率,ē愈來愈kuân。


⑶鼓勵政府、私人機關ê考試,有通過母語認證者,提高加分ê比重


考試一直lóng是領導教學、影響學習上關鍵ê因素,現此時lán台灣ê學生囡仔iah是in ê序大人,bē主動學母語真關鍵ê一个因素,就是升學考試無考,iah是政府、私人機關khioh人ê時無考、無加分。所以若是tī未來,政府、私人機關tī beh khioh人入--去ê時,lóng有通過母語認證ê加分制度,相信一定ē-tàng鼓舞koh-khah濟人來注重,甚至ē hōo大部份ê人主動學習母語。該然頂面建議ê方式若是有實現,相信lán就ē-tàng免koh再煩惱母語beh消失--去ê危機。


人講,「有心開山,山tsiânn園;有心拍石,石tsiânn tshng」,雖然頂面ê一寡做法有可能無法度隨做kah到,m̄-koh相信只要lán逐家lóng有心、逐家對母語beh消失--去有強烈ê危機意識,koh有一个想beh鬥陣做伙來創造、經營ê母語友善環境,beh來做伙開始講母語,beh tī生活當中盡量來使用kap看重母語,我有信心,lán一定ē-tàng將母語khioh--tńg-來! Lán來講看māi 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap台羅

#台文通訊BONG報 347期,2023年2月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。