清明祭祖kah培墓清明祭祖kah培墓

作者:葉鎧誠


Teh墓紙煞。hip相:葉英明、葉鎧誠清明是二十四節氣ê其中一个,一般lóng tī新曆ê 4月初5左右。新曆,是陽曆ê一種,tse是根據地球公轉ê週期所制定ê曆法,所以清明雖然是真古早ê傳統節日,m̄-koh伊逐年舊曆ê日子lóng無仝(kāng)。


Tī以早á是農業社會ê時,除了清明,親像過年、五月節、中元、中秋、九月重陽、尾牙等等,lóng ài規家伙仔到神桌來祭拜神明kah祖先,若是hit工無法度拜,就ài提早先拜,bē-sái延期。


以清明做例,中晝進前ài kā祭品tshuân好來拜拜,先拜家神(親像阮兜是太子爺,伊mā稱做三太子,就是哪吒〔Lô-tshia〕,ài拜糖仔),攑香拜好了後ài插香(三欉),koh來,就去門口拜門神(論真應該是簷口夫人〔Tsînn-kháu-hu-lîn〕,香ài插一欉),上(siāng)尾tsiah tńg來公媽龕(kong-má-kham)拜祖先(插三欉)。清明早起mā ài拜地基主,拜過地基主ê祭品bē-tàng koh提來拜神明。等香燒kah差不多bueh一半ê時tsūn,就ē-tàng來pua̍h-pue問祖先「食飽--ah--未」,若是pua̍h著sīn-pue,就表示祖先食有滿意--ah,若無,就ài koh等--一-時-仔tsiah問。等祖先食飽--ah(就是pua̍h有pue--ah),就出去門口埕燒金,仝款是先神明,koh來門神,最後祖先。


燒hōo神明(包括門神)ê紙錢是金紙,一般是用四方金(sù-hong-kim,割金、土地公金)。銀紙是燒hōo祖先--ê,bē-sái燒hōo神明,m̄-thang舞m̄-tio̍h--去。Lóng燒了以後,就ē-tàng準備食晝--ah。


清明koh有一項tsiok重要ê代誌——teh墓紙(teh紙),mā有人講kuì墓紙(kuì紙)、獻紙,也就是去祖墓掃墓,m̄-koh就íng過ê例來講,kan-na囝孫(包括配偶)ē-tàng tshiūnn墓。古早時,若照傳統,嫁--出-去ê查某囝甚至bē-tàng tńg來外家祭祖,何況是外人--leh?M̄-koh,若真正有其他ê人bueh去,in mā bē-sái攑香拜墓(祭墓、孝墓),若無,家族ê福氣就ē pun hōo外人--ah。Teh墓紙無一定tio̍h-ài清明hit工,mā ē-tàng tī三日節(三月節、上巳〔siāng-sū〕),若是客人,普通ē tī過年了後探墓厝(探墓)。若準bueh tī清明teh紙,一般只要tī前後十工以內lóng ē用--得,tsit个期間lóng是好日子,所以m̄免看日,mā bē hōo煞--著,ē-sái動土(tāng-thóo)、修整,m̄-koh若是祖墓已經teh墓紙--ah,就kan-na ē-tàng拜拜,bē-tàng koh teh墓紙--ah,所以兄弟、親tsiânn ài先講hōo好勢,上好是kā時間tshiâu好逐家sio招做伙去,順suà聯絡感情。


共祖墓piànn掃清氣了後就Teh紙囥祭品。hip相:葉英明、葉鎧誠


到墓仔埔準備bueh硩墓紙ê時,頭起先tio̍h-ài先kā祖墓整理清氣——piànn掃墓埕、用liâm-li̍k仔kā墓龜割草(盡量mài用khau--ê)。若是墓牌(墓碑)lak漆tio̍h-ài循(sūn)墓牌,或者是祖墓有啥mih所在破--去,mā ài趁tsit个時tsūn kā伊修補hōo好。


是按怎號做「teh(kuì)墓紙」--leh?Tse是因為lán kā祖墓piànn掃清氣了後,tio̍h-ài kā墓紙teh tī墓牌kah墓龜ê頂面(mā ē-tàng kuì tī樹枝),意思是為祖先ê陰居khàm厝頂、換新瓦、裝潢厝間。有teh(kuì)紙ê墓,就bē kah草仔墓、破墓壙仝款,hōo人(鬼)當做是無嗣墓(bô-sû-bōng),khah bē受著欺負。墓紙一般有兩種,一種是五色紙(紅、綠、黃、白、藍各一疊),另外一種是黃色ê古仔紙,兩種lóng是長tu--ê,揀其中一種就ē-sái(泉--ê普通用五色紙,漳--ê普通用古仔紙)。


