Liōng-siōng有--無

作者:洪純斐  (作者是高雄師範大學台語羅馬字基礎讀寫密集班第九期學員,感謝陳金花老師推薦投稿)

工作哪有無費氣--ê,台灣ê小店仔真濟是一个辛勞、兩个頭家組合--ê。若真正beh講「過勞」,是kan-na頭家ē過頭忝niâ,m̄是辛勞ē「過勞」。無論是做辛勞、iah是做頭家,lóng該當ài存感恩ê心,好好仔過chia-ê日子。感覺好ê人生,是ài留hō͘家己,liōng-siōng有--無、liōng-siōng生活、liōng-siōng時間,án-ne chiah是有智慧ê生活。 #生活ê藝術 專欄,本文使用教育部推薦漢字kapkap傳統白話字
台文通訊BONG報326期,2021年5月出刊。


歡迎捐款贊助 李江却台語文教基金會 (捐款thang抵稅,匯款了後請通知02-23112199)
線上捐款(定期定額) https://ppt.cc/fF5bhx
線上捐款(單筆) https://ppt.cc/fcycox

郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會
電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。