東北仔ê老朋友

作者:東北仔


人一生當中ē tn̄g著真濟朋友,囡仔時有囡仔伴,讀冊時有同學,查埔囝做兵有兵仔伴,出社會趁錢hām人puânn-nuá mā有一半个仔好朋友,人老--ah ke減有老歲仔伴,總--是ē有朋友,準講無朋友緣,lán mā iáu有爸母兄弟姊妹kap親tsiânn,kám m̄是--leh?


Hiàng時,阮mā bat交陪真濟家己感覺bē-bái ê朋友,m̄-koh自跋倒入獄了後,我tsiah沓沓發現,原來我所認bat ê朋友lóng是家己想--ê,濟濟lóng是sńg-thit-thô、beh食beh lim、利益交換,iah是oo-lóo-bo̍k-tsè ê狗兄狗弟,根本無所謂ê感情。我tiānn-tiānn leh想,朋友好bái按怎分別?啥mi̍h號做好朋友?我ē記得阿爸bat kā我講--過:朋友m̄免偌濟,好ê朋友若有三个,一世人有夠--ah。Tsit句話我tann iáu leh思考走揣,心內mā一直有質疑ê聲音tī-leh nga̍uh-nga̍uh問:三个kám bē siunn少--ah?朋友kám m̄是愈濟愈好?Hit三个好朋友我kám有--leh?


歹勢,有啥mih款朋友先囥tī邊--a。今仔日beh kā逐家紹介--ê,是我櫳仔內所熟sāi ê一位老朋友,tī tsia所講ê老朋友m̄是久年hit款sio-bat,是正正有歲數、面皮jiâu-phé-phé,ē-tàng領老人年金ê老人,參我ê年紀sio比,伊ke我25歲,算是我朋友內底濟歲頭ê一个。


伊,江湖藝名號做「翹喙」,人生做一粒仔囝niâ,行路跤開開,面模仔夭壽笑詼,目睭吐吐像金魚,兩撇目眉像八--字,怪奇耳空生雜毛,喙脣翹kah拄著鼻,上kài好笑--ê是,明明一个苦瓜面,硬beh激臭iāng ê面腔,實在有夠心適!M̄-nā án-ni,伊嚨喉空不止仔大,講話大聲koh gâu se̍h-se̍h唸,而且koh tsiânn家婆、厚tshap,sù常管別人ê閒仔事,tiānn mā公親變事主,有時tsūn活beh hōo氣--死。M̄是我愛kā khau洗、thuh臭,伊確實齣頭一大堆,嶄然狡怪愛thi̍h詳,內籬仔不比社會,全一寡青面獠牙,不時言語上起衝突,若無tī耳甕仔邊kā唸--leh唸--leh,真正liam-mi出代誌。


話講倒tńg--來,伊雖然齣頭濟、厚話屎,m̄-koh mā有古錐ê所在。人講老人囡仔性,伊老bóng老,心性真正bē輸囡仔,不時kap我tak來tak去sńg kah笑hai-hai。我mā tiānn-tiānn kap伊tī運動埕走sio-jiok,無,就跳去伊ê kha-tsiah-phiann,硬叫伊kā我āinn——一隻猴山--a āinn熊ê畫面,有影ē hông笑kah làu-ē-hâi!由此可見,阮兩人ê感情有偌好,好kah親像黏thi仝款,無分大細mê角,按怎sńg、按怎pìnn,lóng無要緊。


Sńg笑bóng講,其實翹喙人tsiânn好,我熟sāi伊五、六年--ah,伊做人熱心koh有義氣,值得呵咾--ê是字寫了suí、文筆koh bē-bái,sù常替人寫批做文書。M̄管是啥mih人kā拜託,只要伊能力做ē夠,一律有求必應kā tàu-sann-kāng,而且做代誌koh骨力。Mài看伊老bóng老,伊m̄-nā ē替人洗衫洗碗piànn pùn-sò,koh滑溜kah ē替犯人走tsông款日常食si̍t kap用品,跤手mé-lia̍h kah bē輸少年人。M̄是我leh膨風臭彈,我自生目睭發目眉,有影m̄ bat看過tsiah-nī雜tshap ê老人——kha-tshng椅liâu坐bē tiâu,規工pìnn東pìnn西,liam-mi無閒tsia liam-mi無閒hia,tsông-kuân-tsông低樂暢kah——mā m̄ bat聽伊huah忝,身體不止仔勇健。


此外,我mā tsiânn佩服--伊,生做瘦pi-pa、嶄然iau-sâi,便若看著啥mih好食ê mi̍h件,兩蕊目睭gîn-ònn-ònn一直看。若m̄ hōo鼻芳食--一-塊,liam-mi就一个面臭konn-konn,甕肚喙脣翹。Ak-tsak--ê是,阮是suh空氣凊彩食就大箍,伊是夭壽gâu sut koh lóng bē生肉,一寡mi̍h件lóng m̄知食uì佗位去,食一堆mā仝款瘦pi-pa,有影氣死大箍人!