Teh墓紙ài先tuì后土(Hōo-thóo)開始,koh來是龍神(Liông-sîn),最後tsiah是祖先。后土,其實就是土地公,也就是福德正神(Hok-tik-tsìng-sîn),因為人死了後,靈魂lóng是茫茫渺渺,需要土地公來tshuā、來保護,所以每一門風水lóng有后土。一般tī墓ê虎爿(tī墓牌hia面對墓埕ê正手爿,mā叫做小爿)lóng有一塊「后土」ê石碑,有ê甚至koh有神像,用細粒石頭kā墓紙teh一疊tī石碑頂面就ē-sái--ah。另外一爿——龍爿(大爿)——是龍神ê所在,龍神是陪伴祖先ê神明,若是無石碑,就teh tī hit跡ê屈手(墓手)頂面來表示。落尾就是祖先,先tī墓牌頂面teh一疊,koh來就去墓龜teh四排,逐排三疊,tsit 12疊就表示「生、老、病、苦、死」ê循環,上尾一定ài停tī「老」,有ê頂輩ē ná teh ná唸,最後mā一定ài停tī「老」--字。


Teh墓紙一般lóng拜kah khah簡單,紮水果、餅、糖仔等等就ē-sái,m̄免tshuân牲醴。囥祭品(食物kah紙錢)ê順序kah頭前--ê仝款:先后土,tsiah龍神,最後祖先。祖先--ê囥tī墓桌頂,后土kah龍神--ê若無墓桌就囥塗跤,m̄-koh ài先tsū好(用報紙就ē-sái)tsiah ē-tàng囥,koh來就點蠟燭、燒香(點香),蠟燭ài紅--ê,tī三个香爐ê邊--á各佈置一對(mā是仝款ê順序)。Lóng準備好勢了後,上老沿ê序大就ài做主祭,tshuā領規家人祭拜。


拜后土ê時,主祭ài講一寡吉祥話,祈求土地公保庇平安順序,拜好就插三欉香。Koh來就拜龍神,仝款插三欉香。最後拜祖先ê時,主祭ài kā祖先稟告:「囝孫某人(主祭ê名),今仔日kah(tshuā)啥mih人(介紹規家人)來掃墓,有紮水果……,請祖先保庇規家平安、事業(學業)順序……。」然後插三欉香。等香燒kah差不多賰一半ê時tsūn,主祭就tshuā規家人合掌kā祖先請示:「若是祖先有歡喜,請hōo sīn-pue。」講煞就pua̍h-pue。若是無紮pue,mā ē-tàng用錢pue,也就是用銀角仔來代替。


Pua̍h-pue了後,若是無pue,就ài koh等--一-時-仔tsiah請示,一直到pua̍h有pue為止;若是sīn-pue,就去墓埕ê邊--á燒金,順序仝款是后土(金紙)、龍神(金紙)、祖先(銀紙,若是過往幾若冬--ah mā ē-tàng用金紙)。為著安全,燒了一定ài沃水,koh來就ē-tàng kā mi̍h件款款--leh準備來tńg--ah,m̄-koh墓紙、紙錢、蠟燭kah香m̄-thang紮--tńg-去,離開墓仔埔了後ài洗手,án-ne就結束--ah。


佇墓埕邊仔燒金。hip相:葉英明、葉鎧誠

除了特殊節日(親像清明)以外,平常時是bē-tàng凊彩走去墓仔埔--ê,就算去,mā bē-tàng kā祖墓tín動,kan-na ē-tàng合掌拜拜。M̄-koh若是有發生啥mih大代誌,親像娶新婦(娶某)、生後生(添丁)、換新厝(入厝)、做高官(包含考試登第)等等,有喜事ê hit房就ài看日培墓--ah。


培墓,一般來講一kái tio̍h-ài連suà三年。除了喜事以外,新墓kah祖先入新厝——就是khioh骨(khioh風水)以後koh再安葬——mā ài。祖先落葬差不多七、八冬以後,就ài看日khioh骨,kā骨頭曝hōo ta tsiah囥入金斗甕(黃金〔hông-kim〕)koh重安土,風水ài重做,墓牌mā ài重拍。


培墓ē-tàng得著庇蔭kah福氣,mā是對祖先ê感謝,所以仝款kan-na同宗ê親tsiânn ē-tàng參加。一般認為,若是khah uànn到,甚至無去,án-ne家運ē落衰。Kah teh墓紙比--起-來,培墓是非常慎重ê儀式,ài準備ê祭品tsiânn濟,親像牲醴、菜碗、粿、水果、圓仔(祖先入新厝tsiah需要)、紅卵、燒酒等等。牲醴就是三牲,也就是雞、魚、豬,牲醴ài各tshuân兩份,一份是bueh用來拜后土--ê,一份是bueh用來拜龍神--ê。


菜碗是bueh用來拜祖先--ê,ài準備12碗,若無,十碗mā ē-sái,m̄-koh bē-sái kan-na準備九碗或者八碗,因為「九」kah「狗」仝音,hōo祖先食--ê哪ē-sái tshuân「狗碗」--leh?而且「八」kah「peh(𬦰)」仝音,mā kah「爬」tsiok成--ê,tse就ká-ná leh暗示講囝孫以後ê路ē tsiok忝--ê,所以mā m̄-thang tshuân八碗。


