Bē-hiáu白話字是乞食?

作者:袖子


2021年10月份chiah趕暝車,去考教育部ê台語認證,對我來講,是以早m̄ bat想beh做--ê!無想著考了,koh有有志招--我,趕去台中教育大學chìⁿ入去丁鳳珍老師開ê「Tâi-gí-lô-má-jī研習班」,丁老師上課tiāⁿ-tiāⁿ強調,講幾若擺「若bē-hiáu白話字,是m̄ bat台語ê寶,ná像是乞食。」老師是按怎án-ne講,因為若m̄ bat白話字,一寡chiok早用白話字寫ê文學作品kap記錄就看m̄ bat,án-ne有夠可惜!若是khah早留--落-來ê珍貴ê文化遺產,mā無法度看著第一手ê資料,別人真緊讀真濟、累積真濟,你soah逐項看lóng無,án-ne真正比乞食khah食力。乞食koh有thang討食,你--leh,看著規倉庫ê寶藏,無法度thang提一點仔來變做是家己ê財產,kám m̄是ài怨嘆--死?


前幾工,有有志leh讀蔡培火前輩寫ê《Cha̍p Hāng Koán-kiàn》,是用白話字寫--ê,chit本冊就hō͘我有chit款感覺,真正提無半項chiâⁿ做家己ê財產。真感恩有濟濟ê前輩堅持sak台語字,無論是台羅iah是白話字,lóng是hō͘台語ē-tàng koh-khah接近台灣人ê生活,台灣人ê常民文化,mā ē-tàng kā歷史ê記錄khah真實流傳--落-來。進前《斯卡羅》一下播出,mā有真濟人去走揣台灣hit段歷史kap記憶。


幾若冬前,阮朋友看著日本時代,打狗寶來溫泉附近有一个石門,chit-má tī地圖頂頭揣lóng無,後--來揣著tī hia出世ê一个查某人,伊嫁hō͘一个牧師,徙來南投山區ê教會,阮朋友趕緊去kā拜訪。牧師娘chhōa阮一陣朋友,tńg去伊ê後頭厝,實際去看hit條溪、hit个溪谷。牧師(in翁)揣著古早一个牧師ê白話字日誌,有小可講著tùi石門出入,真正是tī山崙拍一个門,路真狹,hō͘逐家方便出入。Án-ne,逐家對古早地理到chit-má ê變化,了解khah清楚,mā對古早hit位民眾ê生活有khah清楚ê認bat,koh kā hit段歷史記錄--落-來。


好佳哉,若知影家己是乞食,tio̍h-ài khah緊骨力拚勢學,久鍊就chiâⁿ鋼,逐工學白話字、用白話字書寫,無偌久,就ē-sái kā乞食ê名tàn-hiat-ka̍k,別人bē-sái叫你乞食!

                                                      


心內話 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap傳統白話字。

#台文通訊BONG報 349期,2023年4月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。