「Suann-lîng-poo」tsit个地號名

作者:Marwin


若準講lán有同意「名從主人」原則,án-ne,地號名是m̄是ài尊重在地人ê講法--leh?「Suann-lîng-poo」〔1〕tsit个地號名,是我自細漢就聽到tann--ê,雖bóng在地人出外--去--ê khah濟,入--來ê外地人也罕得聽著在地人ē按怎講tsit个地號名。總--是,tsit个地號名一直tī我ê腦海中。就準講後--來做兵退伍tńg--來,開始食頭路,lóng tī北部行踏,suah也m̄ bat聽過別人按怎講tsit个所在,問過幾个仔在地iah是非在地--ê,lóng ē講tuì「Sann-tîng-poo」(三重埔)iah是「Sam-tiông-tshī」(三重市),差不多無人bat聽過「Suann-lîng-poo」。


一直到2023年12--月,《花開ê季節》四文版(英文、台文、中文kah日文)小說出版,其中,台文翻譯者林智美教授tī羅馬字版(第163頁第四pha),伊講著「Tuà eh Suann-lîng-poo ê a-koo……」,我tsiah總算揣--著--ah。協助tsit本冊做台文校對ê紀品志tī序文寫講,鼓勵林智美教授用in厝--裡ê腔口、保留原底ê聲音。林智美教授是1944年出世,1966年就去到美國,伊保留tsiânn濟原底老台北人ê腔口,是lán台語人寶貴ê資料庫。以上ê訊息mā有刊tī《台文通訊BONG報》第357期〔2〕


講--起-來,mā是一个機緣。聽著tsit本冊講beh出版ê時,我就tsiânn有興趣,因為伊是四文版,lán應該lóng小可仔讀有。總--是hit當時無thang直接揣--著iah是隨去買。2024年正--月,台灣教授協會邀請林智美教授來講tsit本小說,我tsiânn期待ē-tàng聽林教授ê分享。可惜hit工林教授聲音小可仔無sù序,無thang來現場分享,m̄-koh好佳哉iáu有幾若个前輩tàu分享hit本小說,我聽了tsiok感動--ê。


Koh-khah感動--ê是,台教會副會長竟然kā hit本冊送hōo每一个來現場ê朋友。本tsiânn,我小可仔uànn到,拄坐--落,in已經差不多beh開始--ah,我看著後壁有囥幾本仔冊,想講驚hōo人買了--去,緊beh去問看kám ē-tàng買,想bē到in直接sio送,感動kah kiōng-beh流目屎。我隨想著lán ê台文前輩,幾若个lóng是無惜金錢,對後輩tsiânn用心。暗頭仔我beh koh去另外一个所在聽演講,hit搭拄好mā有leh賣冊,我本tsiânn就拍算beh買--ah,既然hōo人送lán一本,,時到tsiah順suà koh買一本。


Tsit-má ê台文冊是án-ne,我差不多一睏頭lóng ē買一兩本以上,一方面是想講日後若遇著有緣ê人thang sio送,我想,tse kah台教會副會長hit種kā冊送hōo去現場ê朋友mā仝款仔仝款。另外一方面,tsit-má出版ê台文冊,大多數有kah聲音檔。Tsit本《花開ê季節》mā是án-ne,我提著冊ê第二工,就「拚性命」leh讀。Tng我讀到第126頁第四pha ê時,我讀著「蹛eh三重埔ê阿姑」,就真hònn玄想講林教授ē按怎讀tsit个地號名。對照聲音檔一下聽不得了,真正就是我leh揣ê「Suann-lîng-poo」,總算hōo我揣--著--ah,我有夠感動--ê。


Koh-khah拄好--ê是,進前有tī網路聽「世界台灣文化論壇 aka Sè-kài Tâi-oân Bûn-hòa Lūn-tôaⁿ」,tiānn-tiānn聽著林教授分享伊ê一寡想法,2024年ê頭三個月,in講有beh tńg來台灣。結果,新曆正月14,in舉辦世界台灣文化獎頒獎典禮,我拍算beh去參加。去到現場,in leh紹介參加ê貴賓, 我聽著林教授mā tī現場。中途歇睏ê時,我隨走去揣林教授,kā講我聽著he小說內底講著「Suann-lîng-poo」tsit个地號名ê感動。伊隨牽我去揣品志,講在地人真正是講「Suann-lîng-poo」。


緣份實在是tsiânn奇妙,啥mih時tsūn ē拄著啥mih代誌,你無一定ē按算--得;凡勢,想tsiânn久ê代誌,就ē tī某mí時tsūn hōo你拄--著。「Suann-lîng-poo」tsit个地號名自我開始正式學台語文了後,無tsiânn用心leh揣,總--是我有囥tī心肝底。一直到tsit改,總算hōo我揣--著,我mā tsiah確定he m̄是我家己tī頭殼內底leh烏白想--ê。


我知影台灣頭台灣尾有bē少所在,有beh倚beh倚ê tsit種地號名,新竹地區有、高雄地區mā有。我知影lán ê先民去到逐所在,因為來到台灣進前共同ê經驗,雖bóng in無sio招,suah ē有sio-siāng ê號名理路。總--是,hit種發展ê過程,in ê方向應該mā是有照逐所在無仝特色ê趨勢leh行。每一个人lóng有伊ê特殊性,地號名ê發展mā是,無論是因為省懶音iah是其他因端,終其尾ē行出家己ê特色,tsiânn做本地區kah其他地區無仝ê所在。


以早台北縣iáu未改制進前,bat有三重市、三重埔ê地名,hit時有人ē唸做「Sam-tiông-tshī」kah「Sann-tîng-poo」。教育部辭典收錄ê地號名,有「三重區」(Sam-tiông-khu)、「三重埔」(Sann-tîng-poo),suah無收「Suann-lîng-poo」。我寫電子批去hōo教育部。In mā凊彩kā我應應--leh就準煞。講啥mih已經有收錄「Sam-tiông-khu」kah「Sann-tîng-poo」tsit兩个--ah,我就講雖bóng iáu有leh講「Suann-lîng-poo」ê人數可能m̄是大多數,m̄-koh tsit个議題bē-tàng凊彩處理,in mā是無leh要意。


是講,lán有leh講台語ê人,若準講lóng beh等政府起磅lán tsiah beh做,án-ne tsua̋nn免做!所致,in iáu未回批hōo--我ê時,我就已經決定,beh kā「Suann-lîng-poo」tsiânn做我對外聯絡ê地號名。Lán一般leh留地址ê時,除了地址iáu-koh有郵遞區號,he tsiânn清楚是佗一个鄉鎮市區,án-ne,送批ê人就ē-tàng知影he是啥mih所在。 


所致,我期待所有ê朋友,ē-tàng kā「Suann-lîng-poo」tsit个地號名tsiânn做阮「Suann-lîng-poo」地區ê一个特色,kah其他所在無仝ê特色,當然,你若講「Sam-tiông-tshī」iah「Sann-tîng-poo」,我就知影你mā是台灣人。M̄-koh,我若聽著你講「Suann-lîng-poo」ê時,我就ē kā你當做是lán家己人。 


1.編註:新北市三重區。
2.編註:Ē-sái參考雜誌第357期第23頁〈老母ê話,老母ê故事〉。#Lán來講看māi 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap台羅。

#台文通訊BONG報 362期,2024年5月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。