招弟:(五)添丁

作者:雁    翎


Tī山大王ê心肝內,青龍in hit口灶是khōng金--ê,筱晶in規家伙仔是包銀--ê,筱婉in翁仔某是透明--ê,筱婷原本是phú色--ê,tsit-má suah變kah烏趖趖,hām阿爸siāng款。啥人叫伊目睭擘無金交著一个駛公車ê男朋友,阿母目頭hiah-nī kuân koh散kah tio̍h生驚,無錢無勢ê人當然hōo伊看無目地!若我--leh kài奸巧,有「錢伯--à」tsit張護身符,阿母為著楊--家ê名聲、伊家己ê面水,khah按怎mā ài讓我三分。筱婉苦勸我見好就收,m̄-thang kap阿母裝痟--ê,lán兜山大王kám是食素--ê?


Tsit个「錢伯--à」是人生做khah bái niā-niā,心肝koh bē-bái,我早早對伊講出kah意阿風老師ê代誌,伊m̄-nā無出賣--我,koh替我瞞騙所有ê人,連in爸母lóng kā我當做是未來ê新婦,kan-na伊家己知影——阿婆--ā生囝,tsiânn拚--leh!


阿母聽講捷運站對面hit phiàn土地全lóng「錢伯--à」in兜--ê,tng-leh hōo人起大樓,後擺ē-tàng pun著三、四間新厝,痟貪又淺見ê人聽著到tè喙瀾水tsha̍p-tsha̍p滴。但是,我tsiok清楚讀書、教冊是本份,金銀財寶m̄-nā無緣koh-khah無lán ê份,睏bóng睏mài陷眠!


Hit日,我一下課就看著阿茂寄--來ê訊息,講筱婉生--ah!


我趕到醫生館已經過晝仔,筱婉去kā紅嬰仔飼奶無tī病房。阿茂khe̍h出hip相機hām我分享弟--ā ê相片:天庭tsiânn飽tīnn、一對耳仔偌nī大蕊,tsit个囡仔有福氣!兩蕊目睭圓輾輾,tsiok活動,一下看就感覺真將才,有人緣,得人疼。Tse是我第三擺做阿姨,因為hām筱婉情份無仝,看著臭弟--ā mā特別親切,特別古錐。


一目nih仔,弟--ā就滿月--ah。滿月酒當然tī in ta-ke hia辦,山大王對外孫仔一向無啥興趣,食油飯beh khai錢送禮物伊就khah m̄甘。我m̄ bat啥禮數,kan-na kā拍一跤手指仔囝、刻一對印仔hōo--伊。印仔我khah有研究,名號好就去揣人刻,koh交代筱婉ài kā弟--ā辦一个戶頭,自細漢開始替伊儉教育基金。


阮兜散赤,囡仔時lóng是khioh人ê舊衫仔穿,真罕得tang時ē-sái買新衫。Tsit-má弟--ā出世,為伊tshuân新衫變做阮上大ê趣味,筱婉kap我若se̍h街買買一大堆,阮弟--ā領領新,有ê衫褲bē赴穿kah透suah siunn細領--去--ah。


阿茂sù常講阮tsiânn討債,伊bē了解阮細漢時lóng khioh阿姨--ā in查某囝ê衫穿,上驚路頭路尾拄--著,阿姨--ā愛風神,絕對kā阮叫來面頭前一領一領掀起來看,「Tsit領阮ê!Tsit領mā阮兜--ê……」M̄管路--裡人偌nī濟,就是beh hōo通人知影阮厝內艱苦,tsia-ê查某囡仔規身軀全穿in兜妹--ā ê舊衫褲。以前對tsit个三八阿姨--ā實在tsiok倒彈!M̄-koh阿媽講阿姨--ā喙歹心無歹,我拄仔出世ê時穿bē燒、寒kah ki-ki叫,伊趕緊tńg厝拆家己ê nî仔裙做一領kiap裘hōo--我。


