山 海 原——看tuì山林,走揣島嶼原力

主講/陳立栢   

記錄/李盈佳本文是2021/3/10 ê講座摘要記錄,主講者陳立栢是陳澄波文化基金會董事長、阿里山世界遺產協會發起人。


3月初10 ê暗時,陳澄波文化基金會ê董事長陳立栢先生,來到李江却台語文教基金會,hām逐家分享「山  海  原——看tuì山林,走揣島嶼原力」tsit个主題。是按怎ē訂tsit个主題?陳立栢kā逐家解sueh:「講--起-來khah悲傷就是講,古早阮阿媽lóng講:陳--家ê查埔囡仔留一个(tī身軀邊)就好,賰--ê,ē-tàng離khah遠就離khah遠--leh。」伊,就是離khah遠ê hit个。伊出國30外年,看著in爸爸年紀大--ah,tsiah tńg來台灣,陪伴爸爸。


He是差不多十冬前ê代誌。Tsit十冬來,陳立栢整理in阿公——陳澄波先生ê mi̍h件,tī tsit个過程中發見講,伊所認bat ê陳澄波,kap伊íng擺聽--著--ê、別人kā伊講--ê,kánn-ná無仝款。Koh加上伊30外年tī國外「流浪」ê時tsūn,拄著真濟大問題,解bē開。Tńg來到厝內了後,陳立栢開始去píng阿公hia-ê生菇ê舊mi̍h件,tsiah發見伊tī國外揣一世人ê答案,就tī in阿公留--落-來ê文物頂kuân。Tsit个答案是啥mi̍h?陳立栢無隨kā逐家講。伊先倒tńg來講伊tī國外拄--著ê問題。


是啥mih款ê問題--leh?第一个問題,就hām故鄉台灣有關係。原來,伊因為做生理,tshiâng-tsāi有人ē kā問講:「你佗位來--ê?」「台灣」是tsiok好講,m̄-koh人無一定聽有,tiānn-tiānn ē koh問一句:「台灣tī佗位?」Tsit个問題困擾伊一世人。是beh講中國ê西爿、日本ê南爿、菲律賓ê北爿?Iah是beh講第一島鍊、美國勢力中ng上大粒ê hit粒島?講來講去,lóng kā家己ê故鄉講做一个邊界ê所在。


「外國人leh介紹in兜,m̄免án-ne,m̄免講是tī佗一个大國ê隔壁。」陳立栢講:「人lóng講in ê特殊性。」特殊性講--出-來,lán m̄免講tsiok驕傲、kā家己講做地球ê中心,但是mā m̄免kā人講lán倚tī啥mih人ê邊--a。Iáu-m̄-koh,台灣ê特殊性tī佗位--leh?經過走揣,陳立栢認為:山、海、原,就是lán台灣tsit粒島ê「原力」。所謂島嶼ê原力,就是一粒島嶼、人蹛--落-去,去hām自然結合,創造一个無形中ê力量tī hia,he就是台灣ê本體性,就是lán ê文化ê內涵。Suà--落-來,陳立栢舉一寡仔例,kā逐家解sueh伊所觀察--著--ê、in阿公對台灣ê觀察。


頭先是1935年陳澄波ê投稿,講著台灣tsit粒島ê山kap平洋kap界hit个所在(清國ê時tsūn號做諸羅山社)有人kap自然leh互動ê作用,文化就tī hia產生。


Koh來,是陳澄波tī 1934年畫ê《展望諸羅城》tsit幅油畫。Tsit幅圖,是陳澄波tuì山仔頂(阿里山跤,嘉義公園khah kuân ê hit个所在)ǹg海面所看--著ê光景,若講著視角,是東西向,hām古早時代khah tsia̍p hōo人注意--著ê南北向(政治、鐵枝路、公路、物產lóng是南北向)無仝。陳立栢補充,對台灣來講,東西向是tsiok要緊ê代誌。


第三个例是陳澄波tī 1914年出版ê一本冊頂面寫ê一段字,大約是tsit个意思:伊tsiok希望去阿里山頂面,畫三百个鬼神。陳立栢知影tsit段阿公ê話以後,想講m̄知有影iah無影,就去píng阿公ê素描(阿媽張捷kā藏--起-來,藏一世人,經過in爸交tī伊ê手內,iáu有4,000張)——結果真正揣著阿公畫ê鬼kap山ê資訊。


