阮澎湖ê腔口真特別

作者:陳昭蓉

(本文是澎湖同安腔)


細漢ê時,有一个查某囡仔伴,去台灣半年外,tuè [1]澎湖了後,suah發現伊講話ê時,腔口有小可改變。細漢ê我,心內有寡giâu疑,隨koh聽著邊--e一个老大人,用真buē爽快ê khuì口講:「食澎湖簽,放台灣屎!」 [2]


Tsit款代誌,講hōo爸母聽,in kā我講每一个所在lóng有家己ê腔口,一種腔口代表一種文化,老大人ê意思是叫lán ài珍惜,m̄-thang放sak lán ê腔口。


自án-ne,雖然mā經歷過hōo人恥笑講:「你講啥?聽著有夠sông!」ê遭遇,m̄-koh我lóng堅持--lueh,到tann,我ê澎湖話猶原講了真tuann-tiah,tshiâng-tsāi hōo台灣ê朋友呵咾講:「你ê澎湖腔真好聽!」


阮ê澎湖腔好聽tū佗--leh?澎湖腔大部份屬泉州腔系統,一般有漳、泉對應ê方言差,像「豬肉」ê「豬」,lín是「ti」,阮是「tu」;「買賣(bé-bē)」,阮講「bué-buē」;果子(kué-tsí),阮講「ké-tsí」……。Tsit種普遍ê漳泉對應關係以外,我感覺台灣話kah澎湖話上大ê精差是變調,像「煮飯」,阮是唸做「tsú 2-9 -pn̄g」 [3]、「比賽(pí 2-9 -sài)」,第二調變做第九調;「朋友」,阮是唸做「pîng 5-3 -iú」、「樓頂(lâu 5-3 -tíng)」,第五調變做第三調。Koh加上kah優勢腔仝款ê第七調變第三調:「訂婚(tīng 7-3 -hun)」、「磅空(pōng 7-3 -khang)」……,講第三調低降音ê比例就占真kuân。因為án-ne,hōo人有「腔真重」ê感覺,mā是早時hōo人笑sông ê原因。其實「sông」有啥m̄好--leh,lín一定有聽過tsit句「sông koh有力」,tse就是地方腔口上suí ê所在。


另外,小稱詞「仔」ê講法mā真無仝,澎湖ê通行腔khah是講「-à」第三調,親像「桌仔」阮是講「toh 4-2 -à」 [4]、「盒仔(a̍p 8-3 -à)」 [5]。另外,koh有一種讀做「-â」第五調ê情形,像「囡仔(gín 2-3 -â)」、「鳥仔(tsiáu 2-3 -â)」。M̄-koh,我ê故鄉湖西鄉小稱詞「仔」ê講法iáu koh-khah無仝,像「桌仔(toh 4-2 -è)」、「盒仔(a̍p 8-3 -è)」;「囡仔」阮是唸「gín 2-3 -ê」、「鳥仔(tsiáu 2-3 -ê)」,kā「-â」講做「-ê」。我量其約統計--khé [6],頭前字ê聲調除了第二調以外,後壁ê「仔」lóng uē講做第三調「-à/-è」,親像:

第一調「甌仔(au 1-7 -ā/ē)」

第二調「囡仔(gín 2-3 -â/ê)」

第三調「蒜仔(sǹg 3-3 -à/è)」

第四調「桌仔(toh 4-2 -à/è)」

第五調「匏仔(pû 5-3 -à/è)」

第七調「狗𩸶仔(káu 2-9 -gām 7-3 -à/è)」

第八調「蠘仔(tshi̍h 8-3 -à/è)」


也就是講澎湖小稱詞ê變調,kah澎湖腔(泉州腔)ê變調是sio仝--ê。


其實,小稱詞tū湖西鄉iáu有真特別ê變化:


1坩(khann)→坩仔(khenn 1-7 -ē)、籃(nâ)→籃仔(nê 5-3 -è)、衫(sann)→衫仔(senn 1-7 -ē)、鼎(tiánn)→鼎仔(ténn 2-3 -ê)、碗(uánn)→碗仔(uénn 2-3 -ê)


Tsia-ê小稱詞,阮leh講ê時,並無真明顯,因為已經kah頭前字ê韻母連做pû [7] --ah,所以buē-sái分開講做「坩、仔(khenn 1-7 、ē)」、「籃仔(nê 5-3 、è)」)


2.扒(pê)→耳扒仔(hī 7-3 -pî 5-3 -è)、耙(pê)→耙仔(pî 5-3 -è)、宅(the̍h)→宅仔內(thi̍h 8-3 -e-lāi)


3.螺(lêr)→螺仔(li̍k 8-3 -è) [8] 、箠(tshêr)→箠仔(tshi̍k 8-3 -è)、被(phēr)→被仔(phi̍k 8-3 -è)、袋(tēr)→袋仔(ti̍k 8-3 -è)


Tsit款ê變化,張屏生教授ê博士論文《同安方言及其部分相關方言的語音調查和比較》(1996)有講,同安方言ê語音特色之一就是反映tū「仔尾詞」ê特殊音變,「仔尾詞」ê主要元音tū某種狀況下ē產生「同化、異化」等音變ê情形。


