Ban煎te

作者:施足珠


A:阿春。


B:阿明。


(Tsiūnn台行禮)


A:(鼻仔tī空中sì-kè鼻鼻--leh)I̋~Tse是啥mih味?阿明,你是leh食啥mi̍h?


B:我leh食ban煎te啊,你gōng-gōng你。


A:講我gōng-gōng,你m̄-tsiah浮浪貢,今仔日是五日節,你無去看pê龍船,suah tī tsia leh食hit號……號做……ban煎te……ê mi̍h件。來,我kā你考,看你是知影五日節tsit工ài創啥mi̍h--無?


B:好啊,beh考就做你來koh,無leh驚。


A:好!來!跤手徛hōo在,無問你m̄知!


A:Pê龍船。


B:等--leh beh去看。


A:縛肉粽。


B:(拍家己ê腹肚)Tú-tsiah tsiah食niā-niā,你看,食kah規粒腹肚膨kuh膨kuh--ah。


A:Hm̋,你知!好,koh來,kuì香芳。


B:(Kí家己胸前ê香芳)Tī tsia。


A:茉草、芙蓉。


B:早就掛tī阮兜門跤口--ah。


B:好--ah,mài koh考--ah--lah,你beh講--ê我lóng知--lah。顛倒是我leh食--ê,你m̄知。你看,tse mi̍h件阮鹿港人kā號做「ban煎te」,是五日節ài tshuân拜ê食物。


A:Ban煎te……,是按怎做--ê,看著tsiok好食款neh。


B:無講你m̄ bat,講kah hōo你bat,喙鬚好拍kat。來,講hōo你鼻芳--leh,我來kā你紹介一下仔tse阮鹿港人特別ê五日節風俗kap別位食無ê好食mi̍h。


A:好!來!我tshuân耳仔leh聽。


B:你kám bat注意著五日節tiānn-tiānn ē落雨?


A:Hm̋~有neh,你無講無注意,hōo你講一下到tè,koh有影有一隻--leh,逐年到tsit个時,tshiâng-tsāi lóng雨水淋雨水滴neh!


B:Íng過阮鹿港序大人講,五日節ē落雨,是因為當初時女媧娘娘煉石補天ê時,補到尾--à suah欠一粒石頭。所致講,天補無完全,去hōo伊破一空,tī五日節tsit工ē落雨就是án-ne來--ê。


A:Ha̋nn!天破一空!Án-ne是beh按怎tsiah好--leh?


B:就是án-ne mē~天破空,雨就ē一直落,巧神ê鹿港人就想著一步好方法來kā天ê破空補--起-來,就是tse——ban煎te。五日節拜拜除了肉粽,tsit項mā一定ài tshuân!


A:你講ê tse ban煎te看著薄薄--à,確實有一點仔像hit種補衫仔褲破空ê布neh!M̄-koh看著tsiok好食款,koh芳kòng-kòng,是按怎做--ê,你m̄ tio̍h khah緊kā我講,你無看我喙瀾leh tsha̍p-tsha̍p滴--ah。


B:Tse ban煎te有甜--ê kap鹹--ê兩種口味。甜--ê khah簡單,就是甜ê麵粉糊,kō tī鼎底煎出一片一片黃黃白白ê薄餅,食--起-來甜甜khiū-khiū,有夠suà喙。啊若是鹹--ê,料就khah濟,有絞肉、韭菜、豆菜、蔥仔、蚵仔,lām tī麵粉糊--裡,仝款煎kah一片一片;阮阿母kā逐片煎kah赤赤赤,講有偌仔nī好食就有偌仔nī好食(規面沉醉款)。


A:Hóo!一直kā我siânn!做lín鹿港人tsiânn好!M̄-nā點心濟,連過年過節ê故事kap齣頭mā濟,tse ban煎te……,m̄知佗位有leh賣?


B:你想beh食ban煎te a̍h tio̍h買?La̋i阮兜!阮阿母煎hōo你食,看你愛食偌濟有偌濟。


A:好!Lán就án-ne講tiānn!行!來去lín兜揣阿姆煎hōo我食。


B:好!講行就行,無行bē出名。行!來去阮兜食ban煎te。


A:阿春。


B:阿明。


(行禮了後落台)


#答喙鼓 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap臺灣閩南語羅馬字拼音方案。

#台文通訊BONG報 339期,2022年6月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。