來去金門行一tsuā

作者:蔡婕馨


頭一kái坐飛行機tuì台灣本島出發到金門五工ê遊覽,到位拄好赴食晝。食飽晝,導遊宓位任kap陳炳輝博士先tshuā逐家到古寧頭〔1〕(Kán-nî-thâu)戰史館參觀。徛tī現場聽專業ê導覽,讀冊ê時tsūn課本頂kuân ê名詞,現此時明明明現tī眼前,戰爭確實無情,心肝內真感念戰地勇士ê犧牲,我tsiah ē-tàng享受寶貴ê民主自由。


Suà--落-去,去北山古洋樓,壁堵面頂一空一空是銃子粗殘ê跤跡,歷史永遠抹bē平ê空喙;心境轉換到慈湖三角堡看海鳥koh食枝仔冰,海風tsūn-tsūn,遠遠ê對面是廈門,完全無仝款ê空氣;翟山坑道是結合智慧kap一陣人流血流汗所換--來ê特殊景緻。


最後一个點安排去后湖(Āu-ôo)海埔,是sńg水ê好所在,下晡5點日頭光khah軟,一陣人tī海沙埔sńg kah親像囡仔,我有khioh著一粒花kap仔,hip相了後放伊tńg去海--裡繼續生湠。暗頓食喬安牧場ê海產麵,雖然伊ê牛肉麵kài出名,m̄-koh我無食牛;店頭家真gâu,想kah真周至,就算是無食牛,行入大門mā絕對hōo你食ē飽。


金門真特別,tsiūnn山落海差無幾分鐘就ē-tàng完成。眠眠仔睏,聽著窗外ê落雨聲,有淡薄仔煩惱,天輪bē著人主宰,就順其自然繼續睏。佳哉睏醒天就開--ah,早頓是微醺民宿提供ê金門在地點心麵線糊,口味hām台灣本島--ê無sio-siâng,配一粒饅頭koh lim一杯『拿鐵』,中式kap西式食著mā真kah喙。


第一站先參觀北門,peh樓梯起--去,有屬於金門ê萬里長城,真適合hip相。行出北門uat一个uat就到明遺老街,he街路雖然無kài長,m̄-koh經過老師ê解sueh,故事bē輸tī眼前演出。建築ê方式mā是智慧ê展現,石仔ê材質決定伊ê kuân度,燒--過--ê千萬m̄-thang倚塗跤,若無,是ē siunn濕--hannh!落番到南洋,tshia-iānn倒tńg--來--ê lóng ē起一間洋樓號家己ê名,tse mā是屬於金門ê特色。


徛tī燕南書院向海ê方向看--過-去,經過昨暝ê雨,空氣中ê細粒塗粉洗了khah清氣,金門大橋kap khah遠ê廈門比較koh-khah清楚,huah幾若冬、幾若任,選舉橋就浮,tsit板金門大橋差不多beh完成--looh〔2〕!同安(Tâng-uann)渡頭望君早歸,金門ê婦jîn人,目屎應該是phīng海水koh-khah鹹;「日軍強徵金門馬伕殉難紀念碑」,是對歷史無聲ê抗議。晝--ah!Tī記德海鮮餐廳食晝補充體力,仝款是金門在地風味餐,大碗koh滿墘。


牧馬侯祠資訊siunn濟,頭殼記無hiah濟,印象上深--ê顛倒是風調雨順,面對不足ài珍惜現此時把握ē tiâu--ê,tse就是人生。陳景蘭洋樓是一棟白色ê建築,內面掛tī壁頂--ê lóng是頭人,m̄-nā有權有勢koh有心,in ê貢獻真正是無簡單;行過車路換去行成功海防坑道,內面有真濟裝置藝術,mā真趣味。


Koh來,到浯江書院來學習朱熹ê精神,聽老師解sueh phīng家己讀kah tuh-ku iáu khah緊,tse智識絕對m̄是三冬五冬有法度粒積。最後一站經過欽旌節孝坊,tī來來去去ê車路邊,金門ê過去透lām金門ê現代化,暗頓就用tso̍k糜(tso̍k-bêr,『廣東粥』)配油tsia̍h粿來止iau,甜甜ê綠豆湯、塗豆仁湯,hōo我愈期待明仔載beh進行ê計畫——金門一條根貼布,我tshuân好--ah。


天光,7點tī民宿大廳集合,tuè炳輝博士行tuì文台寶塔ê路--裡,有經過金門高粱酒史館,hia有一窟水池仔,邊--a lóng用籬笆圍--起-來,是為著beh保護用來激酒重要ê水源,金門高粱酒ē-tàng名聲hiah-nī響,實在ài感謝葉華成先生。繼續向前行無偌久,炳輝博士雄雄停--落-來,提一片鹿仔樹ê葉仔問逐家生活中用tī啥mih所在?原來是用來印新台票ê重要紙料,m̄-nā台灣,koh有真濟國家印錢mā是揀「MIT」ê紙。


行無幾公尺就到文台寶塔,有山有海看--過-去心情做一下tsiâu輕鬆。Tńg到民宿食早頓,tso̍k糜配油tsia̍h粿kap一杯咖啡,khuì力十足準備來去太武山。心存善念行過太武山公墓,一路向前行,kuân度愈kuân看--出-去ê視線愈闊,來到250公尺kuân ê所在,看--出-去規个海岸tuì倒爿看到正爿,金門海岸ê suí lóng收入目睭印tī頭殼內,按怎證明你來--過?家己kap美景hip--一-張是上好ê方法。欣賞倒影塔了後,是太武山頂上濟人愛去hip相ê『毋忘在莒』,逐家lóng用家己上自信ê模樣hip相。


