符仔籙(一):又koh沖犯--著

作者:雁    翎


「也tio̍h神,也tio̍h人。」Tsit句話阿母tiānn-tiānn囥tī喙邊。


我一下入門,就聽著伊kap電話hit頭ê人án-ne講,suà--落-來koh講一寡仔燒符仔、食符仔ê代誌。我心內leh想:若是beh探聽符仔仙,揣阿母就無m̄-tio̍h,tsit方面伊是專門--ê,啥人敢kap伊比?


「筱雅,tńg--來m̄免sio借問?越--leh做你bih入來房間仔底?」

   

「我想講無愛攪吵你參人開講……」


「是筱晶--lah!伊講番麥暗時lóng m̄睏吵規暝,吵kah伊kiōng-beh擋bē tiâu……我教伊tio̍h tshuā去hōo仙仔看--一-下。」


「拜託--leh!你beh去家己去就好,m̄-thang kā人教hia-ê有--ê無--ê好m̄好?」


「你是bat一箍芋仔番薯?人講:“也tio̍h神,也tio̍h人”。你iáu未生囝,m̄知人tshuā囡仔ê艱苦。古早lín阿舅上鐵齒,人若拜門跤口,伊就講來拜我ê喙空mā khah贏;人若bē拄好去hōo仙仔看,伊就講hia-ê錢bē-hiáu提來kuānn豬肉,真gōng!落尾仔伊家己有囡仔了後,若是一下失覺察,in翁仔某就緊tshuā去揣仙仔……m̄敢koh再假痟!」


害--ah!Tú-tsiah bē記得鎖房間門,tsit聲阿母坐落來拍算beh liū伊hia-ê狗屎乾歷史。Tsiânn siān--leh!Tshuàn講mā講一寡有影無跡ê代誌。我叫是今仔初1伊tńg來犒軍(khò-kun)煞,隨beh叫青龍載倒tńg山頂,啥人知影to 5點外--ah,伊iáu未款mi̍h件,看pān勢kám是下暗想beh蹛暝--neh?


「講著tshuā囝,我hōo你tsit个查某囡仔phí凌治上忝!Tsiah出世就kā我一暝哭到天光,逐暝哭,足足哭三個月koh 22工……啥mih中醫、西醫、符仔仙、司公、尪姨仙看to無彩工,我是有步pìnn kah無步,逐家笑我 “bē-hiáu剃頭,拄著鬍鬚”——真正ē hōo你舞--死!」


「所以講,人無爽快tio̍h-ài看醫生,創創hia--ê lóng無效……」我一面拍電腦,一面kā應。


「按怎無效?人十个九个講有效,kan-na你tsit个歹liú-la̍k--ê,無人有你法!」阿母逐擺lóng beh kap我算tsit條siàu,我m̄知ē-tàng講啥。「我tsit-má tsiah-nī lám身,lóng是hit時月內無做好。月內人暗時無thang好睏飽,鐵拍ê身體mā bē堪--得!」


「阿媽m̄是有tàu-sann-kāng?」


「Hit時tsūn lín老爸來台北做小工無tī厝,我io暝頭到12點,換阿媽抱暝尾,早起5點外阿公精神,tsiah換手hōo阿媽去煮食……」


我心內想:人阿媽to m̄ bat講啥,kan-na你一工到暗beh揣我討人情。無的確,真正親像算命仙講--ê——lán母仔囝八字bē ha̍h!


「尾仔hōo你凌治夠額--ah,你家己自然就好。……io你上m̄值,hōo你凌治上忝,你koh上gâu忤逆--我,自細漢就m̄聽喙,叫你往東,你偏偏仔beh往西;大漢仝款背骨,叫你趁有好額人beh愛緊嫁嫁--去好命,你kan-na beh讀研究所,讀啥mih冊?愈讀愈tsheh!」


Tann我是去沖犯著佗一路神明?無代無誌哪ē koh惹阿母受氣?Khah早做紅嬰仔愛háu,是我m̄-tio̍h;tsit-tsūn綿爛讀冊,也是我m̄-tio̍h。Tī阿母眼內,kánn-ná我出世來做伊ê查某囝就是一種錯誤。


