NASA Thài-khong-jîn

NASA太空人

作者:高嘉徽


Góa chū sè-hàn tō chin kah-ì khòaⁿ kho-ha̍k-lūi ê chheh, m̄-koán sī tōng-bu̍t--ê ia̍h-sī gōa-chhiⁿ-kiû ê chheh góa lóng chin ài tha̍k.


Kin-á-ji̍t beh kóng--ê, sī iú-koan gōa-chhiⁿ ê tāi-chì. Chū góa kok-tiong tō tha̍k-tio̍h tē-kiû-lâng teng-lio̍k goe̍h-niû-téng, koh ū siu-chi̍p goe̍h-niû ê chio̍h-thâu lâi chò si̍t-giām, khòaⁿ ū gōa-chhiⁿ-lâng ê chûn-chāi--bô.


Tē-kiû-lâng tùi gōa-chhiⁿ sī chiok hòⁿ-hiân--ê, tē 1 ê teng-lio̍k goe̍h-niû--ê sī Bí-kok-lâng, tī hit ê nî-tāi, chit chióng tāi-chì sī hi-hán--ê, NASA ê thài-khong-jîn thè jîn-lūi oân-sêng bāng-sióng.


Góa tha̍k ko-tiong 1 nî ê sî, ū siūⁿ-beh tōa-hàn liáu khì Bí-kok NASA ê tiong-sim khì khòaⁿ-māi--leh. Hit-sî gín-á-tioh ê góa chin-chiàⁿ sī chiok siūⁿ-beh khì NASA--ê. M̄-koh chit-má ê góa khòaⁿ hit-sî ê góa, si̍t-chāi ū-kàu thian-chin, he m̄ sī hiah-nī kán-tan ê tāi-chì. Koh ū 1 ê khah hàm ê tāi, tō sī góa ū bat siuⁿ-kòe khì NASA chò thài-khong-jîn ê siūⁿ-hoat, si̍t-chāi ū-kàu hó-chhiò--ê.


Sui-bóng tōa-hàn liáu bô si̍t-hiān, m̄-koh o̍h ē-hiáu Tâi-bûn, lâi kì-lo̍k gín-á sî-tāi tùi kho-ha̍k ê kî-thāi, mā sī 1 chân chin te̍k-pia̍t ê tāi-chì. Ǹg-bāng góa ka-tī ē-tàng koh siá-chhut bô kāng-khoán ê chū-jiân chú-tê ê bûn-chiuⁿ. 

#逐家來phò-tāu 專欄,本文使用傳統白話字。

#台文通訊BONG報 359期,2024年2月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。