Chò-seⁿ-ji̍t 做生日

作者:Tân, Lī Bûn    (台羅會會員 )

Tâi-oân ū chi̍t kù sio̍k-gí kóng, “gín-á seⁿ-ji̍t ài phah, tōa-lâng seⁿ-ji̍t chia̍h bah.” Tī gún tau gín-á seⁿ-ji̍t m̄-bián phah, tōa-lâng seⁿ-ji̍t mā bô chia̍h bah. In-ūi góa ê pē-bó sī chò-seng-lí--ê, chū góa ū kì-tî í-lâi lāu-pē tō chiâⁿ nǹg-chǹg. Khui kang-tiûⁿ chò sêng-i ka-kang. Chhiat-hòe chò tōa-pôaⁿ seng-lí, mā kiam chò sió-bē. Lāu-bó ê sin-hūn-chèng téng-thâu chit-gia̍p sui-bóng sī ìn“ka-koán”, m̄-koh khiok-sī chiàⁿ-káng ê chit-gia̍p hū-lú. Só͘-pái in kui-kang lóng bô-êng-chhih-chhih. Góa ê pē-bó kui-sì-lâng bàng kóng chò-seⁿ-ji̍t, in nā ū thang chiàu-khí-kang chia̍h saⁿ tǹg tō bē-bái--ah!

Pē-bó ê nî-tāi sī bô teh chiat-io̍k--ê. Lāu-bó tiāⁿ kóng: “Góa seⁿ lín chi̍t tui gín-á beh chhī ē oa̍h tō chiok gâu--ah! Thàn-chîⁿ to bē-hù--ah, ná koh ū hit ê êng-kang khì kì lín sûi-lâng ê seⁿ-sî ji̍t-goe̍h.” Só͘-pái tī gún tau, tōa-lâng ài piàⁿ keng-chè, bô êng-kang chò siáⁿ seⁿ-ji̍t. Gín-á-lâng tong-jiân mā kāng-khoán. Góa tī iáu-bōe tha̍k-chheh chìn-chêng m̄ chai-iáⁿ siáⁿ-mi̍h sī chò-seⁿ-ji̍t. Āu--lâi ta̍uh-ta̍uh-á liáu-kái seⁿ-ji̍t m̄-nā sī góa chhut-sì ê ji̍t-chí, mā sī lāu-bó siū-khó͘ ê ji̍t-chí. Só͘-pái mā ū lâng kóng múi chi̍t ê gín-á ê seⁿ-ji̍t lóng sī lāu-bó ê siū-lān-ji̍t. Sui-bóng góa chiâⁿ jīn-tông án-ne ê koan-liām, m̄-koh siàu-liân hi-hoa ê sim, khòaⁿ-tio̍h tông-o̍h lóng teh chò-seⁿ-ji̍t khèng-chiok, sim chiok him-bō͘--ê. Bē kò͘-tit góa ê seⁿ-ji̍t tō sī lāu-bó thiàⁿ pak-tó͘ ê kan-khó͘-ji̍t, kui thâu-khak kan-taⁿ siūⁿ-beh chò-seⁿ-ji̍t. Siàu-siūⁿ tit-tio̍h hit chióng chi̍t nî chiah chi̍t pái chò chú-kak ê chhia-iāⁿ kap khoài-lo̍k. 

Ē-kì-tit taⁿ-á tha̍k ko-tiong hit nî ê seⁿ-ji̍t, góa hèng-pu̍t-pu̍t kā lāu-bó kóng góa beh tī chhù pān Birthday Party. Lāu-bó thiaⁿ--tio̍h soah sī hoe-sà-sà. Mn̄g góa he sī siáⁿ-mi̍h? Góa kā lāu-bó kái-soeh kóng tō sī chò-seⁿ-ji̍t--lah! I thiaⁿ-liáu hiám-hiám-á péng--kòe. Sûi liām kóng: “Chi̍t tīn gín-á lāi-té tō lí chhut-thâu siōng chē. Lí sī kiaⁿ góa siuⁿ êng--hioh! Koh pio siáⁿ-mih “Birthday phah-thih” ê sit-thâu lâi hō͘ góa chò.”

Chū hit kang khai-sí, thiah la̍h-ji̍t pìⁿ-sêng sī góa seng-oa̍h ê chi̍t chióng kî-thāi. Seⁿ-ji̍t tī niau-niau-tán ê ǹg-bāng tiong chóng-sǹg kàu--ah. Lāu-bó sui-bóng chhùi ài liām bóng liām, m̄-koh thiàⁿ kiáⁿ ê sim hō͘ i koh-khah bô-êng mā beh ūi kiáⁿ pān chi̍t toh chheⁿ-chhau. Ē-kì-tit hit nî ê seⁿ-ji̍t, lāu-bó ūi-tio̍h beh thè góa pān seⁿ-ji̍t-toh chhiáⁿ--lâng, chū thàu-chá tō tī chàu-kha sé chhài, khóaⁿ liāu chhoân chhài-kha1. Chi̍t lâng tòng-chò pah lâng iōng. Bē-su chhian-chhiú koan-im kāng-khoán, chi̍t chhiú gia̍h chian-sî, chi̍t chhiú kò͘ hóe-tiáⁿ. Kui keng chàu-kha sī chhiâng-chhiâng-kún koh kún-chhiâng-chhiâng. Bô chi̍t-ē-á-chhiú cha̍p thóng lâng beh chia̍h ê pn̄g-chhài chi̍t lō͘-á chi̍t lō͘ phâng chiūⁿ toh.