老朋友ê心適代講到tsia,làu-kau一項代誌講hōo逐家知。其實我tsit个好氣也好笑ê朋友,伊是正港ê外省仔,無啥ē-hiáu講台語,外省腔不止仔重,講台語bē liàn-tńg koh兼ē tùn-tenn,hām我phò-tāu話仙伊lóng是講華語khah濟,罕得講Ho̍h-ló話,伊若講台語是趣味kah ē倒siàng-hiànn!Lán講實在話,我熟sāi伊到tsín,ē-sái講bat伊bat到有賰,kan-ta看伊kha-tshng歪佗一爿,就知伊beh放啥mih屁,bē輸伊腹肚內ê蝒蟲仝款,m̄-koh我對伊koh-khah濟是氣惱。


翹喙--ê是一个毒蟲,愛食糖仔〔1〕(『安非他命』),自1980年hit-tsūn到tann,tī內籬仔出出入入歹算tsuā,khiàn-thian-khiàn-thian關bē驚,算是監獄內ê老sia̋n-pái。伊tiānn-tiānn用伊不tap不七ê台語講:「一生在監不離監,只是tsit監換hit監。」M̄是我愛kā nauh,食到hiah-nī濟歲--ah,啥mi̍h m̄ píng-pìnn,一世人lóng tī毒海bo̍k-bo̍k泅。喙若拍--開lóng是藥仔經,見講講過去,隨講koh隨bē記,一个食藥仔代講kah喙角全pho,聽著實在有夠厭siān。


尤其伊愛pûn雞胿ê症頭,ná pûn ná比手畫刀,bē輸食毒品真tshia-iānn ê款,不時mā hōo我kā thuh臭,làu-khuì kah滿面全豆花,氣到我kiōng-beh呸血出--來!M̄-koh伊m̄是m̄知見笑ê人,我kā唸是為伊好,ǹg望伊ē-tàng脫離毒海,早一日出獄做一个正常人,所以講,好bái伊家己是隱痀--ê落崎——知知--leh。只是講,見笑了後伊ē tńg受氣,怪我一條腸仔thàng kha-tshng,tīnn破雞胿仔kā làu-khuì。


論真來講,我m̄是食飽siunn閒愛tshap閒仔事ê人,ē想beh tshap--伊、唸--伊ê理由tsiânn簡單。第一,伊m̄是歹人無救,二--來伊對我有夠好,萬項代誌伊lóng kā我囥tī心肝內,無論啥mih代誌,伊頭一个想著我。生活上,坐監規矩濟,mê-mê角角ê代誌一大堆,人關tiâu--leh ē 鬱卒、悲傷、烏白想,伊ē替我煩惱,ē陪我話仙弄笑,安慰刑期久長ê苦楚,有啥困難lóng sio-thīn kah到。所致,伊tī我心肝內m̄-nā是一个老毒犯,mā是我ê序大kap朋友,「緣份」兩字hōo我感恩歡喜,想beh對伊好;希望伊ē-tàng khah tsiânn樣--leh,mài規工khong神厚話屎,磕bē tio̍h就講藥仔hông看衰,pìnn-pìnn一寡無路用ê khang-khuè。


朋友做伙代講bē完,今仔日櫳仔內ê鳥仔(我)beh自由--ah,心內有淡薄仔bē放心「翹喙--ê」 tsit个老朋友,煩惱無我tī伊耳甕仔邊kā唸--leh唸--leh,伊ē bē慣勢,liam-mi hām人一枝長一枝短、食虧出代誌。


Tī tsia,東北仔有一寡話想beh kā老朋友講:翹喙兄,你我朋友無論濟少歲,東北仔tī tsia kā你sueh多謝,感謝你久年來ê陪伴kap sio-thīn,一直kā小弟仔囥tī心肝內。雖然講到tsín iáu無法度確定,你是m̄是我性命中hit个「好ê朋友」,m̄-koh我想beh hām家己sio輸pua̍h--一-遍。無論是tī內籬仔iah是別日仔tī社會,lán lóng是久長雙贏ê好朋友,我ē thìng候你tńg--來。時到,lán tsiah換熊來āinn猴山--a,重點是,你一定ài改藥仔,tse,是朋友對你ê ǹg望!Iáu有,日常khah乖--leh,mài kap人花kô-kô,規工se̍h-se̍h唸,早一日tńg--來tsiah是真--ê。


Sa-ióo-ná-lah,我ê老朋友,東北仔ē siàu念--你。


1.編註:『安非他命』是二級毒品,俗稱安--ê、糖仔。


#台灣人寫真 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap台羅。

#台文通訊BONG報 351期,2023年6月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。