講古傳情(二)

作者:黃靜惠


「好--lah!Koh講一个就好--ōo!」Bē堪得我sai-nai,阿公只好koh講一个故事。


我歡喜kah喙笑目笑,kap伊品:「Tsit改ài講khah長--ê--ōo!」


「好--lah!好--lah!」阿公lim一喙茶,開始沓沓仔講出tsit个故事……。


※ ※ ※


有一日,落大雨了後,天頂tsiok清tsiok清,白雲輕輕仔飛tī天頂。阿順伯厝頭前ê大稻程內,四、五欉tsiok kuân ê青龍樹開滿黄gìm-gìm ê花,樹ue一枝一枝,bē堪得青葉黄花ê重量,像水tshiâng án-ne垂--落-來。雖然無風,花蕊suah像雪leh跳舞án-ne一直飛--落-來,目睭墘滿滿是青koh黃ê景緻,親像綢緞織錦繡畫--ê仝款,tshinn-tshioh金滑,不止仔優美,koh suí-tang-tang suí kah有賰!


阿順伯提昨暝ê凊菜凊飯,se̍h過宗祠,行到後埕倒入去塗跤一跤舊àu舊臭ê a-lú-mih面桶內,koh kā雞仔、鴨仔tuì籠仔內放--出-來,一大陣雞仔、鴨仔liam-mi圍去面桶邊sio爭搶食。


Suà--落-來阿順伯隨koh無閒tshih-tshih,uat正手爿行到豬tiâu去飼豬,tńg--來ê時tsūn看著第三後生阿民坐tī戶tīng,gōng神gōng神m̄知leh想啥。


阿順伯se̍h過阿民ê身邊,受氣大聲huah:「阿民--ā!雨已經停--ah,m̄緊去田--裡巡看māi,koh坐tī tsia創啥!」阿民hōo阿順伯驚一tiô,趕緊徛--起-來。


阿順伯ná行ná hiàm第四後生阿雄:「阿雄--ā!阿雄--ā!人是死去佗位去--lah,雨停--ah,緊kā牛牽去田邊食草--lah!」


阿順伯ná行ná搖頭,家己se̍h-se̍h唸:「伯英若koh活--leh就好--lah!」


阿順伯ê大某生四个後生、三个查某囝。大某死後伊koh娶二房,二房生三个後生、一个查某囝。


大房ê大漢後生叫伯華,第二後生伯英,第三後生伯民,ban仔囝伯雄。伯華娶某了後,因為kap二房激氣歹鬥陣,早早就搬出去家己蹛。


若是講起第二後生伯英,阿順伯是又koh規个心肝頭艱苦--起-來。伯英人是生kah聰明koh緣投,真無簡單去日本留學,落尾koh娶一个日本婆--ā tńg--來,實在真gâu。Tng當時tī庄--裡,tse是一件大代誌、大喜事,tsiok濟人lóng來kā阿順伯--à恭喜。M̄-koh伯英--a beh tuì日本tńg--來ê時tsūn,tsiūnn船進前,m̄知hōo日本人注一支啥mih射,到台灣無偌久suah開始發燒破病,最後吐血就án-ne過身--去,in hit个日本娶--tńg-來ê suí某,只好傷心家己一个人孤孤單單過日子,好得佳哉,伊koh ē-tàng教人講日語、替人做衫,iah是替人顧囡仔,伯華看伊可憐,三不五時mā ē提寡錢hōo伊做所費,基本上生活無啥問題。