Lāu-bó ūi-tio̍h bô beh hō͘ góa làu-khùi, kang-hu chīn tián. Toh-á-téng ta̍k pôaⁿ lóng sī i ê chhiú-lō͘-chhài. Ū bí-hún-chhá, to̍k-ka piak ke-bah liāu-lí, hiuⁿ-ko͘ koe-á ke-thng, soàn-á chhá sam-chân, kiâm nn̄g-jîn chhá khó͘-koe. M̄ chai sī liāu hó koh phong-phài ah-sī chē lâng hó chia̍h-mi̍h. Hit tǹg tông-o̍h sûi-ê-á sûi-ê lóng piàn-sêng tōa-piak-hó͘, tong-tong-chia̍h2, chha chi̍t-sut-á liân phiat-á to khè--lo̍h, hō͘ lāu-bó sī khòaⁿ kah khí ài-chhiò.

Lâng kóng chú-pn̄g--ê ūi-kháu tn̄g. Che khak-si̍t ū-iáⁿ. Chàu-kha àu-hip, chi̍t tǹg pn̄g chú soah, chhap-chhap-tih ê kōaⁿ chá tō hō͘ gún tau ê tô͘-chí-sai joa̍h kah chia̍h bē lo̍h. Tī góa bô-êng teh kap tông-o̍h phò-tāu ê sî, góa kó͘-chui ê a-bú ba̍k-sîn í-keng hō͘ kui tui ná soaⁿ ê lé-mi̍h khan--khì. Kui-sì-lâng m̄ bat chò-kòe seⁿ-ji̍t ê a-bú koat-tēng beh chò chi̍t chân tōa tāi-chì. Kā cha̋-kiáⁿ thiah lé-mi̍h. I lé-mi̍h ná thiah, ba̍k-thâu ná kim. Gán-sîn thong-iông chhut chi̍t chióng ná teh mo͘-chhái ê kî-thāi. Thiah kah chhùi-chhiò-ba̍k-chhiò bē-su gín-á.

Sǹg-sǹg--leh mā kòe 30 tang--ah. Chit ê kì-tî lāu-bó it-ti̍t bô pàng bē-kì. I put-sî-á ē siūⁿ-tio̍h chit chân tāi-chì. Kiàn-pái lóng chhiò-chhiò-á liām kóng: “Hit sî-chūn ūi-tio̍h beh kā lí chò-seⁿ-ji̍t, bô-êng-bô-kang koh ài chú chi̍t tui mi̍h-kiāⁿ hō͘ lí hiah chē tông-o̍h chia̍h. Hiám-hiám-á kā lāu-sin--ê thiám--sí!” Sui-bóng lāu-bó chhùi chóng--sī án-ne liām, m̄-koh góa chai-iáⁿ he kui toh ê chhài lóng sī i iōng “ài” chhá--chhut-lâi--ê. Kàu taⁿ tông-o̍h piān-nā khai-káng koh ē siàu-liām gún lāu-bó ê chhiú-lō͘-chhài.

30 tang chêng seⁿ-ji̍t hit kang, lāu-bó thiah lé-mi̍h chhiò-bún-bún ê bīn chhin-chhiūⁿ tng-khui ê hoe-lúi, hoat-sàn chhut chhun-thiⁿ ê kng-iāⁿ. Góa chai-iáⁿ he sī chi̍t chióng chò lâng lāu-bó ē-tàng ūi kiáⁿ hù-chhut só͘ tit--tio̍h ê hēng-hok chhiò-iông. Chit-má tiām-tiām-á kā siūⁿ--khí-lâi, he chiok kú chiok kú ê kì-tî, ū chîⁿ bé bē tio̍h ê chhin-chêng kap lāu-bó teh thiah lé-mi̍h ê bí-lē chhiò-iông. Gôan-lâi hit nî chò-seⁿ-ji̍t ê hôe-ek sī thiⁿ-kong-peh--à sàng hō͘ gún bó-á-kiáⁿ siōng chán ê lé-mi̍h.
台灣羅馬字協會

(簡稱「台羅會」)簡介:
2001年成立,宗旨:
(1)推行台灣羅馬字ê研究kap普遍化。
(2)追認台灣羅馬字kap台灣話ê法定地位。
(3)要求政府實施公平正義ê多語文政策。
(4)建設多元、開放、互相尊重ê台灣文化。
E-mail:tlhemail@gmail.com    
網站http://www.tlh.org.tw
#台羅會交流道 專欄,本文使用白話字。
台文通訊BONG報316期,2020年7月出刊。歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 (捐款thang抵稅,匯款了後請通知02-23112199)
線上捐款(定期定額) https://ppt.cc/fF5bhx
線上捐款(單筆) https://ppt.cc/fcycox
有固定的長期捐款, 讓更多的台語文相關計畫可以穩定的推行,感謝逐家。


郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會
電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。