Khau蠓仔薰

作者:張日東

全球ê氣候leh改變,tsit-má ê寒天無像khah早hiah生冷,tann ê寒天是「燒冬」,連蠓mā ke真厚。Khah早是熱天tsiah有leh點蠓仔香、phū蠓仔水,tsit-má時代進步--ah,m̄管是寒天iah是熱天,tshuân一个食電ê掠蠓仔燈,iah是hit款ē-tàng趕蠓ê電子晶片,用著mā tsiânn好勢,tsia-ê防蠓ê步數,suah hōo我想著囡仔時代,khau蠓仔薰ê情景。

Tsia講ê「蠓仔薰」是一種樹仔,mā有人講「麻黃仔舅」,tī阮hit角勢khah慣勢講「蠓仔薰」,主要是庄跤蠓khah厚,用來薰蠓koh tsiânn有效。Tsit號蠓仔薰樹,華語號做『無葉檉柳』,伊ê樹身形kap麻黃仔tsiok仝--ê,葉m̄是規皮--ê,是一絲一絲,sàm-sàm--à,像tshíng仔毛án-ne。若koh斟酌kā看每一絲,有一節一節幼sap-sap ê目ham,就像「接骨筒 」hit型--ê。Tsit號蠓仔薰樹,大kah半丈kuân,就ē開花,花蕊像米粒仔hiah細粒,箍螺仔se̍h、發leh花篙頂kuân,tsiânn做規tshiám--ê,花色是粉粉--à ê水紅色,熱天ê日頭光tshiō--落-去,有夠hiánn目--ê。

蠓仔薰tsit款柴樹仔,伊本身有一種香香(hiang-hiang)ê香氣,蠓仔m̄敢倚--過。阮細漢ê時走去溪沙埔,揣khah細欉ê栽仔,tsiah規欉kā khau--起-來,提tńg去稻埕,曝hōo半tâm-ta就ē-sái,因為若無小曝--一-下,siunn tâm火點bē to̍h;若是曝kah siunn ta,蠓仔薰本身有含油質,火一下點,hōng就隨過。蠓仔薰點to̍h ê氣味,清芳仔清芳,是tsiânn自然ê青草味,到tann 40外年--ah,tsit个味iáu箍se̍h tī我ê腦海內。

講著蠓仔薰,koh有兩項kap鬼神有牽連ê代誌thang提來講。印象中ê觀世音菩薩,坐tī紫竹林跤ê蓮台頂,手--裡攑一支柳枝hiù淨水,tsit枝柳枝號做「雨師」,mā有人講「觀音柳」,就是蠓仔薰ê幼ue--lah!另外一个,來講阮hit个iap-thiap ê庄跤,tiānn-tiānn有人去hōo魔神仔牽去tsìnn牛屎,煞尾,hōo人發現著伊一个人gōng神gōng神khû tī蠓仔薰樹跤,人kā問講按怎ē khû tī tsia?伊應講:「Hām朋友leh開講,伊辦kah tsiok tshenn-tshau請--我。」

蠓仔薰到底有啥法力--leh?我看上大ê法力就是薰蠓--lah! 

#生活ê藝術 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap臺灣閩南語羅馬字拼音方案。
台文通訊BONG報324期,2021年3月出刊。


歡迎捐款贊助 李江却台語文教基金會 (捐款thang抵稅,匯款了後請通知02-23112199)
線上捐款(定期定額) https://ppt.cc/fF5bhx
線上捐款(單筆) https://ppt.cc/fcycox

郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會
電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。