無偌久青龍hit个有錢ê某又koh有身--ah,伊是病囝病kah消瘦落肉,阿母suah歡頭喜面比tio̍h頭獎koh-khah心花開。Huan咐阿爸tńg山頂種菜ê時,順suà去下厝豬tiâu仔注文一隻豬公,tsit胎若生查埔--ê,滿月hit工一定ài刣來謝神拜拜。


「筱雅,你看án-ne kám好?In孫一出世,無beh替伊做功德準拄煞,顛倒去害死一隻豬ê性命……」筱婷現此時mā加入阿爸ê反對黨,tiānn-tiānn愛hām山大王做對頭。


「Mài sio害!我感覺tsiânn好--啊,a̍h免lán tàu出錢,koh有豬公肉thang孝孤,大好kám m̄是!」


「Khah講mā是筱雅khah精光!蔡筱婷,你目睭去hōo牛屎糊--著就煞,tsit-má連頭腦mā koh-iūnn--去?有本事去換一个khah才情ê查埔朋友,mài tī hia弄喙花,講講tsia-ê有空無榫ê痟話。」


我雖然討厭山大王ê作風,但是lio̍h-lio̍h仔ē-tàng體會伊想beh有查埔孫ê心情。前日仔聽筱婉講,in ta-ke hām弟--ā ê阿祖leh激氣:舊年in阿嫂生一个查某囡仔,hit个阿祖無行跤到,拄著in ta-ke suah講:「恭喜!生一个查某孫。」今年臭弟--ā一出世,阿祖逐工走來beh抱乾仔孫。In ta-ke氣老大人按怎tsiah偏心?大細漢差tsiah-nī濟!無法度,查某囡仔嫁--出-去別人--ê,查埔--ê以後beh thn̂g厝內ê香火,老古板kan-na看重tsit點。我mā希望山大王ē-tàng照伊ê願望,免koh看人抱查埔孫伊tī hia giàn仙哥,實在hōo人同情!


啥人知天不從人願,九個外月過--去,青龍ê某koh生一个查某囡仔phí,而且伊兩胎lóng是破腹生--ê,醫生建議m̄-thang koh再生,若無,大人本身ē有危險。山大王聽一下跤步徙無在險險tio̍h-tak--去,好佳哉青龍趕緊kā插--leh。Tsit聲「火燒罟寮,全無望」,莫怪伊一時suah tsih載bē tiâu。


阿母失志幾若工,bē食bē睏,落尾沓沓仔慣勢就好--ah。日子iáu是ài過,三頓mā是tio̍h食,所有ê煩惱lóng是家己揣--ê,想khah開--淡-薄-仔萬項代誌煞煞--去。親像阿爸每日無閒沃菜、挽菜,食hōo肥肥,激hōo槌槌,人lóng無tsiah-nī厚沙sap。


