Tuì檔案看二二八ê國家暴力kap歷史真相


主講/吳俊瑩

記錄/張翠硯「轉型正義kap不當黨產」台語講座是由不當黨產處理委員會主辦、李江却台語文教基金會承辦ê系列講座。

本文是2023/9/17講座ê摘要記錄,吳俊瑩是國史館協修。

Tuì檔案看二二八ê國家暴力kap歷史真相

https://reurl.cc/N4O0e5

檔案內底藏啥?


二二八事件hit-tang-tsūn蔣介石已經有tsiok濟管道thang得著軍務情資,其中「保密局台灣站」就是重點之一,in tī台灣ê tsiok濟城市lóng有專人用假名leh收集消息。Tuì電報檔案內底lán ē-tàng發現,hit-tsūn ē用「字」代替「年、月、日」,做日期敏感資料ê暗號。軍情單位連民間創作ê民歌mā ē收集,歌詞內底看ē出台灣人想beh ē-tàng自治ê心聲。

雙面刀鬼ê政府


二二八事件了後無幾工,根據《台灣新生報》ê報導,行政長官陳儀並無beh追究責任、對民間ê各種要求mā lóng答應,態度落軟,凡勢mā無料想著代誌ē舞kah tsiah大條。事件初期表面上答應民間ê條件,實際上已經私底下leh討救兵,蔣介石mā有影tsiânn緊就派兵來支援。

事件ê對應方式有兩種路線:武裝kap談判。當時台中ê「二七部隊」是武裝、「處理委員會」就是談判。結果處理委員會內底根本就有藏政府ê人,甚至刁工造成內部分裂、煽動叛亂koh刁工提供錯誤ê軍情hōo民間大眾。

鎮壓kap死亡


Tī 3月初鎮壓iáu未正式開始進前,一寡公開處決就已經執行。根據檔案記錄,負責執行ê人koh hōo蔣介石記功。無仝檔案經過比較tsiah發現,負責鎮壓ê人,tī針對無仝對象ê情勢報告內底,烏白加一寡無影無跡ê細節,講民間ê人紮銃、抵抗,kā官方刣人、不當執法ê行為合理化。根據檔案記載,人民死亡ê地點有海面、刑場、街路、火車頭……,甚至直接tī派出所頭前行刑hōo逐家看。

軍務局對二二八事件ê解讀


實際上tsiânn濟人反對陳儀做台灣省行政長官,感覺統治大權lóng hōo la̍k-tiâu-tiâu,官員食錢koh hiau-pai。排斥台灣人,hōo逐家無機會thang參政。檔案記錄內底lóng leh講陳儀ê處理有問題,而且認為事件ê背後並無共產黨ê干涉。Iáu-m̄-koh,tī後--來ê事件發展,tsit个講法並無hông接受。

Hit-tang時ê國民黨「省黨部調查統計室」,kā in認為煽動事件ê人列一份名冊hōo警備總部,希望in趁tsit-tsūn消滅匪徒。警備總部suà--落開始掠人。惡質--ê是,明明是當年去hông掠--去、失蹤ê人,過幾若年竟然iáu tī官方beh kā通緝ê資料內底。

二二八事件以後


二二八事件以後,接suà是白色恐怖時期。受著二二八事件影響,tsiânn濟台灣人tī白色恐怖時期有參與反抗ê運動。M̄-koh規个社會ê言論自由無像二二八事件進前hiah開放。有一寡學生因為參與反抗ê運動無去學校上課,mā因為án-ne hông要求ài交代行蹤。

結語


透過解讀以早ê軍情資料,lán tsiah ē-tàng了解過去hông am-khàm ê政治真相,mā因為對歷史事件有koh-khah深入ê認bat,tsiah愈ē-tàng理解轉型正義ê重要性。Khah早ê代誌m̄是過--去就好,m̄-tio̍h--ê、冤枉--ê,lóng應當ài得著平反。 

 


#轉型正義kap不當黨產 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap台羅

#台文通訊BONG報 359期,2024年2月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。