昨暗阿母tī北投厝--裡過暝,原來是beh hām筱晶tshuā番麥去hōo菜市仔底hit个仙仔看。落尾仙仔贊喙問--伊:「近來睏癖kám好?」阿母隨講:「一暝長lò-sò sian睏to oh天光。」「 Kám有去沖犯著樹頭公?」阿母雄雄想起頂日仔阿爸kā厝外爿仔hit欉楓仔樹鋸掉,suà喙尾講:「Tsit箍死老猴!叫伊m̄-thang手賤,伊to嫌鎮地一聲kā tsām--落-去,真正ē hōo伊害--死!」就án-ne仙仔順suà畫兩張符仔hōo--伊,叫伊提tńg來燒了,一張參滾水lim,一張洗手面。


「Lín爸自少年做到老是leh做癮頭--ê,我拚死拚活一工tsiah趁幾sián錢,人土煞符仔凊彩撇撇--leh,兩百箍隨囥入去lak袋仔底。筱雅,你論文mā是寫心酸--ê,bē-hiáu去學做符仔仙m̄-tsiah khah好趁!」阿爸beh出去倒符仔hu ê時,愈想愈凝,一支喙kāu-kāu唸。


「恬恬--lah!」阿母上厚khiàn-sńg,認為符仔籙若hōo人點破就無路用--去--ah。


M̄-koh tsit擺仙仔有夠gâu,阿母一醒睏到天光,早起一直講另日仔beh提竹筍去kā答謝。


隨在伊去!時間無早--ah,阮姊妹仔ài趕上班、上課,懶屍tshap--伊。阿爸上可憐,beh tńg去山頂種菜,koh tio̍h kap伊同齊行;一路m̄-nā ài tàu kuānn mi̍h件,koh tio̍h hōo伊huah起huah倒。「啥人叫阿爸當年目睭peh無金?」「某伊家己beh娶--ê,也m̄是lán逼--伊!」筱婉、筱婷lóng看bē過阿母án-ne烏白舞,mā氣阿爸由在阿母leh pìnn鬼pìnn怪。


講著pìnn鬼pìnn怪,hōo我想起阮同學蘇如一hit箍老--ê。伊今年50外歲,是碧瑩學妹ê高中老師,tsit-má koh tńg來學校讀研究所。無論讀冊、做研究伊lóng tsiânn老練,mā對阮tsit陣少年同學真照顧,因為伊bat《易經》,ē-hiáu卜卦kap算命,koh ē用氣功替人治病,連牽羅經全考伊bē倒,逐家lóng叫伊「老仙姑」。


每禮拜四中晝,老仙姑lóng ē紮便當來教室食。食飽了後,一陣人圍tī伊身軀邊問代誌:珍美問伊ê正緣tī佗位?莉萍問伊tang時ē有身?素琴問股票tī時ē大起?Iah是阿宏hām阿欣逐改破病就來iang伊看,án-ne生ē-sái kā注射、食藥仔ê錢省--起-來。聽講koh不止仔有效,莫怪tsiok濟人kah意接近--伊。頂冬胡教授80歲生日,老仙姑特別送伊一對家己種ê「仙桃」祝壽,胡教授笑hai-hai,sì-kè kā人講:「Tsit聲老康健,食百二無問題--ah!」


Kan-na萱--a hām我兩个鐵齒銅牙槽,m̄-nā無beh kā伊信táu,koh將in當做猴山--a leh pìnn猴弄。


有一擺我感冒--ah,khuh-khuh嗽,嗽bē煞。老仙姑家己行來我身邊,替我掠肩胛頭,koh用手tsíng頭仔tī我ê頭殼頂比比、唸唸--leh,尾仔提一包鹹梅仔叫我紮tńg去泡燒滾水lim,án-ne生講ē khah緊好。


我心肝內tsiânn礙虐,老師m̄是教lán愛「直道而行」,m̄免信信tsia-ê妖魔鬼怪ê代誌,我哪ē-sái冊lóng讀tuì kha-tsiah-phiann去--neh?


好佳哉,萱--a偷偷仔kā hit包鹹梅仔送hōo pùn-sò籠。過幾工,我ê ka嗽好離離,逐家呵咾老仙姑醫術高明;阮兩个偷笑講是hit跤pùn-sò籠ê功勞!


