野外.tshit-thô.記錄

作者:張寶明

頭pha、來去富貴角


四月天,海有天ê粉藍,天有海ê笑藍,海天一色。溫柔海風kap海湧,leh歡迎gún今仔日ê校外教學,徛tī富貴角老梅ê海邊仔,gún做陣leh享受大自然ê suí。原來富貴角是一个海鼻,自早就有一个真suí ê平埔族名——打鞭,後--來ê人根據1762年,荷蘭人寫tī冊--裡ê名hoek翻譯,號做「富基角」,日本時代kā改號「富貴角」到tann。

行過樸實、有田庄氣味ê老梅庄內,遠遠一phiàn彎彎ê海沙埔,kap白頭ê海湧leh sńg走sio-jiok,gún恬恬仔行--過-去,看bē出siáng贏。

「Uah……!海leh噴水neh!」「噴tsiok kuân--ê neh!」一phâng人ná ia̍h仔衝火beh tsông去海邊仔,好佳哉,hōo老師ê pi仔聲擋--起-來。Ooh!原來tsia就是名聲透京城ê「老梅綠石槽」,青色ê海菜生tī石槽壁tīnn滿滿,光iānn-iānn ê日頭tshiō lueh到tè青ling-ling,海湧一波一波tuì石槽縫灌--入-去,一港一港ê噴水衝tsiūnn天尾頂,「Ooh……!」「Ooh……!」Mā tuè leh一tsūn一tsūn響tsiūnn天,gún ná一陣見糖喊bē走ê狗蟻,m̄甘kā眼前ê suí景講再會。

沿路行,gún掠海邊金金看,大石頭ná hōo刀仔切--過,有夠怪奇,邊--a ê角lóng尖尖。「Uah……!」Tse是四季ê風kap幼沙ê傑作——「風稜石」。

行lueh海邊仔斟酌siòng,he一粒一粒ná火山口ê「馬牙」,生滿規粒石頭仔,害石頭仔kài成臭頭--去。頂kuân koh有像ka-tsua̍h ê海ka-tsua̍h leh趖來趖去,驚死人--ooh!害無膽--ê驚kah吱吱叫,走kah離離。Hia-ê人無看著tio̍h生驚、古錐ê「沙馬仔」、「白底仔」,kap ē kā身軀kat規毬ê「鐵甲」,實在有夠可惜--ê--lah!

行入樹林,風kā奇形怪狀ê樹仔吹kah sah-sah叫,樹ńg跤涼kah想beh倒leh塗跤睏;「Tse是風剪樹!」ê聲音趕走愛睏神,kā好玄that滿我ê頭殼,「是仝向、緊mé ê海風kā樹仔雕--出-來ê形。」雖bóng有解答,m̄-koh,風真可惡,kā可憐ê樹仔凌遲kah變「祕雕樹」。

尾--à,來到北海岸重要ê地標「富貴角燈塔」,塔kuân 14.3公尺,tī 1897年起好,日本人tī台灣起ê頭座燈塔,八角形鋼骨、烏白條紋ê塔身,tī四箍liàn-tńg白siak-siak ê牆圍--裡,特別hiánn目,像一幅圖,suí ka̍h!

來富貴角,特殊ê自然景緻、phong-phài ê生態,充滿gún ê心靈,得著飽飽ê環保啟示,一生難忘。富貴角,tī hia等lín去體會。

註解:
1. 笑藍(tshiò-lâm):『淡藍色。』
2.老梅(Ló-muî):石門區老梅里。
3.海鼻:『海岬、海角。』
4.打鞭(Tánn-pian):『平埔語地名譯音,又譯打賓。富貴角的舊地名。』
5.hoek:『荷蘭語,海岬之意。』
6.老梅綠石槽(Li̍k-tsio̍h-tsô):『老梅里的海岸由藻類寄附火山岩所形成的綠色礁岩及海蝕溝海岸。』
7.光iānn-iānn:『光亮無比的。』
8.青ling-ling:『綠油油的。』
9.風稜石(hong-lîng-tsio̍h):『堅硬均質的安山岩塊受風沙的長年磨刮,成為佈滿擦痕的岩面和尖銳稜線,也就是所謂的風稜石。』
10.馬牙:『笠藤壺。』
11.海ka-tsua̍h:『海蟑螂,因為外型很像昆蟲中三對腳的蟑螂,故名。』
12.沙馬仔:『沙蟹。』
13.白底仔:『瘤突斜紋蟹。』
14.鐵甲:『大駝石鼈。』
15.緊mé:『迅即、迅速。』
16.祕雕樹:『外型很奇怪的樹。』
17.尾--à:『最後、後來。』二pha、愛.田寮洋.鳥隻


