參與自由軟體台文化ê一寡心得

作者:陳建町


我自舊年參與一个社交網站自由軟體Pleroma〔1〕  ê台文化翻譯,因為tse是少少人踏入ê領域,雖bóng自由軟體華文化tshui-sak起碼20冬--ah,下跤我就來介紹有關參與軟體台文化ê經過kap一寡想法。

圖1:2013年Gaeilge語ê Firefox界面,授權:CC BY-SA 3.0,作者:Kevin Scannell


圖2:翻譯界面


圖3:翻譯ê結果
我是按怎beh參與


台語雖然有kài濟有志投入自然語言處理ê領域(比論輸入法、機器翻譯),m̄-koh kap GaeilgeIrish、『愛爾蘭語』)等等ê語言比--起-來,iáu是有ài koh-khah進步ê所在,其中一个就是軟體界面siunn濟人慣勢華文。若準無hōo台文tī網路世界ê「展現程度」khah kuân--leh,就無法度起造台文友善ê網路環境。而且真濟台語使用者對台語ê myth(迷思)是「台文讀寫無必要」,kám是án-ne?只有真濟台語人kā台文書寫普及化,tsiah有píng盤ê機會。


商業軟體有成本考量,通常bē進行界面ê台文化,主張逐家貢獻才能ê自由軟體是一个選擇,但是目前除了閩南語Wikipedia用ê MediaWiki,tsit站仔suah無別个台文化ê軟體。因為我khah tsia̍p用tsit个開放原始碼ê社交網站,而且想beh hōo逐家tī線頂增加台文ê接觸程度,所以我就加入in開發kap翻譯ê團隊。按怎beh用 ISO 639 碼


Tī頭前先開pull request〔2〕,加添台語ê翻譯界面。但是因為自由軟體界tiānn-tiānn用 ISO 639 khòo-loh(code)來區別在地化(L10N〔3〕)ê語言,台語照現此時ê規定,分類碼是nan-TW,意思是「台灣閩南語」。我知影m̄是逐家lóng thang接受tsit个用詞,m̄-koh tī申請變體iáu未過ê時tsūn,按怎也只ē-tàng接受。一寡代誌beh ài tshui-sak,bē-tàng等待萬事tsiâu備tsiah起行。


Tī tsit个軟體專案,翻譯m̄免家己編輯「在地化文字檔」,ē有一个在地化專用頁面,kan-ta tī頁面輸入逐个訊息ê翻譯內容就ē-sái,m̄-koh mā是tio̍h面對一寡詞彙kap其他ê問題,he tsiah是重點。


書寫系統、方言


逐派書寫系統lóng有伊ê支持者kap伊後壁ê意識形態,tse mā是其他語言ē拄--著ê現象。但是界面kap路--裡ê指標仝款,tio̍h考慮著按怎hōo人快讀快bat。


以kap台語仝款有多書寫系統ê日語來做例,就算逐个日本人lóng知影「とうきょう」是「東京」,但是濟濟人讀「とうきょう」ê速度khah慢,有漢字ê時tsūn就khah緊。考慮著真濟台文使用者lóng了解bē少漢字智識,而且台語語詞來源多元,koh有真濟外來語,所以就羅馬字、漢字lām用,ǹg望ē-tàng hōo人khah緊理解界面ê內容是啥mi̍h。若是牽涉著腔口ê羅馬字,為著beh hōo khah濟台語人了解界面,我建議盡量用優勢腔來寫。


詞彙ê問題


Bat聽一位牧師講,Atayal(『泰雅』)語無「船」tsit个詞,所以聖經翻譯者kā「船」翻做「柴盒仔」。埋tī塗跤--ê是棺柴,hē tī水--裡--ê是船隻。目前台語人tiānn-tiānn自華語iah是英語直接kā新詞「ngeh來配」,雖bóng無翻譯mā是一款翻譯策略,但是面對現代社會真濟新代誌,若是基本ê資訊詞彙無翻譯(就是用台語ê角度思想,來造一个新詞),對台語ê發展真不利,ē hōo台語變做tuè無時行ê語言。


雖bóng教育部字典有一寡資訊新詞,其他字典mā有,甚至公視台語台koh有創新字詞,m̄-koh án-ne iáu是無夠。為著確保翻譯用詞ê一致性,兼整合聚集逐位所翻譯ê新詞,需要開一个術語表;若是有志想beh hām別人合作,建議開一个wiki iah是線頂筆記頁面。


翻譯「copypastedelete」hit款--ê真簡單,就是「khóo-pih、貼、刣掉」。但是一寡漢字詞,若準無想beh獨獨照華語ê翻譯,參考日語、韓語ê漢字詞mā是一條路。另外,翻譯ê時為著避免意義無清楚,mā ē-sái參考其他語言是按怎翻--ê,m̄-koh mài hōo外語ê語法束tiâu--leh,tsiah thang翻hōo khah自然。


若準拄著『掛載』(mount,kā設備掛tī作業系統)tsit款華語漢字詞,台文翻譯ē khah礙虐,因為台語語詞在來無tsit个概念。比Linux用ê Caja檔案管理器〔4〕ê「Unable to mount location」tsit个例,我家己ê做法是參考英英辭典,kā翻做一句話,mài用單詞,就翻做「Bē-tàng kā位置掛tī檔案系統」,雖bóng長lò-lò,總--是khah自然,當然mā期待有khah好koh自然ê翻譯。若準拄著「daemon」tsit款無好翻譯--ê,mā是照仝款ê方式譯做「tī後壁pháng ê程序」,後壁tsiah加註英語ê原文。


結論


台語文現代化行到tann,tio̍h-ài面對真濟新詞引入社會、mā有tsiok濟外來新詞需要翻譯ê情形。為著hōo台語tuè ē著現代ê跤步,創造電腦科技等等ê新詞tsiânn重要。其中自由軟體ê翻譯,是值得逐家投入ê領域,連Gaeilge tsit款母語人無夠100萬ê語言,Firefox瀏覽器tī十冬外前就有Gaeilge ê界面--ah。


Tsit-má中國資訊用語直直piànn到台灣,有ê人煩惱台灣華語在地化ê資訊用語ē受著入侵。M̄是本土語言ê華語to有人leh煩惱--ah,lán本土語言資訊用語ê在地化翻譯,kám無值得逐家關心?

總--是ǹg望列位讀者,無論你ê母語是啥mi̍h,逐家lóng ē-tàng起來起造家己ê在地化社群(community),tàu翻譯家己所kah意ê自由軟體,hōo lán ê語言jiok ē著新科技、新文化。 


1.https://pleroma.social/

2.建議維護團隊接納別人所修改ê原始碼。

3.就是kā別个語言ê軟體翻做本地語言,包含kā數字格式改做khah ha̍h在地ê用法。

4.https://github.com/mate-desktop/caja#Lán來講看māi 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap台羅。

#台文通訊BONG報 361期,2024年4月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。