Nǹg入塗ê戲劇夢

作者:黃郁盛(N̂g Hiok-sīng)


夢想是啥mi̍h?


夢想,是囡仔時針對眼前好奇ê事物,上熱情ê應聲。單純ê囡仔看著啥,就tiâu著啥;對in來講,啥mi̍h lóng ē-tàng,啥mi̍h lóng有可能。


不而過,細漢蹛tī庄跤ê我,自頭就活tī一種集體意識當中:阮就ài飛愈kuân,行愈遠,tsiah ē活kah愈成功、愈精彩。無人認為身軀邊ê山坪、菝仔園iah是低厝仔,終其尾是阮ê歸宿。所以我所看--著ê世界,khah看mā是恬tsa̍t ê西裝、皮鞋,是興旺ê公路、大樓,是天頂ê飛行機kah萬百粒星。


Mā確實因為有tsit款眼界,我tsiah有hông啟蒙ê機緣。高中開始,我就來到都市ê環境當中生活。我無想beh屈tī寫字桌前,顛倒sì-kè浪liú-lian,開始關心tsit phiàn土地ê人文、歷史。佳哉我無gōng-gōng tuè人走,去做家己無kah意,甚至是做bē來ê代誌——我uì都市ê資源看著細漢m̄ bat看--著ê世界,hit个世界無偌遠,一直lóng tī lán ê身軀邊,mā一直lóng留tī lán險險hìnn-sak ê囡仔時。


Tsit个我重koh熟sāi ê世界,後--來我選擇kā應聲ê方式,就是去學「戲劇」。因為tī都市我看著集會、抗議、拆厝、起大樓,體驗著友情、愛情、思鄉之情;tī庄跤我看著棄嫌、稀微、無聲無sueh,mā發現著真實、溫暖、草地ê力量。有hiah-nī濟議題tng-leh發生,我是beh按怎探討、按怎記錄tsiah好--leh?凡勢kōo「藝術」kah tsit个社會來溝通,是上親切、上柔軟ê方式--ah;koh加上lán ê人生,suah無親像一齣koh一齣ê戲?規氣「表演藝術」tsit條路,我就來行看māi--leh。


行到tann,mā接觸戲劇倚beh五冬--ah,過程當然m̄是lóng hiah-nī順序,譬論ài按怎ná學習、ná趁錢飼家己,beh按怎uì「戲劇」tsit个西方概念內中揣著自我ê認同,koh有kah本土ê連結,是我自踏入tsit个領域,就一直leh面對ê題目。


現此時,我是一个表演者,mā是一个寫劇本ê人,koh是戲劇ê台語指導。因為我生活ê環境,koh有家己ê選擇kah機緣,kā我tshuā來tsit个位置。我徛tī tsia,tng-leh用藝術ê力量,走揣本土ê精神。Tse m̄是我囡仔時ê夢想,畢竟人便若出世,就hōo環境直直來影響。夢想自然ē變,大漢了後,lán可能mā m̄敢自由眠夢,但是「夢想」對我來講,無一定像lán想--ê tsiah美麗、tsiah要緊,因為he恐驚是lán iáu未kā世界看斟酌,一時ê熱情kah tshóng-pōng niā-niā。揣著家己ē ha̍h ê目標,願意去實踐、拚勢ê理想,可能tsiah是上重要--ê。Án-ne講--起-來,lán mā m̄免因為失去純真ê ǹg望來siunn厭氣。當然,lín若ē-tàng實現細漢時ê夢想,自然是真值得歡喜--looh。


總講--一-句,lán m̄是行愈遠、飛愈kuân,tsiah定著算是出頭天。以早ê我,叫是未來家己ē-tàng領真濟薪水,ē-tàng三不五時出國tshit-thô;tsit-má ê我,suah感覺著跤踏實地ê恬靜。行tsit途bē講偌快活,一擺ê疫情就有才調kā pōng kah mi-mi-mauh-mauh,母語創作mā uân-á oh生湠。我所選擇ê tsit條路,確實是歹行ê石頭仔路,m̄-koh tse就是我對tsit个世界,上真心、上堅定ê應聲。作者是「宅故事」編劇助理、戲劇台語指導、劇場工作者)


--------------------------------------------


專欄簡介:
翻頭想細漢ê時tsūn,若hông問著「夢想」是啥mi̍h?今仔日beh做總統,後禮拜講beh駛火車,明年想beh去宇宙旅行,十年後suah講有錢thang食ē飽、穿ē燒就心滿意足--ah。人講:「人因為有夢所以偉大」,但是現代少年人ê夢,suah tuè逐年愈起愈kuân ê厝價、物價,愈來愈消風--去。無安定ê社會上定著--ê是薪水。Tsit-má ê少年人kám koh敢有夢?

「Ǹg夢五四三」是2022年2--月~6--月期間、台灣師範大學台灣語文學系ê三位實習生白鎔維、田永承、顏郁珊sio激頭腦規畫、負責kap邀稿ê限定專欄,lóng總有六篇文章,tsit期刊出上尾篇。
Ǹg夢五四三 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap台羅

#台文通訊BONG報 349期,2023年4月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。