小稱詞所表達ê其中一个意思是leh形容物件真細,有ê所在真濟名詞lóng ài加「仔」,像澎湖就khah少。Tse也是澎湖腔io [9] 台灣腔真無仝ê所在,親像:鹿、鵝、馬、niáu鼠、草muih [10] 、厝角鳥、蠓、蟬、葉、榕(tshîng)、刺、芋(iō)、蔥、敏豆、刺瓜、菠薐(pe-lîng)……tsia-ê生活詞彙,阮澎湖是無leh加「仔」tsit个小稱詞。


Tsit款情形,hōo阮leh指導台語朗讀ê時造成真大ê困擾,因為朗讀稿lóng是以台灣腔寫--ê,出現「仔」tsit个小稱詞ê比率就真濟。像「少年家仔、老歲仔、馬仔、魚鱗tshè仔、鞋仔、會仔、街仔、空地仔、規家伙仔、尾仔、街仔路、雞仔目」,分析tsia-ê詞彙ê聲韻,uē發現in tū「仔」前hit字ê韻母lóng是「e/ue」,若後面koh tè「仔(è/ê/ē)」ê音,變做是連suà兩个有「e」ê音節。為著berh遵守比賽「尊重原作,buē-sái加字iah是減字」ê規定,勉強去講,像「鞋仔(uê5-3-è)」,若án-ne唸,m̄-niā歹講,koh真礙虐。


阮iáu有一个真心適ê腔口,有一首囡仔歌:「儉腸neh肚(tiō),剪著一領烏(io)綢仔褲(khiò),留berh竹篙灣看普度(phió-tiō),天一下烏(io),雨一下落(lio̍h),害阮摔一倒(tió),摔kah一領褲(khiò)tâm-hiô-hiô。」


張教授認為湖西方言上明顯ê特色就是kā《彙音妙悟》「高」韻部份ê例字講做「-io」。因為tsia-ê音真特別,所以害死阮若出外,講湖西腔就受著別人恥笑,真濟澎湖囡仔lóng有tsit款真悽慘ê經歷,也造成tsit个音ê流失。Tsit-tsūn賰老歲仔人有leh講,少年--ê就真少聽in leh講--ah,想想--leh實在真無彩。


「oo、o」無分,mā是澎湖腔ê一个特色,像:苳蒿(tang-o)、阿婆(a-pô)、鴨母(ah-bó)、無某無猴(bô-bóo-bô-kâu)、報到(pò-tò)……tsia-ê有「o」的音,阮tiānn-tiānn分buē清楚。論真講,澎湖tsit个音m̄是「oo」iah m̄是「o」,是介tū tsit兩个音ê中ng,tsit个音berh怎樣標註--leh?我請教過洪惟仁教授,伊建議阮berh標註tsit个音ê時,uē-sái標註「o」,án-ne tsiah有地方腔口ê特色。阮接受洪教授ê建議,tū阮ê自編教材阮就以「o」來標註「oo、o」無分ê現象,m̄-koh án-ne mā造成真濟困擾,無清楚--ê就講阮是標註m̄-tio̍h--去。


Tsit个特色,mā hōo阮感覺真委屈,就是leh參加字音字形競賽ê時,因為平常時「oo、o」無分,雄雄berh判斷佗一个音ài唸「oo」iah是「o」,實在是真大ê挑戰,畢竟lán人ê口音m̄是一時半日就改uē khé6--ê。


阮ê腔口是m̄是真特別、真趣味--leh?其實,每一个所在ê腔口lóng真有特色,tse是珍貴ê資產,lán m̄-niā ài珍惜家己ê腔口,對別人ê腔口mā ài尊重kah欣賞! 


註:Tsit篇ê錄音檔ē-sái tī

https://youtu.be/A8gCZ-WoctM

收聽


  1. 「tuè」:澎湖腔「轉--去(tńg--khì)」ê合音。
  2. .Tsit句話是「背骨」ê意思。
  3. 編按:羅馬字正手爿頂kuân ê數字表示變調ê方式,用數字表示第幾調(1表示第一調、2表示第二調,照án-ne類推),調值以優勢腔本調為準。寫「2-9」意思就是第二調變第九調。
  4. 編按:澎湖腔小稱詞ê讀音、表現kap優勢腔無仝,tuè頭前字ê聲調,ē出現無仝聲調,tī tsia寫做lán實際聽--著ê口語調「à/â/è/ê」等;澎湖腔小稱詞仝款有kap頭前字韻尾連音ê現象(親像「-m-mà」、「-n-nà」等),tī tsia無kā連音了後ê讀音變化寫--出-來。另外,澎湖腔ê仔前變調mā kap優勢腔無仝,tī tsia仝款用註跤3 ê方式來標示。
  5. .編按:「a̍p8-3」tsia ê第八調變第三調意思是音值變做親像第三調hiah低,原本ê入聲尾iáu是tī--leh。
  6. .「khé」:澎湖腔「起--來(khí--lâi)」ê合音。
  7. .「做pû」:做伙ê意思。
  8. .編按:Tsit類ê特殊音變ē增加「-k」韻尾,ná像是入聲,而且kap後壁ê小稱詞仝款有連音ê現象(-k-gè)。因為變調了後是低聲,tī tsia暫且標做第八調。
  9. .「io」:sio招做伙。
  10. .「草muih」:草meh仔ê意思。


Lán來講看māi 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap台羅

#台文通訊BONG報 347期,2023年2月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。