BONG報 Bóng播

作者:張淑真


2000年chiah初熟sāi

台文是啥阮m̄知

Chhím頭仔讀無路來

台文中文做謎猜


學白話字péng字典

一字一句ná出現

一篇一頁用心phián

讀bē順喙我m̄ siàn


棄sak中文ê思考

讀寫台文bē想無

練習寫作kài ē和

一月一期拄拄好


詩散文小說bóng播

通訊評論兼報導

台文營養khó-khó-khó

隨在你揀bē臭chho


伊是阮ê好教材

大人囡仔lóng ē-sái

傳承台文好主裁

Lán tio̍h推廣chiah應該#台文通訊30歲 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap傳統白話字。
台文通訊BONG報326期,2021年5月出刊。


歡迎捐款贊助 李江却台語文教基金會 (捐款thang抵稅,匯款了後請通知02-23112199)
線上捐款(定期定額) https://ppt.cc/fF5bhx
線上捐款(單筆) https://ppt.cc/fcycox

郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會
電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。