Bē-phok Ké-phok Bē博假博

作者:So͘, Sēng Chong (台羅會路竹分會ê會員、路竹教會ê會友 )


Kóng Iàn-tek, soeh Iàn-tek, Iàn-tek soeh put-chīn. Ē-kì-tit chìn-chêng Iàn-tek-sian ū kóng: a-pô--ā chhēng Tài-an-hun, tō sī bē-phok ké-phok. M̄-koh kin-á-ji̍t ê chú-kak m̄ sī a-pô--ā, sī Châi--ā. Tān-sī miâ hō-chò Châi--ā ê lâng, miâ-gia̍h pí liû-lōng-káu koh-khah chē, tàu-té sī tó chi̍t ūi Châi--ā? Lán kè-sio̍k kā khòaⁿ--lo̍h-khì, tō chai sī tó chi̍t ūi Châi--ā. 

Ū chi̍t kang hô͘-chhiu Châi--ā tī kheh-thiaⁿ teh phàu-tê kiam khiau-kha lián-chhùi-chhiu. Tī hit-sî, tú-hó i ê kim-sun a-Bêng pàng-o̍h tńg--lâi. Hô͘-chhiu Châi--ā khòaⁿ--tio̍h, tō khui-chhùi mn̄g i kóng: a-Bêng, a-Bêng, lí tī ha̍k-hāu siōng-khò ū jīn-chin tha̍k-chheh--bô? a-Bêng ìn-kóng: ū--lah. Kin-á-ji̍t goán lāu-su ū kà tio̍h kò͘-lâng-oàn ê báng-á, goán lāu-su kóng: bó ê báng-á ē kâng tèng, kang ê báng-á bē kâng tèng. Goá teh siūⁿ, lán tau ê báng-á lóng sī bó--ê. In-uī in chiok ài tèng--góa--ê neh. A-kong, a-kong, báng-á tàu-té sī beh án-chóaⁿ khòaⁿ i sī kang--ê ia̍h-sī bó--ê? Hô͘-chhiu Châi--ā hō͘  i ê kim-sun mn̄g-chi̍t-ē tōa-chhùi khui-khui, m̄ chai beh án-chóaⁿ hôe-tap, thâu-khak mo͘ h-leh-sio, chi̍t lia̍p thâu nn̄g lia̍p tōa, chin-chiàⁿ sī khó tó sai-hū--ah.

Hit-tong-sî keh-piah ê káu-bó tú-hó keng-kòe in ê mn̂g-kháu, hô͘-chhiu Châi--ā chhī ê hit chiah tng-teh khí khong-am-chhio ê o͘-káu-kang khòaⁿ--tio̍h, tō sûi tùi kheh-thiaⁿ chông--chhut-khì. Beh khì chhōe hit chiah káu-bó. Hô͘-chhiu Châi--ā khòaⁿ--tio̍h, tō hiông-hiông siūⁿ--tio̍h, tō kā a-Bêng kóng: a-Bêng, a-Bêng, a-kong sī lāu-hòe-á-lâng,  ba̍k-chiu khah hoe, khòaⁿ khah bô. Ba̍k-chiu hoe-hoe, pû-á khòaⁿ-chò chhài-koe, ba̍k-chiu bū-bū, soāiⁿ-á khòaⁿ-chò lián-bū. Lí sī gín-á-lâng, ba̍k-chiu khah kim, he káu-lān-hu̍t, khòaⁿ khah ū, í-āu lí nā khòaⁿ tio̍h báng-á teh poe, lí ài chim-chiok khòaⁿ. Kang ê báng-á teh poe ê sî, ē-kha ē tiàu nn̄g lia̍p tī hia tōng-tōng-hàiⁿ, he tō sī kang ê báng-á.

A-Bêng uī-tio̍h beh khòaⁿ kang ê báng-á, liân-sòa kúi-nā kang ê ē-po͘-sî, tī in tau ê gîm-chîⁿ-kha, hō͘ báng-á tèng kah kui thâu-bīn lóng chéng kah chi̍t-lúi chi̍t-lúi. Kiat-kó mā bô khòaⁿ-tio̍h kang ê báng-á, chin sī gōng kah bē pê-chiūⁿ. I ê a-bú chiâⁿ siū-khì, tō chhiáⁿ i chia̍h tek-á-ki chhá bah-si, koh lēng-gōa siúⁿ i chi̍t ê gō͘-kin-kê.


Kàu-taⁿ ha̍k-seng góa mā m̄-chai báng-á beh án-chóaⁿ khòaⁿ kang-bó. Góa teh siūⁿ So͘ lāu-su ha̍k-būn khah pá, siōng-ti thian-bûn, hā-ti tē-lí, chit-ê būn-tê tō lâu hō͘ So͘ lāu-su lâi hôe-tap.   

※※Chhiáⁿ mn̄g Tâi-bûn Thong-sìn BONG Pò ê tho̍k-chiá, kám ū lâng chia-iáⁿ báng-á beh án-chóaⁿ hun kang-bó?台灣羅馬字協會

(簡稱「台羅會」)簡介:
2001年成立,宗旨:
(1)推行台灣羅馬字ê研究kap普遍化。
(2)追認台灣羅馬字kap台灣話ê法定地位。
(3)要求政府實施公平正義ê多語文政策。
(4)建設多元、開放、互相尊重ê台灣文化。
E-mail:tlhemail@gmail.com    
網站http://www.tlh.org.tw
#台羅會交流道 專欄,本文使用白話字。
台文通訊BONG報314期,2020年5月出刊。歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 (捐款thang抵稅,匯款了後請通知02-23112199)
線上捐款(定期定額) https://ppt.cc/fF5bhx
線上捐款(單筆) https://ppt.cc/fcycox
有固定的長期捐款, 讓更多的台語文相關計畫可以穩定的推行,感謝逐家。


郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會
電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。