一般來講,菜碗ài有豆乾(表示做官)kah芋仔(「芋囝芋孫」,生tsiânn濟囝孫ê意思)tsit兩項,其他--ê就隨在lán鬥,金針、木耳、排骨、肉片、煙腸等等lóng ē-sái。菜碗一定ài té滿滿,m̄-koh有ê菜無法度囥siunn久,若是臭酸--去--ah,mā是真拍損,所以有一種變竅ê做法:先用菜頭做底,kā菜碗té hōo平,tsiah tī菜頭頂khàm一寡菜,án-ne看--起-來mā是仝款滿滿一碗,koh ē-tàng討一个好彩頭,而且就算囥kah歹--去,因為菜頭khah俗,損失bē傷重。


Koh來就是ài有「山珍海味」,也就是代表山珍ê薑kah代表海味ê鹽(各一份,tse mā ē-tàng算是菜碗ê項目)。有菜,當然tio̍h-ài有飯(mā ē-tàng算是菜碗ê其中一項),飯ài té尖尖,祖墓有幾个祖先,就ài tshuân幾碗ê飯、幾雙ê箸,邊--á koh ài囥面桶水(ē-tàng提tse來kā燒金了後ê火hu沃熄)kah新ê面巾,hōo祖先tī食飯進前來洗手。


培墓ài準備ê粿有tsiok濟款--ê,親像紅龜粿、發粿、丁粿、鼠麴粿(tshí-khak-kué)等等。紅龜粿ài準備兩份,后土、龍神各一份。發粿是表示「發達」、「興旺」ê意思,因為tse是bueh用來拜后土、龍神kah祖先--ê,所以tio̍h-ài準備三份,tī-leh排ê時tsūn,直接囥tī紅龜粿ê頂面就好。丁粿是長ko形--ê,表示出丁ê意思,kah鼠麴粿仝款是bueh用來拜祖先--ê。鼠麴粿,mā叫做草仔粿、烏草仔龜,一般是用粿tshè摻鼠麴草(或者是艾)做皮、內底包菜脯米ê一種青色ê粿。


水果一般ē準備柳丁,意思是出丁,mā ē-tàng用蘋果、柑仔、棗仔……來拜后土、龍神kah祖先,m̄-koh bē-sái提蓮霧來拜祖先,因為蓮霧有陷無滿,傳統認為拜tse ē thap財。若是祖先入新厝,tsit三年培墓就lóng ài準備圓仔來拜,后土kah龍神各三碗,墓--ní ê祖先一个一碗,意思是團圓,tshuân紅色kah白色hit款無包餡ê圓仔就ē-sái,mā ē-tàng改用頂面點一點紅點ê包仔來代替。紅卵,有幾个人來培墓,就ài紮幾粒來拜祖先,準備bueh來tńg ê時tsūn tio̍h-ài現場peh卵殼,全部ê卵殼lóng ài留tī墓--ní。Peh卵殼就是褪殼,意思是kā歹運褪掉,將好運紮--tńg-去。燒酒一般是tshuân米酒,后土、龍神各三杯,墓--ní ê祖先一个一杯,tī燒金燒煞ê時tsūn ài gàn錢——就是將拜--過ê燒酒lâm tī燒金hit跡。Gàn錢ê時tsūn tio̍h-ài細膩,因為燒酒有酒精ê成份,火tiānn-tiānn ē雄雄koh燒--起-來,m̄-thang靠siunn倚。


培墓ê流程hām teh墓紙差不多,m̄-koh最後準備bueh離開ê時tsūn koh ài放炮,附近ê牧童若聽著炮仔聲就ē倚--過-來,lán tio̍h-ài分享(hun-hiáng)一寡喜氣hōo--in——將紅龜粿、鼠麴粿送hōo in提tńg去食,tse叫做挹(ioh)墓粿。Tse m̄-nā是幫助散食囡仔,mā是希望in tī-leh牽牛食草ê時ē-tàng khah注意--leh,m̄-thang破壞著風水(祖墓)。


當然--lah!因為時代變遷,真濟慣俗已經沓沓仔leh改變,甚至消失--去--ah,雖然講祭祀ê智識是序大傳--落-來--ê,序大mā á-koh tī--leh,m̄-koh阮兜其實已經30年無培墓--ah,teh墓紙也簡化tsiânn濟--looh!若有一工將祖先ê遺骨(骨頭hu)tuì祖墓安入靈骨塔內,án-ne bueh祭祖就koh-khah簡單--ah。但是就親像序大講--ê:m̄免hiah厚工,心意khah重要。本底逐人攑三欉香,早就改做合掌拜拜,hōo主祭來代表規家人插香就好,厝--ní mā無leh燒金--ah,拜拜ê祭品kah一寡用品,mā是盡量簡化,減少汙染mài討債,因為風俗習慣ê形式m̄是上重要--ê,ē-tàng規家平安、團圓,逐家做伙來感念祖先,án-ne就已經有夠--ah。 (作者註:感謝許嘉勇老師指導。本文ê觀點kan-na代表作者ê家族傳承kah個人經驗。)

Lán來講看māi 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap台羅。

#台文通訊BONG報 349期,2023年4月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。