阿雄趁阿順伯--à無注意,隨像射--出-來ê箭仝款,tuì後壁衝--出-來,牛牽--leh就beh出門。


阿民緊kā小弟叫--leh:「阿雄!」


「創啥?」


「你先去大圳溝邊等--我,我等--一-下就去揣--你!」


阿雄tìm頭,牽牛緊走。阿民恬恬tuè tī阿順伯後面沓沓仔行入大廳,提出勇氣準備beh kap阿順伯--à參詳一件大代誌。


「阿爸……」


「你koh徛tī tsia創啥mi̍h?M̄趕緊去巡田!」


「阿爸,我想beh娶秀美--à做某。」


「佗一个秀美?」阿順伯--à跤步停--落-來,越頭問阿民,雙目像bā-hio̍h ê目睭án-ne掠伊直直siòng。


阿民心內驚一tiô,細細聲仔講:「大樹跤hit个秀美。」。


阿順伯--à一下聽--著,隨受氣跳起來大聲huah:「Bē-sái!」


「是按怎bē-sái?」


「伊leh tsiú寡--neh,人講伊斷掌剋夫,in翁就是hōo伊剋--死--ê,你koh敢娶--伊,鉸刀爿鐵掃帚,你揣死khah緊--lah!」


秀美--à in翁三年前出海掠魚,拄著風颱,船仔píng--去,人mā揣無,逐家lóng偷偷仔leh講伊就是hōo斷掌ê秀美--à剋--死--ê。


「斷掌剋夫,he是迷信!Hiah-nī濟查埔查某lóng斷掌,in也無剋夫剋某,我不管--lah,我一定beh娶秀美--à,若無娶--伊,我甘願去死!」阿民決定beh為家己ê幸福戰鬥。


看著阿民m̄願放棄秀美仔,阿順伯--à koh-khah受氣,mā kā話講hōo絕:「我講bē-sái就是bē-sái,就準講天落紅雨,馬發角,我mā仝款m̄同意你kap伊結婚!」


「阿爸……」


阿順伯--à受氣,m̄願koh聽阿民講--落-去,行入去灶跤洗跤洗手,等氣khah消--ah,tsiah-koh tńg來大廳坐--落-來。


「阿爸……」


「秀美--à bē-sái,伊是有翁婿ê人,koh有三个查某囝,無定著in翁過--幾-工就tńg--來--ah,到時tsūn你beh按怎?聽阿爸ê話mài娶--伊,好--無?」


「In翁已經失蹤三年外,可能已經死--ah,永遠lóng bē tńg--來--ah!」


「Bē-sái就是bē-sái!你khah早去田--裡看看--leh,無代誌就khah早tńg--來,下暗阿爸有替你安排相親--ah。」


Tsit聲聽著beh相親,阿民看用硬--ê bē-tàng,改用軟--ê,懇求阿順伯:「阿爸!我已經結婚兩擺--ah,koh ài tshiânn養一个囡仔,啥人ē想beh嫁--我?以前娶--ê姑不而將lóng是相親熟sāi,到最後mā是bē ha̍h只好離緣,tsit改我無愛koh相親。算命仙講我tī 39歲進前,注定ài結婚三遍,若無,ē死,tsit改是最後一改,我beh娶我kah意--ê,若無……」


「若無,是beh按怎?Tsit-má你是leh恐hat--我,是--m̄?是啥人kā你飼kah tsiah大漢,tsit-má翼股ta--ah,真厲害ē-hiáu來恐hat lín老爸--honnh。Hngh!我講斷掌就是迷信,你講算命仙就m̄是迷信?你想看māi--leh,你m̄ koh娶是死,你娶--伊mā ē死,所以,tsit世人你是注定一定ài娶別人,tio̍h--無?Mài koh gōng--ah!只要我koh有一口khuì tī--leh,你免siàu想娶伊入門!」


M̄知tang時又koh開始落雨,阿民賭氣kā雨衫、雨鞋穿--leh,手--裡提一枝鍥仔(keh-á),面àu面tū一句話無講就出門。


過中晝,風雨愈來愈大,一大phiàn koh一大phiàn ê烏雲飛--來,kā天硩kah低低低,雖然是日--時,m̄-koh suah暗sô-sô啥mi̍h to看無。阿順伯--à tī大廳,坐也m̄是,徛mā m̄是,se̍h來se̍h去,m̄知如何是好。一方面驚tsiah-nī大ê雨ē拍歹今年ê收成,另外一方面又koh煩惱阿民kap阿雄ê安危,想beh去田--裡看māi,m̄-koh又koh氣阿民tú-tsiah講ê話。


