Lia̍h-tio̍h “Im-thim Ok-to̍k Chha̍t-á” ê Hit Chō Kiô 掠著im-thim惡毒賊仔ê hit座橋作者:Ogawa Toshikazu(小川俊和)(台羅會會員 )


10 gōa nî lâi, chi̍t ê siàu-liân kéng-chhat chóng-sǹg tī Tang-kiaⁿ hú-lāi (tong- sî ê chheng-ho͘) lia̍h-tio̍h hit ê hoâiⁿ-pà koh ok-chit ê chha̍t-á. I gia̍h chhèng kap Ji̍t-pún chhì-to kā kéng-chhat chhiúⁿ-kiap. Sui-jiân kéng-chhat hit-chūn sin-khu ū tio̍h tāng-siong, koh kian-chhî kap chit ê ok-chit ê chha̍t-á chhia-piàⁿ, ngē kā lia̍h--lo̍h-lâi.

Chit ê kéng-chhat tī Bêng-tī 21 nî (1888) 4 goe̍h 26 kòe-sin. Kan-na oa̍h 24 hòe, sī chám-jiân khó-sioh. Chit ê kéng-chhat kiò Ogawa Takichiro (小川侘吉郎). Ūi kong-bū hi-seng ka-tī ê sèⁿ-miā. Ūi-tio̍h beh kì-liām--i, te̍k-pia̍t kā Nihonbashi Hisamatsu Kéng-chhat-kio̍k thâu-chêng ê kiô (siòng-phìⁿ 1) hō-chò “Ogawa-bashi (kiô)”.

Chit chō kiô in-ūi to͘-chhī tē-hā-thih ê kiàn-siat, tī Chiau-hô 38 nî (1963) thiah-tiāu. Chiau-hô 47 nî (1972) Kéng-sī-thiaⁿ sêng-li̍p pah-nî khèng-chiok ê sî, mā chhāi chio̍h-pi lâi kì-lio̍k chit ê Ogawa-bashi ê iû-lâi (siòng-phìⁿ 2), koh piáu-iông Ogawa Takichiro ê kong-lô.

Ogawa Takichiro, Khèng-èng goân-nî (1865) 12--goe̍h tī Ishikawa chhut-sì. Bêng-tī 16 nî (1883) tam-jīm lio̍k-kun pō͘-peng tē 7 liân-tūi tāng-chèng pēⁿ-pâng ê khàn-hō͘. Bêng-tī 17 nî (1884) siū-bēng Kéng-sī-thiaⁿ sûn-cha, hun-phòe khì Hisamatsu Kéng-chhat-kio̍k khai-sí siōng-pan. Bêng-tī 19 nî (1886) lia̍h-tio̍h sat-jîn kiông-tō-hoān Shimizu Sadakichi. Keh-tńg-nî chìn-seng kéng-chhat tok-chhat.

Chit ê Ogawa Takichiro sī goán Ogawa ka-cho̍k ê tē 18 tāi, sī goán tē 21 tāi Ogawa Toshi (小川俊和) ê chó͘-sian. Che sī goán lāu-pē tī Pêng-sêng 20 nî (2008) kòe-sin chìn-chêng chiah kóng hō͘ goán chai ê kò͘-sū. Hit-chūn goán lāu-pē koh the̍h chi̍t pún Hisamatsu Hia̍p-hōe hoat-hêng, ū siá Ogawa-bashi kì-liām-pi iû-lâi ê cha̍p-chì hō͘ góa khòaⁿ. Cha̍p-chì lāi-té m̄-nā siá chit chō kiô ê le̍k-sú, koh siāu-kài hit-chūn khui-bō͘ ê chêng-hêng. Góa chiah chai-iáⁿ goân-lâi goán a-peh ū tāi-piáu ûi-cho̍k tì-sû. Hit kang goán mā tàu-tīn khì Aoyama bōng-tē (siòng-phìⁿ 3) chham-pài goán ê chó͘-sian.


Ginza ê Meijiza hū-kīn, ū chi̍t ê kiò-chò “Hamacho Ryokudo” ê kong-hn̂g. Chit ê kong-hn̂g khah-chá sī chi̍t tiâu “Hamacho-bori” Hô. Ogawa-bashi sī beh kòe chit tiâu Hamacho-bori Hô ê kî-tiong chi̍t chō kiô. Ogawa-bashi mā chhut-hiān tī Ji̍t-pún sî-tāi siáu-soat “北町奉行所朽木組隠れ蓑”ê‘門前捕り’kò͘-sū lāi-té. Kò͘-sū siá kóng, “Kawaguchi-bashi tī hô ê chhut-kháu. Hô-chúi sūn Kumiai-bashi, Ogawa-bashi, Takasago-bashi, Sakae-bashi kap Chidori-bashi lâu--kòe.” Khòaⁿ-tio̍h goán ka-cho̍k ê miâ chhut-hiān tī siáu-soat lāi-té, chit chióng kám-kak chiok pháiⁿ hêng-iông. Tām-po̍h-á ngāi-gio̍h-ngāi-gio̍h.


台灣羅馬字協會

(簡稱「台羅會」)簡介:
2001年成立,宗旨:
(1)推行台灣羅馬字ê研究kap普遍化。
(2)追認台灣羅馬字kap台灣話ê法定地位。
(3)要求政府實施公平正義ê多語文政策。
(4)建設多元、開放、互相尊重ê台灣文化。
E-mail:tlhemail@gmail.com    
網站http://www.tlh.org.tw
#台羅會交流道 專欄,本文使用白話字。
台文通訊BONG報315期,2020年6月出刊。歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 (捐款thang抵稅,匯款了後請通知02-23112199)
線上捐款(定期定額) https://ppt.cc/fF5bhx
線上捐款(單筆) https://ppt.cc/fcycox
有固定的長期捐款, 讓更多的台語文相關計畫可以穩定的推行,感謝逐家。


郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會
電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。