Tshuā狗仔散步

作者:藍春瑞


下晡小可仔烏陰烏陰koh無日頭,想beh牽tsit兩隻一烏一白ê狗豚仔來去「綠色公園」bóng行bóng散步,tuì狗仔囝掠--來飼到tann,iáu m̄ bat hōo去外口看一下仔tsit个鬧熱ê世間是leh sńg啥mih齣頭、pìnn啥báng,緊早慢tio̍h去做ê代誌,趁tsit个流擺,tshuā出來適應mā是正板--ê。


頷頸仔箍kap縛狗仔ê索仔是軟軟ê na̋i-lóng布áu雙沿去車ê帶仔,應該是tsiânn勇,料bē到tsit兩隻狗仔lóng無慣勢坐踮車內,tio̍h-ài ná拖ná huah tsiah硬kā拐--入-去,khah ē知影落車ê時tsūn suah顛倒píng,tī車內伸--一-下勼--一-下,beh kánn-ná m̄,姑不將就硬kā踢--出-去;suà--落-去,看著hiah-nī仔濟ê車leh來來去去,兩隻lóng驚kah khînn tī輪仔邊m̄敢tín動,我kā阮某講規氣用抱--ê,自án-ne ná行ná閃車過大路,tsiah kā放--落-來。


入來公園了後,我牽ê hit隻烏狗耳仔khap-khap,尾溜iap tī kha-tshng後,身軀半khû koh m̄敢開步leh行,hit種tám-tám驚驚ê款勢,真正是無大無才,行to無幾步,看伊beh死盪幌koh沿路驚惶沿路拖沙ê跤步,真正看bē落--去,就kā khiú來涼亭仔跤ê石椅仔邊,坐落來看規phiàn青翠koh鬧熱滾滾ê草埔,想bē到伊suah khînn tī我ê大腿邊,身軀phi̍h-phi̍h-tshuah。Tī家己ê園仔內吠kah heh-heh叫ê架勢lóng m̄知走去佗,sian to想無khah ē差hiah濟--leh!


顛倒阮某牽ê hit隻白狗就無仝--ah,耳仔徛直,尾溜liòng kuân直透搖,目睭溜溜tshiu-tshiu,是hit款好玄ê架勢,對四箍圍仔ê人lóng m̄敢有歹意,mā無吠kah半聲出來heh驚--人,kap tī厝--裡比--起-來mā iáu差一kue̍h。


Tńg來到厝,我kā tsit兩隻狗豚仔差天kap地ê代誌講hōo後生知,後生聽煞,tsiah講伊bat tshuā hit隻白--ê去「綠色公園」兩kái--過,連tsit擺總算是三kái--ah,khah-ke伊mā行路有風、心情樂暢;m̄-koh,後生koh kā我偷講白狗仔頭一kái去ê時tsūn,驚kah滲尿koh兼tshuah屎,害伊見笑kah面lóng紅--起-來,緊mé抱去水道頭ê下跤洗kha-tshng斗,代誌tsiah煞--去。若án-ne來比phīng,烏狗是iap尾溜、肉ē tshuah niâ,iáu無白--ê hiah現世。


(Tsit篇文章bat刊tī教育部電子報,漢羅用字有調整,原文網址:https://reurl.cc/veEr7A#阿瑞--ā話仙 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap臺灣閩南語羅馬字拼音方案。

#台文通訊BONG報 335期,2022年2月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。