參觀海印寺內面ê安心石,每一个人姿勢差不多,倒手摸家己ê心肝、正手摸安心石,心內唸三kái「南無觀世音菩薩」,虔誠ê心上要緊。


繼續到金門歷史博物館行行看看--leh,tsiah出發去出名ê王阿婆食中晝,順suà參觀山后(Suann-āu)民俗文化村;獅山砲陣地欣賞砲操演練、金合利鋼刀、沙美(Sua-bér)老街,最後tī模範街自由行,江文章江總招待團友食蚵te,坐leh ná食ná開講,雙跤mā趁歇睏,落尾就隨人愛食啥買啥,今仔日ê行程khah硬táu,跤有khah忝,m̄-koh,價值--lah!


坐遊覽車tńg到民宿,tī大廳kā排隊美食提--出-來,bē少團友mā按算坐leh食飽tsiah tńg房間,瑤瑤美女替逐家tshuân一粒高粱酒卵、民宿主人招待金門高粱一罐。Uah!人生頭一kái lim高粱就是tī金門,tse真正是讚--lah!


一醒到天光,早頓食飽,先去參觀水頭聚落ê得月樓,he是真特別ê建築,防守禦敵ê機關真濟,有地下通道、二樓地板偵察窗,外人beh攻占m̄是簡單ê代誌。邊--a是金水國小,內面ê環境清幽,隔間真濟,其中一間展示三跤大、中、細ê皮箱,he是離鄉背井出外拍拚,落番歲月重要ê mi̍h件,內面除了té衫褲應該koh有對故鄉親人滿滿ê思念。


Se̍h kah喙ta喉khuah,點一杯特別ê蔣介石牛奶茶kap高粱酒咖啡試滋味,確實真特別。離開了後就準備坐船過小金門,m̄免20分鐘就到--ah。落船ê所在,民宿ê頭家已經駛車tī現場等beh載阮ê行李,阮只要過車路就ē-tàng入去烈嶼(Le̍h-sīr)遊客中心邊--a行九宮坑道,行一輾出--來拄好赴去餐廳食中晝頓。Tī小金門ê第一頓,芋仔料理是一定有--ê,其中一項kā芋仔處理kah親像雞絲麵hiah幼,食ê時tsūn ài家己用滸苔(hóo-thî)片展工夫捲做手捲,口感真特殊,一大盤lóng hōo阮掃了了。


離開餐廳,阮去媽祖廟、金門區漁會生鮮超市烈嶼店買暗時beh食ê點心,koh來阮就按勇士堡行--入-去,tuì鐵漢堡出--來,一路行行停停真趣味。Koh來,換去后麟營區體驗阿兵哥ê穿插kap拍靶(phah-pé),攑銃體驗對觀光客來講是趣味,對徛第一線ê國軍來講是責任,無簡單。離開營區就坐九人座--ê到小金門ê民宿過暝。今仔日ê暗頓真特別,一陣人散步到海邊吹海風、看日落、食暗頓,hi-hi-hua-hua有講有笑,一直到對面ê廈門五彩ê燈光tshiō tī海面ê光影閃閃爍,阮iáu m̄願離開。


小金門ê吉祥物是風雞(huang-kue),hām大金門ê風獅爺無仝款,妝thānn路燈--ê mā是風雞。最後決定tńg民宿洗掉規身軀黏thi-thi ê ak-tsak tsiah-koh繼續開講練痟話,團友互相分享友情牌ê紅酒、麥仔酒、四秀仔,tse mā是人生另外一種ê快樂。


行程來到第五工,透早6點起床,把握時間緊去民宿附近行行看看--leh,拄著頭家tī菜園仔沃菜、頭家娘挽菜豆kap苦瓜,已經leh秤重,應該有人注文--去--ah,台灣人拍拚ê精神,本島、離島仝款,靠雙手認真過生活。


行一輾tńg來民宿食早頓,落尾就出發去湖井頭(Ôo-tsínn-thâu)戰史館、義女廟、秀才厝、雙口海濱公園、砂溪堡行砂溪坑道、八達樓子,食飽晝坐船tńg大金門看郵票ê主角莒光樓,雖然leh翻修無開放,m̄-koh一陣人mā是看kah真歡喜,當然阮mā有去鼻高粱酒ê芳味,逐項齊全,有ê酒矸根本就是藝術品。


坐tī回程ê飛行機頂,確實有忝ê感覺,m̄-koh心肝內想--ê是金門iáu有真濟所在行無透,金門大橋tsit項建設hōo人期待,我ē koh想beh揣時間去金門tshit-thô。五工ê金門遊結束--ah,我深深體會著遊山玩水除了時間、金錢,koh-khah需要體力kap一雙ē行ē走ê跤。

1.編註:本文有關金門地號名ê讀法,特別感謝林業鈞先生ê協助。
2.編註:Tsit篇是2022年ê投稿,金門大橋已經tī仝hit年ê 10月底通車。


#光景bóng uē 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap台羅。

#台文通訊BONG報 351期,2023年6月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。