禮拜早起,日頭炎炎,風涼涼,gún規家伙仔來到貢寮ê田寮洋遊賞鳥隻。入來山區,沿路一跡一跡ê lua̍h仔田連落來一phiàn ê水田koh透到溼地--去,有黃有青ê畫布--裡鳥隻滿天飛,大自然ê景緻suí kah ná像m̄是真--ê--leh!

Gún行到涼亭仔,就隨看著魚江鳥tuì lua̍h仔田hia飛過水面,雙爪kā魚仔掠--leh,tshûn-pān beh tńg去siū飼鳥仔囝。Nǹg過烏烏暗暗ê磅空,gún看著一隻蛇鷹徛tī焦樹尾頂「Huh!Huh!Huh!Ai-i……ai-i……」連leh一直叫,kài成真孤單leh hiàm-huah同伴緊來neh!行tī溪仔岸gún koh發見田徛仔、花喙鴨tann頭觀察敵情,各種ê白翎鷥有ê ànn頭討食,有ê攑頭待機beh食粗飽,細隻白翎鷥一直「Kuah!Kuah!Kuah!」叫,親像hiàm gún去kap in tshit-thô。

Tsit時,田寮洋ê溼地,風微微,日頭燒lō燒lō ,黃gìm-gìm ê稻仔leh跳一大phiàn ê波浪舞,大仔大群leh飛ê粟鳥仔tshi-tshi-tshā-tshā鬧熱滾滾,連顧園ê稻草人mā m̄驚,ná tī菜市仔huah價siàu--leh!無疑悟,gún ê心情suah lóng輕鬆--起-來。Gún逐家kā歇tī電線ê一對燕仔ia̍t手sio借問:「Heh……heh……」。根本無beh tshap--gún,kan-na顧leh談情說愛,有夠無意思!Gún一phâng人行來到雙龍橋跤,看著釣魚翁,用召鏡看著伊ê喙長長尖尖,徛tī樹枝,喙ná「Tsiuh……tsiuh……tsiuh……」叫,目睭ná siòng水面,siòng準就鑽入水--裡kā魚仔啄--起-來,莫怪是掠魚高手。

規路有白茫茫ê菅芒花,用美麗搖--leh搖--leh ê雙手leh歡迎--gún,心情更加樂thiòng。到kah khòng闊ê溼地,gún聽著非常怪奇ê聲音,人講『天線寶寶』ê塗豆鳥竟然發出kap貓咪聲仝款ê「Miau!Miau!Miau!」,hōo人sian想to想無。隨koh發見是「古錐精」ê牛屎鳥,伊一直leh叫「Tsi-ling!Tsi-ling!」,親像leh kā gún講伊愛tsit个名,上神奇--ê是伊ē頂下頂下án-ne飛,ná像leh跳波浪ê迎賓舞neh!實在真罕奇!

尾--à gún tī德心宮歇晝,享受福隆便當,mā享受早仔(tsái-á)滿滿ê收成。想bē到田寮洋溼地是tsiah-nī讚ê教室,gún tī tsia學著真濟真濟ê mi̍h件。歡迎逐家做陣來攬大自然、抱大自然,mā做陣來kā伊疼惜。


註解:
1. lua̍h仔田:『梯田』
2. 魚江鳥:『魚鷹』
3. 蛇鷹:『大冠鷲』
4. 同伴(tâng-phuānn):『同伴、夥伴』
5. 田徛仔(tshân-khiā-á):『蒼鷺』
6. 花喙鴨:『花嘴鴨』
7. tshi-tshi-tshā-tshā:『非常吵雜的聲音』
8. 釣魚翁:『翠鳥』
9. 塗豆鳥:『鶺鴒』


10.牛屎鳥:『小辮鴴』

三pha、生物多樣.金瓜寮溪


禮拜,我kap小妹iáu tī眠床頂onn-onn睏,就hōo阿爸挖--起-來,講beh tshuā gún去坪林ê金瓜寮,體驗生態旅行,阿爸真知影gún愛大自然生態ê空縫neh!

