Thò͘-á Chio Ku Cháu-sio-jiok 兔仔招龜走sio-jiok

作者:蕭平治

【Lah-jih Gū-giân Kóng-kó͘】

Chi̍t chiah Thò͘-á, seⁿ-chò chin kó͘-chui, gâu cháu gâu thiàu chiâⁿ khiáu-khì, ûi-it khiàm-tiám tō sī hiau-pai khòaⁿ ku bô-ba̍k-tē.

Ku, pì-sù kó͘-ì, kiâⁿ-lō͘ bān-tūn khoaⁿ-khoaⁿ-á sô, seⁿ-chò koh é-kó͘-é-kó͘, m̄-chiah hō͘ Thò͘-á khòaⁿ-bē-khí, tiāⁿ-tiāⁿ kā Ku thí-chhiò bú-jio̍k.

Ū chi̍t kang, Thò͘-á thiau-kang chio Ku pí-sài cháu-pio, kóng boeh niū Ku seng cháu chi̍t-pòaⁿ lō͘. Bē-kham-tit Thò͘-á chau-that khau-sé, Ku, chhân-chhân tap-èng Thò͘-á thiau-chiàn.

Pí-sài khai-sí, Thò͘-á chi̍t-ba̍k-nih cháu kah bô khoàiⁿ thò͘-á iáⁿ, Ku chiah chi̍t-pō͘-chi̍t-pō͘ kha ta̍h si̍t tē ún-chāi ûn-ûn-á kiâⁿ, ùi chái-khí ji̍t-thâu chhiah-iāⁿ-iāⁿ kiâⁿ kàu ji̍t-thâu tit-boeh lo̍h-hái, chóng-sǹg kiâⁿ kàu chiong-tiám, m̄-nā kha thèⁿ-thúi koh phēⁿ-phēⁿ-chhoán: “Ná ē bô khòaⁿ-tio̍h Thò͘-á?”

Goân-lâi Thò͘-á cháu kah pòaⁿ-lō͘ chiah siūⁿ-tio̍h “boeh niū Ku seng cháu chi̍t-pòaⁿ lō͘”, tō chhōe lō͘-piⁿ chháu-po͘ theⁿ leh hioh-khùn, boeh tán Ku chò thâu-chêng. Hiau-pai bóng hiau-pai, mā sī chin siú sìn-iōng.

Siáⁿ chai theⁿ chi̍t-ē kú, soah khùn-ka-chōe, tán Thò͘-á khùn-chhéⁿ í-keng ji̍t-thâu lo̍h-hái, kan-na chhun goe̍h-kng, Thò͘-á kín-tiuⁿ piàⁿ-sì lia̍p-lōng, chi̍t-khùn cháu kàu chiong-tiám bo̍k-tek-tē.

Cháu-pio kiat-kó: Ku tio̍h tē-it miâ, Thò͘-á bóe-á-téng, Thò͘-á thâu lê-lê, kám-kak chin pháiⁿ-sè.


Gū-ì: Kha ta̍h si̍t tē piàⁿ-iâⁿ hiau-pai khòaⁿ lâng bô-ba̍k-tē.  
台灣羅馬字協會
(簡稱「台羅會」)簡介:
2001年成立,宗旨:
(1)推行台灣羅馬字ê研究kap普遍化。
(2)追認台灣羅馬字kap台灣話ê法定地位。
(3)要求政府實施公平正義ê多語文政策。
(4)建設多元、開放、互相尊重ê台灣文化。
Email:tlhemail@gmail.com    

網站http://www.tlh.org.tw
#台羅會交流道 專欄,本文使用白話字。
台文通訊BONG報315期,2020年6月出刊。歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 (捐款thang抵稅,匯款了後請通知02-23112199)
線上捐款(定期定額) https://ppt.cc/fF5bhx
線上捐款(單筆) https://ppt.cc/fcycox
有固定的長期捐款, 讓更多的台語文相關計畫可以穩定的推行,感謝逐家。


郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會
電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。