Íng過ê辛勞

作者:藍春瑞


我讀國民學校四年ê時tsūn,阿爸tī一間製材所ê工廠食頭路,講khah好聽ê是huānn外場ê辛勞,bāu收siàu、招生理ê khang-khuè,應該是無kài硬táu tsiah tio̍h。M̄-koh,逐暗舞kah跤痠手軟8、9點tsiah tńg--來,若kap一个無晝無暗ê長工來比,阿爸ê無年無節,替頭家leh操煩、走tsông ê khuì力,顛倒是有ke無減,差濟--leh。


就是tsiah-nī無閒leh pìnn別人ê khang-khuè,家己厝內leh做ê小生理,就規氣phiann hōo阿母kap兩个阿姊去管顧,賣一寡畚箕、掃梳、炭籠仔、草袋仔、草索、藤釘、黃麻、苧仔絲……tsia-ê山產mi̍h件,原本就是tsiok bua̍t趁ê乞食生理,換有三頓粗飽,就tsiânn佳哉--ah,koh-khah免講是beh賰錢。


隔tńg年,二姊--à先嫁入去內坪林ê林--家,suà--落-去我讀初一hit冬,大姊koh做--人,kan-na賰阿母家己一个顧店,hit-tsūn ê生理有khah好--淡-薄-仔,就tshiànn一个雙溪街仔ê庄跤囡仔來做二手,tī店內蹛兼hōo食。透早ài拍開店窗,掃塗跤、拭桌頂、hiânn茶;有人客來tio̍h-ài先sio借問,好禮仔phâng茶問伊愛啥貨;若有人叫貨,就踏三輪車載去hōo--伊,進貨、出貨lóng tio̍h出力流汗、扛起扛落,khang-khuè粗重koh無kài快活,漢草bái就做無路來。Hit-tang-tsūn ê生理人,無拜六、禮拜歇睏ê套頭,顛倒是五日節、中秋tsiah有歇,過年是到元宵tsiah開市,拄著割稻仔、佈田mā ē-sái請假,講--起-來kap古早做長工差無kài濟。


一月日tsiah趁3、400箍,看--是少少--à,tī hit个時tsūn若有錢thang趁,就有tsiânn濟人sio爭beh,tsit款人號做「辛勞」。阿爸不時講伊12歲去金瓜石、13歲去基隆圓町做「辛勞」,是按怎艱苦趁食ê日子hōo我聽,tsiah知影正經有tsit款代誌。Thìng候我退伍tńg--來,規个社會早就無khah早hit款ê辛勞--ah,逐禮拜歇睏、月給khah kuân,出入有車leh搬貨,免用著hiah濟khuì力,比íng過輕可tsiok濟。
(Tsit篇文章bat刊tī教育部電子報,漢羅用字有調整,原文網址:https://reurl.cc/gZOWj7
阿瑞--ā話仙 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap台羅。

#台文通訊BONG報 350期,2023年5月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。