Gún來到金瓜寮溪邊仔ê農場,為著beh suh大自然ê「芬多精」,gún稅鐵馬騎。

到第一个目的地——魚蕨步道,順小路行,隨感受著樹林ê涼爽kap恬靜,tshenn-tshenn ê「芬多精」suh入鼻空精神隨來,拄著仔遠遠傳來山鳥ê叫聲,響亮掛回音,風微微吹過樹林sih-sā-sih-sā,聲沉雄壯,tshuah流ê水聲si-lih-si-lih,清脆kuân切,合奏大自然ê交響樂,gún ná行ná欣賞,陶醉tī樹林--裡!

路邊通泉草茄白色ê花,ná tsih-tsuh ê囡仔吐舌kā gún lāng鬼面;姑婆芋kap鐵雨傘攑大葵扇ia̍t來ia̍t去跳舞歡迎--gún;bā-hio̍h翼生tī杉仔ê樹身ná鳥仔siū,內底m̄知有鳥仔囝--無?山大人身軀長長,徛kuân-kuân leh監督樹林ê一舉一動,tsia一欉hia一欉佈陣周密ka̍h,莫怪樹林--裡ê萬物lóng遵守大自然ê規矩。

溪仔水tī石頭縫走sio-jiok順suà奏樂,gún tsìnn流沿溪邊行,tī伶俐節奏ê樂聲--裡,有tang時仔聽著徛tī樹枝ê釣魚翁「Tsiuh……tsiuh……」叫,beh啄魚仔ê聲,有tang時仔聽著徛tī石頭頂ê紅尾tang仔「Ki-ki-ka-ka-tsiu-tsiu……」叫,beh掠蟲ê聲,等看著穿suí色羽毛衫ê時,「有夠suí--ê!」樂thiòng kah m̄敢huah--出-來。

「Tī水--裡ia̍p-ia̍p-sih--ê是啥?」「水中火金蛄——苦花--lah!」「你看溪哥仔、石斑píng身leh tshńg食,mā ia̍p-ia̍p-sih neh!」狗gām仔、石貼仔、花貼仔tī水底喙gap--leh gap--leh我實在分bē出,siáng是siáng,iah是tńg來問Google khah有影!

短短1.2公里ê魚蕨步道,真lóo-la̍t金瓜寮溪孕育「生態多樣」kap「物種多樣」,hōo gún tsit tsuā飽tīnn ê生態旅行。


註解:
1. 空縫:『指把柄、漏洞或錯誤。』
2. 芬多精(hun-to-tsing):『一種由森林中高等植物的葉、枝幹、花朵等所散發的揮發性物質。』
3. 魚蕨步道(Hî-kueh-pōo-tō):『坪林的金瓜寮溪旁,可沿步道欣賞各種蕨類及各類魚群。』
4. tsih-tsuh:『淘氣、頑皮、喜歡捉弄別人。』
5. 鐵雨傘:『雙扇蕨。』
6. bā-hio̍h翼:『山蘇,又名鳥巢蕨。』
7. 山大人(suann-tuā-lâng):筆筒樹,又名蛇木、山棕蕨。
8. 紅尾tang仔:『鉛色水鶇。』
9. ia̍p-ia̍p-sih:『亮光閃爍。』
10.   苦花(khóo-hue):『台灣鏟頜魚。』
11. 溪哥仔:『溪哥、粗首,又名苦槽仔、闊嘴郎。』
12.   石斑(tsio̍h-pan):『台灣石魚賓。』
13. 狗gām仔:『台灣蝦虎魚。』
14.   石貼仔(tsio̍h-tah-á):『台灣間爬岩鰍。』
15. 花貼仔(hue-tah-á):『台灣纓口鰍。』


#光景bóng uē 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap傳統白話字方案。
台文通訊BONG報314期,2020年5月出刊。


歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 (捐款thang抵稅,匯款了後請通知02-23112199)
線上捐款(定期定額) https://ppt.cc/fF5bhx
線上捐款(單筆) https://ppt.cc/fcycox

郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會
電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。