阿順伯心內躊躇tùn-tenn,雄雄隔壁厝邊走來講:「阿順伯--à,m̄好--ah,你緊去大圳溝邊看māi--leh!」


「按怎,是發生啥mih代誌--lah?」


「Lín阿民出代誌--ah!」


阿順伯聽著阿民出代誌,三步做一步,走ná飛趕到大圳溝,隔壁厝邊mā tuè tī伊ê後壁一直走。圳溝邊早就一大堆人議論紛紛,看著阿順伯來--ah,逐家自動讓一條路hōo伊行,kan-na看著阿雄跪tī大圳溝邊哭bē停,ná哭ná háu:「阿兄--a!Huinnh……!阿兄--a!Huinnh……!」


阿順伯想beh向大圳溝內底跳,逐家緊kā伊khiú-tiâu--leh,苦勸--伊:「你m̄-thang落--去--lah!已經有人縛索仔落去救--伊--ah,阿民liam-mi就ē hōo人救--起-來!」


無情ê雨繼續落,阿雄kap阿順伯ê面,雨水kap目屎早to分bē清--ah!阿順伯--à一下軟跤,跪tī阿雄ê身軀邊kap阿雄攬做伙,攑頭大聲哭:「天公伯--à――!我是做啥mih歹積德,阿民--ā――!你tī佗位?緊tńg--來--lah!哪ē án-ne?阿民--ā――!阿民,huinnh……!」


無情ê風雨,親像beh kā人ê身軀拆散,阿順伯--à kap阿雄ê哭聲,已經kā人ê心肝lóng哭kah碎糊糊--ah。


In爸仔囝兩人哭--一-睏-仔,阿順伯tsiah回神緊問阿雄:「阿雄,哪ē án-ne?」


「雨愈落愈大,阮想beh khah緊tńg--去,阿兄hōo我騎tī牛頂,伊家己牽牛行,水lóng淹到大腿,分bē清佗位是路,佗位是圳溝仔。雄雄行tī阮頭前一个囡仔無張持跋落路邊ê大圳溝,阿兄連雨mua to無褪,就跳落去救--伊。結果,huinnh……囡仔救--起-來--ah,阿兄suah hōo大水tshiâng走--去--ah。Huinnh……」


「阿民--ā!你哪ē tsiah-nī gōng--lah!Huinnh……」


一直到下晡5點thóng,tsiah tī大圳閘門下跤揣著阿民,逐家緊kā伊送病院急救,m̄-koh其實伊早就過khuì--ah。


※ ※ ※


阿公停落來lim茶,恬恬m̄知leh想啥?


「阿公,後--來--leh?」


「後--來--ooh……阿民ê囡仔就hōo hit个日本婆--ā做囝,大漢tī小學leh教冊做老師。」


「秀美--à--leh?」


「秀美家己kā三个查某囝飼大漢,lóng嫁--人--ah!」


「Ooh……」


「故事有好聽--無?」


「有,好聽!阿公後改你koh講故事hōo我聽,好--無?」


阿公摸我ê頭講:「好--啊!Gōng孫--ê,行路ài細膩,無小心跋落圳溝底,iah是hōo機車挵--著,若是死翹翹就看bē著阿公--ah--ōo,án-ne阿公是ē tsiok傷心--ê--ōo!」


「好--lah!我以後行路ē細膩!」原來阿公講tsiah-nī濟,是beh提醒我行路ài細膩。因為我前幾工仔行路無小心,m̄知leh想啥mi̍h,人suah愈行愈tshu去路中ng,tsua̋nn去hōo機車lòng一下倒siàng-hiànn,好佳哉人好好無按怎。而且,庄跤所在,逐擺若落大雨,水溝仔真正是lóng淹kah無看--見,tsiok危險--ê。


