Kap人無仝款tsiah趣味 ——腔口是阮對故鄉ê感情

作者:陳育萱


「Ueh ueh!頭家!你kám bē感覺hit本有聲冊,有一寡發音真特別?親像一家人(tsi̍t ke lâng)、妹妹(bē-bē)等等,阮兜m̄是án-ne講--neh!」


自從開始學習台文了後,一直tī台語內底走揣家己對土地ê認同:我是啥mih人?我tuì佗位來?是按怎老師ê教材內底kap阮兜講--ê無啥仝款?台語對我來講是啥mi̍h?我是按怎ài講台語、學台文?做tsit寡代誌有啥mih意義?


Tsit-má教育部、台語台kap真濟作品,大部份lóng是「高雄腔」、「偏漳腔」khah濟;因為講ê人數khah濟,mā有人講是「通行腔」、「強勢腔」、「優勢腔」,無論按怎講,lóng m̄是leh講阮兜ê腔口!心內感覺真無爽快,m̄是想beh kap人sio爭啥人強勢,是驚若是無人流通,阮兜ê聲音就ē無--去。


進前我bat用地區去分,親像用「台北腔」、「新泉腔」做主題,做一寡作品kap辦活動,落尾發現án-ne分mā m̄-tio̍h。因為台北有tsiok濟中南部起--來ê家庭,in是蹛tī台北、講南部腔ê台北人--neh!若以偏漳kap偏泉來分類,偏泉腔除了新泉腔、老泉腔tsit款大分類以外,iáu-koh有koh-khah幼路ê精差。有一擺我去演講ê時tsūn,一位sia̋n-pái提出講:「你講--ê明明是安溪腔,是按怎一直講家己是台北腔?」阮兜到底算啥mih腔?我到底leh揣啥mi̍h?


實際上,腔口透lām、逐家互相影響是真自然ê代誌,除非一世人蹛tī一个真封閉ê所在,無kap人接觸,資訊流通tsiok慢、khah無受著外界ê影響,腔口tsiah有可能lóng無變化。若對隔壁國日本有淡薄仔了解ê人就知影,日語官方對外是以東京腔為主,外國人tī課本學--ê lóng是東京腔,m̄-koh,逐个地方lóng有家己ê腔口kap慣勢ê講法——tse就是語言活--leh ê證明,地方ê腔口並無因為官方通行東京腔就無--去。充滿地方特色ê腔口,m̄-nā是lán對故鄉情感ê連結,mā是語言多元化重要ê元素。M̄-koh……是按怎華語無tsit个腔口差別ê問題?自台灣頭到台灣尾,逐家lóng講仝款、寫仝款?He是因為華語tī台灣m̄是自然發展、是用伊內底ê一種腔口,透過政府來統一使用,語言本身是中性平等--ê。到大漢tsiah知影,原來講華語mā無khah高級--neh!


逐家lóng想beh做老大,無人甘願做細漢,啥mih本土語言代表台灣?啥mih腔代表台語?按怎ê書寫系統khah有代表性?Tiānn-tiānn變做冤家sio戰ê話題。語言kap文字若無人使用,就ē無--去;腔口mā是仝款,若是無人使用,就ē失去活力;本土語言ê保存kap傳承已經真無簡單,beh按怎保護khah少數ê語言iah是腔口,我認為就kap古早ê台灣仝款,mài用分類ê貼紙去kā人貼,ài先了解按怎是腔口差別,佗一款是真正講m̄-tio̍h。M̄-nā ē-tàng深化lán對故鄉ê了解kap情感,對家己mā ē koh-khah有自信,對台灣文化kap語言ê多元化lóng真有幫贊。


真tsia̍p聽人講起lán需要「台語委員會」,需要預算等等,坦白講我感覺án-ne無夠,所有ê本土語言需要--ê是koh-khah kuân級數、國家級ê單位,去做完整、有系統ê規畫khah好,m̄-thang變做腔口互相競爭、本土語言之間互相競爭。Beh按怎避免政策kan-na做表面,預算kap政策ê監督lóng真重要,逐家ài互相了解、互相尊重,每一種語言kap腔口lóng有伊無法度代替ê重要性,lóng真有價值。


經過tsia-ê自我覺醒ê過程,我tsiah了解,原來我想beh保留--ê m̄是「台北腔」、mā m̄是「偏泉腔」,是想beh保留、傳承阮兜對台語ê印象、講法kap感情,隨人照厝內ê講法,無愛koh去強調阮兜講--ê是啥mih腔,事實是逐家lóng lām leh講--ê khah濟。以使用ê人數來講,凡勢有「人數ê優勢腔」,he無表示其他--ê就是「弱勢」,kap華語比--起-來,逐家lóng真弱勢。後擺,beh批評人講m̄-tio̍h進前,可能ài先想看māi,tse kám是腔口差?M̄-thang感覺家己ê講法、寫法,tsiah是上高尚、上正確--ê,án-ne實在無夠開闊。


上尾,我想beh對堅持講家己ê話ê人表達敬意,無仝款tsiah趣味!腔口就是lán對故鄉ê感情! (作者是「樂暢親子共學空間」ê頭家)

Lán來講看māi 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap台羅

#台文通訊BONG報 347期,2023年2月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。