「筱雅,你好心hōo人iang--一-下。」阿母今仔日心情bē-bái,我一入門,伊就來假好衰,m̄知又koh beh差教人替伊辦啥代誌。


原來是in查某孫又beh號名--looh——tse簡單!就叫做「樂玫」、「樂潔」、「樂葛」、「樂荻」lóng tsiok好聽……


「無--lah!人tsit个青龍in翁仔某答應beh造雙姓,拜託你kā阮想一个khah好款ê名,beh號做楊蔡啥mi̍h?」


「楊蔡屎、楊蔡尿……án-ne kám好?“楊”、“蔡” 囥做伙tsiok歹聽--ê!」


「Bē--lah!阿母相信--你,你學問好,一定ē-sái號出一个kài有意思ê好名。」


我上了解阿母ê khuì口,iáu是叫做「楊蔡佩蒂」kám好?阿母一聲就huah「Suí-khuì!」Kā我呵咾kah beh飛tsiūnn天。


佩蒂四個月收瀾hit日,青龍in翁仔某tshuā兩个查某囝tńg--來,山大王mā叫筱晶kā Pû仔、番麥tshuā tńg來sńg,厝內面一時鬧熱滾滾。阿爸beh叫我招筱婉in規家伙仔同齊tńg--來,阿母suah講:「Mài--lah!人伊生後生,我看著tsiânn刺tsha̍k,mài刁工害我艱苦。」我心內想,伊無愛叫就煞,人阮弟--ā hōo in阿媽tshuā kah好勢好勢,筱婉翁仔某lóng leh無閒,啥人稀罕tńg來看lín兜囡仔phí收瀾?筱婷tsit-má tī阿母目睭內是烏tiâu底,m̄是烏無洗,當然ē-tàng bih偌遠就bih偌遠。


前幾工,山大王tī厝接著電話,有人一開喙就叫「媽媽」,哭kah tsiok傷心,講in開車kap人sio-e,beh kā伊借八萬箍有急用。M̄-koh阿母ê錢拍二十四个kat,哪有tsiah簡單借ē著?電話掛掉,伊隨kā筱婷罵kah無一tè好,阿爸叫是筱婷拄著啥麻煩是煩惱kah beh害--去。


「筱婷?In兩个今仔m̄是去參加Pû仔學校運動會?你ē-sái khà電話問筱晶就知--ah!」


結果阿母是去拄著pián仙仔,阮逐家lóng笑--伊:「人呆看面就知,tsiah-nī好騙!」筱婷ê男朋友tsiânn感慨,講:「原來lín老母看我tsiah-nī無!」


今仔是佩蒂ê大日子,阿母特別換一軀大紅衫,笑bi-bi對眾人宣佈:「樂蒂是楊--家ê囝孫,以後beh thn̂g阿公阿媽ê香火;佩蒂是蔡--家ê囡仔,後擺ài揹我kap lín老爸tsit房……」


「你m̄是姓楊?」


「我是楊--家ê查某囝tī厝招--人,在生姓楊;百歲年後ài tuè lín老爸姓蔡。Ná像阿媽在生姓鍾,過身了後墓牌頂kuân寫 “楊媽”。」


其實tse是阿母leh騙家己niā-niā,因為青龍去kā囡仔報出生ê時,區公所ê人就講:按照規定,佩蒂ē-sái tuè老爸姓楊,mā ē-sái tuè老母姓張;爸母無人姓蔡,根本bē-tàng造姓蔡。是lán山大王硬beh橫柴夯入灶,尾--à只好hōo囡仔姓「楊」,名叫「蔡佩蒂」,合--起-來拄仔好是「楊蔡佩蒂」。


「我是hōo人招--ê,家己ài惜本份,lín mā歡喜就好!」阿爸永遠kan-na賰tsit句話thang講。


「收瀾收離離,明年招小弟。」阿母明知in新婦無beh koh生--ah,猶原堅持「新例無設,舊例無滅。」Tsit句收瀾ê台詞bē-sái拍無--去。


看in先用紅絲線kā圓形ê酥餅kǹg做一kuānn ná像phua̍h鍊掛tī佩蒂ê頷頸仔頂,tsiah kā餅at落來tī伊喙邊過--一-下,講幾句仔好話,suà--落-來beh pun hōo逐家食。


樂蒂感覺in小妹ê餅就是伊ê,是按怎ài pun hōo別人?伊tsiah無願意!


Pû仔愈看愈愛食,但是伊khah乖m̄敢吵,看kah目睭lóng流喙瀾--ah。番麥khah m̄ bat,看著一塊hōo樂蒂khe̍h--去,兩塊mā hōo樂蒂khe̍h--去,伊一時擋bē tiâu就放聲哭……


山大王上厚khiàn-sńg,厝--裡辦好事suah拄著囡仔leh哭,bē輸ná kā伊拍tshik衰ê款。筱晶緊叫我tshuā番麥去買糖仔,Pû仔隨kā鞋仔穿好,阮三人同齊suan--出-去。


(煞)Sann-kap讀小說 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap台羅。

#台文通訊BONG報 351期,2023年6月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。