後--來,阿公破病入院,雖然身體有好--起-來平安出院,m̄-koh人suah愈來愈虛lám,就無辦法koh講tsiah長ê故事hōo我聽--ah,有一段時間伊規日lóng ài倒tī眠床頂歇睏,換我講王子kap公主ê故事hōo伊聽。


※ ※ ※


等我大漢了後,阿公mā過身tsiok濟年--ah。有一工,我hām阿爸開講ê時tsūn,想起阿公講ê tsit个故事,就講hōo阿爸聽,阿爸聽一下目睭thí kah大大蕊,講:「Tse是tsiok久以前lán庄仔內真正發生--過ê代誌,íng過你iáu是一个囡仔phí,lín阿公哪ē講tse hōo你聽,真m̄是款。」原來,tse是真正發生--過ê故事,古早人醫藥無發達,生活環境無好koh厚khiàn-sńg,眞可憐!無像tsit-má醫藥發達,生活sù-sī,又koh ē-tàng自由戀愛,khah無禁無忌,ài kap啥人結婚就kap啥人結婚。Án-ne想--起-來,lán tio̍h-ài好好仔珍惜tsit-má ê福份tsiah tio̍h。


「若án-ne,阿順伯是啥mih人?」


「In兜就蹛lán兜後壁,厝邊有一欉tsiok大欉ê龍眼樹,hit个阿順--ā。」


「Ooh,伊就是阿順伯--à。Honnh,我tsiok討厭經過in兜,因為in兜ê狗有夠歹--ê,逐擺我若經過hia,就一直叫。有一改,koh走出來jiok--我,想beh咬--我,我驚kah ná哭ná走,ná叫阿母uê,一跤鞋仔lak tī半路mā m̄敢停落來khioh,有夠恐怖--ê。好佳哉,阿兄kap阿母拄好tī門跤口leh絪柴,tsiah kā hit隻狗趕--tńg-去,tshuā我去kā鞋仔khioh--tńg-來。」


「哈哈哈,tio̍h--lah,hit个日本婆--à,你ài叫伊二嬸婆,in後生就是你lóng叫伊老師叔--à hit个無!二嬸婆íng過koh bat免費教我講日語,伊對我真好,看我可憐,八歲就無老母,驚我下課無飯thang好食腹肚iau,tiānn-tiānn偷偷仔叫我去in兜食飯。」


「Ooh,原來是án-ne--ooh!我細漢ê時tsūn,有一改二嬸婆mā bat教我用竹葉仔做船仔,伊講話細細聲真溫柔koh好聽,有一年伊tńg去日本tshit-thô,tńg--來ê時tsūn,送阮四个姊妹仔,一人一枝日本尪仔頭ê鉛筆,送阿兄一个千里鏡,送阿母一枝白色繡花ê涼傘。」


「是--啊,伊對逐个人lóng真好。」


「因為,lín對伊mā真好--啊!」


「哈哈哈,是--啊!食人一口,報人一斗。細漢ê時tsūn伊像老母án-ne照顧--我,tsit-má我有能力mā ài照顧--伊、報答--伊。」


我愛我ê阿爸kap阿公,因為阿爸kap阿公講ê故事hōo我了解著一个大道理,只要lán做人惜福認真過生活,每一工tī lán身軀邊發生ê平凡代誌,自然就ē變成一个koh一个感動人心、無平凡ê故事。Tsit-má我mā仝款kā阿公、阿爸講ê故事,koh加上我家己ê故事,有閒就ke減講--寡hōo我ê囡仔聽,kā故事中ê愛kap親情,一代一代傳承生湠--落-去。 


#Sann-kap讀小說 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap台羅。

#台文通訊BONG報 359期,2024年2月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。