第四个例mā是陳澄波的油畫——1927年ê《玉山遠眺》。Tsit幅圖尾--à送hōo歐陽文,伊是白色恐怖ê受難者,mā是一位畫家。關20幾冬了後出--來,歐陽文kā記者講:「阮老師送我tsit張圖,真可惜我tsit-má關--出-來,啥mi̍h lóng無,我保bē tiâu,我beh kā tsit張圖賣掉。賣--去,人mā真好kā收藏,舊年嘉義美術館開館ê時tsūn,koh去kā借來展覽。」


例講煞,陳立栢講:「一寡仔故事kap逐家講--一-下,mài講我空喙哺舌,講啥mih山海原,kā lín阿公lóng無關係,其實人有,人有關係,人伊古早就leh注意tsit个代誌--ah。」


Koh來,陳立栢繼續講台灣hit个解bē開ê kat。伊講,經過整理陳澄波ê圖、文章、所有ê mi̍h件了後,伊發見一件真簡單ê代誌:lán beh講lán ê歷史,用地理性來講,khah無爭論。可比講,Tropic of Cancer(其實就是熱帶ê北界)kap Kuroshio(日本人發見--ê,用in ê語言kā號做くろしお)交界ê所在,全地球kan-na一點,hit點就是台灣。另外,koh有西南氣流leh作用。加--起-來,三條線ê交界,就是lán ê故鄉。


陳立栢mā kap逐家分享外國ê例,看人按怎面對自然。伊舉Maori(『毛利』)人做例:「Maori族當年知影講in無法度kap tsia-ê白種人對抗,所以人in tsiok有智慧,in ê代表出來kā政府講:「我ê祖靈ê tsit粒山,我lóng總捐hōo國家,lán m̄免koh戰爭--ah,但是答應我一个條件——你bē-sái開發。」人總--是beh去看,無開發,kám ē-tàng看?Ē啊,坐飛行機起--去。


落尾,陳立栢koh講tńg來台灣:台灣有tsiok濟、tsiok suí、tsiok值得珍惜ê所在,lán家己lóng siunn客氣。論真,m̄是lán家己siunn客氣,是lán世世代代hōo人教講lán無路用,lán台灣就無值得歡喜ê所在,lán家己suah也肯定講,無,lán就歇熱、歇寒khah緊訂機票,來去外國,liam-mi踮美術館、liam-mi音樂廳,tse真可憐ê代誌。其實lán兜家己絕對有。Lán bē-hiáu講故事,無要緊,lán mài koh看輕lán家己ê好所在,無需要án-ne。


「了解家己ê地理性,lán就ē開始提倡lán家己ê歷史。」陳立栢án-ne kā逐家鼓勵。講座teh-beh結束ê時tsūn,陳立栢除了kap逐家分享陳澄波ê簽名(陳澄波beh hōo人銃殺ê hit个早起時,人生上尾一个簽名,是簽中華民國ê年號)以外,mā kā逐家提醒,今仔日ê主題,其實是hām國際ê條約kat做伙。對遺產有認bat,是基本人權,若有人無beh hōo lán知影,lán tio̍h-ài怪lán家己無拍拚去知影。


Lán,tio̍h-ài kā台灣ê遺產山、海、原tsia-ê原力,koh-khah拍拚hōo koh-khah濟人知影,bē-sái無hōo lán ê囝孫傳--落-去。


線頂看影片

台語sa攏有 - YouTube 頻道

https://reurl.cc/exDAex


#台語sa攏有講座專欄,本文使用教育部推薦漢字kap臺灣閩南語羅馬字拼音方案
台文通訊BONG報326期,2021年5月出刊。

--------------------------------------------
歡迎捐款贊助 李江却台語文教基金會 (捐款thang抵稅,匯款了後請通知02-23112199)
線上捐款(定期定額) https://ppt.cc/fF5bhx
線上捐款(單筆) https://ppt.cc/fcycox郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會
電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。