Chhī-liāu Sio-ōaⁿ Chia̍h ê Niau kap Káu 飼料sio換食ê貓kap狗

【Lah-jih Gū-giân Kóng-kó͘】

作者::蕭平治

Niau-á kap káu-á sī lâng chhù-lāi ê hó-pêng-iú, niau-á kā niáu-chhí, káu-á kò͘ mn̂g-tiâⁿ, hun-kang ha̍p-chok ū chek-jīm, bo̍k-koài chú-lâng sioh-miā-miā. Ta̍k saⁿ-tǹg niau-á lóng ū hî thang chhńg, káu-á lóng ū bah-kut thang gè, ū-kàu hó káu-miā hó niau-miā.

M̄ chai sī keⁿ-tǹg chia̍h liáu siuⁿ-kòe hó, a̍h-sī sim-lāi khí oàn-tò͘, niau-á káu-á soah it-ti̍t leh chim-chiok tùi-hong ê chia̍h-mi̍h, he bah-kut kài hó-chia̍h ê khoán-sek? he hî-á khòaⁿ--khí-lâi chiok hó-chia̍h-khoán ?

Ū chi̍t kang chú-lâng sàng keⁿ-tǹg lâi, niau-á káu-á khai-sí siòng tùi-hong chia̍h-mi̍h, tán chú-lâng lī-khui, in soah hiông-hiông tâng-chê khui-chhùi : Lán lâi sio-ōaⁿ chia̍h hó--bô ?

“Hó--ō͘ ! ”

“Ngh! Hî-á ná-ē chiah-nī kāu-chhì ? ”

“Ah he bah-kut ná-ē chiah-nī tēng, tēng-khok-khok sī boeh án-chóaⁿ chia̍h ? ”

Bô-gōa-kú ê sî-kan, niau-á iauⁿ-iauⁿ-kiò, “ Ah ah góa ê chhùi-khí--lah, aih-a̍h-őe ! Góa ê chhùi-khí--lah ! ”

Káu-á mā kaiⁿ-kaiⁿ-kiò, “ Góa ê gê-chô-hōaⁿ--lah, góa ê gê-chô-hōaⁿ thiàⁿ-tiuh-tiuh, chha̍k tio̍h chhì--lah, āu-pái góa m̄ káⁿ--ah--lah ! ”

Niau-á káu-á ai-pē-kiò-bó ê chhi-chhám háu-siaⁿ khì hō͘ chú-lâng thiaⁿ--tio̍h.

“Lín--ò͘! Ū-iáⁿ gōng kah bē pê-chiūⁿ, khiam-kai--ê ! ”

Gū-ì: M̄-thang hoâi-gî, m̄-thang chhì-thàm. Hoâi-gî, chhì-thàm, sī bô sìn-jīm ê khai-sí.  台灣羅馬字協會

(簡稱「台羅會」)簡介:
2001年成立,宗旨:
(1)推行台灣羅馬字ê研究kap普遍化。
(2)追認台灣羅馬字kap台灣話ê法定地位。
(3)要求政府實施公平正義ê多語文政策。
(4)建設多元、開放、互相尊重ê台灣文化。
E-mail:tlhemail@gmail.com    
網站http://www.tlh.org.tw#台羅會交流道 專欄,本文使用白話字。
台文通訊BONG報314期,2020年5月出刊。歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 (捐款thang抵稅,匯款了後請通知02-23112199)
線上捐款(定期定額) https://ppt.cc/fF5bhx
線上捐款(單筆) https://ppt.cc/fcycox
有固定的長期捐款, 讓更多的台語文相關計畫可以穩定的推行,感謝逐家。


郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會
電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。