舊年是阿媽過身了後頭一个清明,阿母為著無愛hōo人看衰bái,講伊是查某囝留tī厝招--人,阮tsit房就kap別人bē比phīng,刁工huan咐阮逐个lóng ài倒tńg去掃墓。因為beh培兩位,先去阿媽hia,tsiah趕過去家族墓等姓楊ê親tsiânn做伙拜阿公kap楊--家ê祖先。阮三个查某囡仔參阿爸坐頭pang捷運換公車tńg去山頂,落車ê時7點thóng--ah,青龍駛車載阿母先到位,已經等阮規半晡,阿母氣kah一个面膨sai-sai。


筱晶驚阮koh惹阿母受氣,尤其是阿爸逐年lóng為著等hia-ê遲到ê親tsiânn hām阿母來起冤家,今年伊事先kap in翁阿忠參詳好勢:提早培in hit爿ê墓,清明tsit工beh載阮tńg去山頂,順suà去拜阿公阿媽。


阿母上愛做頭目鳥仔,伊beh hōo hia-ê叔伯小弟看講我tsit个阿姊tsiânn有責任,逐項代誌kā lín hua̍t-lo̍h kah好好,phut墓草、piànn墓埕、硩墓紙……lóng免lín操煩,lín kan-na tshuân來拜就好。因為是楊--家ê家族墓,阿母出一支喙,將所有khang-khuè bāu來押阿爸kap青龍做,阿爸心內當然bē爽快。今年有阿忠來tàu跤手,匏仔、番麥tsit兩个外孫tī hia tàu鬧熱,阿公長、阿公短,叫kah阿爸suah bē記得kap阿母起呸面。


培墓煞,阮規陣beh tńg去山頂厝--裡食中晝,本來叫是青龍hit箍手不動三寶ê某ē煮兩項仔tshenn-tshau--ê出來請人客。結果--leh,阮tńg到厝已經12點外--ah,伊iáu未起床。好額人查某囝就是無仝款,阿母鼻仔摸--leh家己來去煮食。筱晶驚阿母無閒bē過--來,緊入去灶跤tàu huānn鼎。


食飯ê時,青龍感覺歹勢就kā逐家講:「寶珍最近去沖犯--著,暗時lóng bē睏--得,規个人siān-tauh-tauh、軟kauh-kauh……」


「哪ē去沖犯--著?Kám有去hōo先生看?」


「有--啊。人講:“人驚人,驚死人。” Hōo人拍tio̍h驚--去,tsiânn oh處理……」Tsit箍寶珍真白目,tng逐家ê面講出頂工hōo阿母驚一tiô ê代誌。


阿母是一个sio諍m̄認輸ê人,哪有可能由在新婦亂使講?對喙應講:「Mài牽拖!你家己tshuā狗去溪仔邊sńg跋一倒,沖犯著hit khian大石頭公哪m̄講?」俗語講:「惡馬惡人騎,胭脂馬拄著關老爺。」阿母tsit過tn̄g著敵手--ah。其實in ta-ke新婦是仝籠糖--ê,平平迷信,平平見古。親像hit暗仔阿母tī後尾披衫,無開電火,寶珍beh去灶跤食茶,阿母雄雄tsông--入-來,kā伊驚一下險險仔tshuah屎。聽講後--來伊就暝--時lóng bē睏--得,改睏日--時--ah。


「你有去看醫生--無?Kám是kap lín老母siāng款tài著『憂鬱症』?」阿忠問--伊。


「哪有可能?阮母--à是因為阮pâ--ā tī中國『包二奶』,伊心肝頭拍kat毬,m̄-tsiah ē án-ne!」


「無定著--őo!凡勢阮小弟生做tsiah飄撇,外口一堆tshit仔beh kā設緣投,你煩惱kah bē食bē睏--leh……」筱晶上愛參伊拍lā涼。


「你想siunn濟--ah!楊青龍是 “khiû koh儉,iau鬼兼雜唸”,伊哪有hit个行情?」


我hām筱婉貧惰聽in拍喙鼓,食飽就tshuā兩个囡仔出去門口埕tshit-thô。尾仔厝邊兜阿美來揣阿母開講,我無細膩聽著伊kā阿母講:「Gōng人!哪ē-sái hōo查某囝去掃墓?Án-ne生,一寡仔福氣lóng hōo in pun-pun--去。」——tsit-má又koh沖犯著佗一尊婆姐?看--來後年仔免siàu想ē-sái koh tńg來kā阿公阿媽培墓--ah。(後期繼續)#Sann-kap讀小說 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap台羅。

#台文通訊BONG報 360期,2024年3月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。