洗腦ê萬花鏡

主講/吳易叡   

記錄/王璽馮本文是2023/4/12 ê講座摘要記錄,主講者吳易叡是成功大學全校不分系、醫學系合聘副教授,牛津大學醫學史博士,「鬥鬧熱走唱隊」隊員 。


台語sa攏有 - YouTube 頻道

https://reurl.cc/exDAex

是按怎tsit個月ê講座主題ē叫做「洗腦ê萬花鏡」?講者吳易叡講,tsit-má有tsiok濟資訊作戰,也就是洗腦;mā因為lán看萬花鏡ē看著tsiok濟mi̍h件,代表每一个人對洗腦有無仝ê看法,「洗腦可能是一種代誌,mā有可能是tsiok濟代誌。」啥mi̍h是洗腦?吳易叡提出四種無仝ê看法:一、「洗腦是一種科學,mā是一種技術」;二、「洗腦m̄是一種科學,mā m̄是一種技術」;三、「洗腦是社會ê產物」;四、「洗腦是文化ê想像」。 


講著洗腦ê歷史,吳易叡表示,洗腦是蘇聯先開始--ê:Pavlov’s Dog研究出「條件反射」,以後變做是「辯證唯物主義」;m̄-koh,美國tsiah是真正ê推動者:1950年Edward Hunter寫ê小說Brainwashing、1962年電影The Manchurian Candidate反應中國共產黨對人ê洗腦,koh有1950年代到1970年代美國CIA主導ê MK-Ultra計畫,研究ê主體是LSD(『麥角二乙胺』,就是毒品「一粒沙」)。落尾,無發現LSD有洗腦ê功能,顛倒ē對身體有tsiok大ê傷害。1971年ê電影A Clockwork Orange 〔1〕,想像注射藥仔ē hōo人想beh犯罪ê時tsūn出現beh吐ê感覺。


東亞地區ê洗腦生做啥款?吳易叡先講台灣ê例。吳易叡2011年訪問謝聰敏先生,謝先生kā講,台大精神科醫生bat去kā景美看守所ê政治犯洗腦。受tsit擺訪問啟發,吳易叡後--來發表一篇論文,主題是:「台灣精神科醫師kám參與過洗腦研究?」吳易叡認為有,m̄-koh無直接ê證據。1946年日本學者離開台灣,台大病院開始有「真空問題」,林茂生ê後生林宗義kā國民黨政府要求補助台大精神科,m̄-koh政府用「中國人bē tio̍h精神病」ê理由kā拒絕,tse顛倒hōo台大精神科有獨立發展ê機會,所以ē-sái講第一代台灣精神科醫師是tī國際主義者kap國家利益ê空隙中生存。論文ê一个受訪者講,1952年蔡孝乾蹛過台大精神科病房(“sleep room”,所有醫生lóng bē-sái接近ê房間),但是目前ê證據無法度確定有影--無。


吳易叡suà--來比中國ê例。Robert Jay Lifton ê著作Thought Reform and the Psychology of Totalism講中國ê思想控制,tī香港訪問30幾个1950年tuì中國suan--出-來ê人,伊ê結論是:中國ê思想控制簡單講就是「格言論證」(無實證基礎,beh hōo人放棄思考),親像「我是為你好」、「tse lóng是為著國家安全」。吳易叡講,過去美國ê生理人透過廣告kā消費者洗腦,m̄-koh tsit-má tī中國,是透過手機仔app「Tik Tok」就ē-sái kā人洗腦。


面對政府提出ê「kā人洗腦」ê要求,專業團體ē-tàng透過「專業倫理」來抵抗。吳易叡先定義專業倫理:是專業團體發展--出-來ê道德價值kap行為規範,提供專業人士拄著倫理道德難題ê時,ē-sái做出正確選擇ê憑準。Íng過國民黨政府bat想beh kā政治犯洗腦,像蔣介石下底ê實踐學社(前身是國民黨ê軍事顧問「白團」)提出「全民心理作戰草案」(一个心戰網路計畫),tī 1950年3--月成立心理作戰研究院,想beh揣國防醫學院、台大病院ê醫生來tàu跤手。M̄-koh tsia-ê醫師lóng用「違反專業倫理」ê理由來the-sak,無hōo國民黨過手——tse就是「專業倫理」抵抗ê例。


煞尾吳易叡講伊對洗腦ê結論:洗腦是冷戰期間,兩个意識形態陣營想像對方科學ê產物、洗腦是百百款技術ê組合,mā hōo人有百百款功效ê想像。洗腦可能根本無存在,m̄-koh對社會文化影響tsiok深。洗腦就心智科學(包含精神醫學)來看,有「消tháu」ê好處,ē-sái hōo lán人感覺生活khah輕鬆;mā有「食--人」ê歹處,可能有hông控制家己ê風險。Tī 1960年代美國、蘇聯、中國直直介入科學ê時tsūn,台灣ê科學環境相對自由,ē得thang獨立發展,免受國民黨政府tshap手。 


  1. 電影A Clockwork Orange,華語片名是『發條橘子』。


#台語sa攏有講座 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap台羅

#台文通訊BONG報 350期,2023年5月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。