生產再發現 ——台灣女性為啥mi̍h無法度安心生囝?

主講/諶淑婷  

記錄/吳玉祥本文是2023/5/10 ê講座摘要記錄,主講者諶淑婷是生育改革行動聯盟ê理事長。


台語sa攏有 - YouTube 頻道

https://reurl.cc/exDAex

今仔日ê講座邀請諶淑婷kap逐家分享有關推動「溫柔生產」ê議題。是按怎lán台灣查某人生囝ē tsiah-nī仔艱苦,生囝對查某人來講是改變規个人生ê大代誌,m̄-nā是生囝ê過程、tshuā囝、教囝ê問題,lóng是查某人真大ê挑戰。


Lán tiānn-tiānn聽新聞leh講,少年人ná來ná無愛生囝;新聞koh講,少年人khang-khuè濟、月給少、厝買bē起,所以無法度結婚、無想beh結婚、m̄敢結婚。Lán來看政府ê統計,未婚ê人數是直直tshìng-kuân,未婚男ê比例phīng未婚女ê比例koh-khah kuân。另外,初婚ê平均年紀,查某、查埔分別是30 kap 32。女性生頭tsiūnn仔ê平均年紀是31歲。


真濟人lóng想講,上理想ê家庭就是ài有兩个囡仔,m̄-koh現實上,現時tī台灣平均tshé,一个家庭tsiah kan-na生1.1个囡仔,囡仔ê生育率tī全世界排上尾名;上主要ê原因就是uànn結婚,按2019年開始,35歲以上ê產婦就已經超過30%(tī 1980年iáu無到2%),in若準koh beh生第二胎tio̍h ke真忝頭,甚至無法度koh生。Tse是台灣目前ê狀況。


生育率低,beh鼓勵生產,應該ài對產婦khah好款待--leh tsiah tio̍h,m̄-koh產婦suah感覺入產房kánn-ná工廠進料,醫生ná生產線ê技術工,製程lóng照in認定ê SOP行,被迫ê自費檢查、強力ê醫療介入,無感受著友善ê對待kap真正ê關懷。接生過程中無必要ê醫療介入,自早就變做台灣醫界ê常規,破腹生產、灌腸、剃毛、禁食、吊大筒、人工破水、心音監測、鉸陰門等等lóng是;當然醫生mā有in ê理由,母囝平安、醫病糾紛、跤手無夠……。


2011年,台大醫學系婦產科李建南教授開始做本土友善生產研究,有十間醫療院所、1,500外个產婦參與。參與問卷ê大多數婦產科醫生,lóng同意ē-tàng取消iah是調整一寡醫療介入;另外就是,雖然有經過教育指導,醫護人員ê作業習慣iáu是無法度全面改變。


Tī日本時代引入包括產婆訓練等ê現代醫學智識kap教育進前,台灣iáu無專業ê產婆,產婆並無現代醫學智識kap衛生觀念,接生是靠經驗、舊例、迷信,所以產婦、囡仔ê死亡率lóng真kuân。到kah 1907年總督府制定《助產婦講習生規程》來培養助產婦了後,台灣ê生產tsiah開始換新式ê產婆來接手。1927年,台灣頭一个女醫生蔡阿信成立「清信醫院產婆講習所」;1943年,總督府制定《助產士法》。


一直到戰後,m̄管是去助產所iah是tī厝--裡,生囝lóng mā是揣助產士。到kah 1962年,助產士ê接生率iáu-koh有86%。1964年起,台灣實施家庭計畫,鼓勵女性安裝子宮內避孕器,規定kan-na醫生tsiah ē-tàng安裝tsit種侵略式ê醫療器材,結果五冬內去安裝ê人超過63萬个,mā沓沓仔確立「產科醫師看顧婦女健康」ê地位。八冬後(1972年),醫生接生率就開始超過助產士。Koh來1991年政府全面取消助產教育,suà--來1992年取消公立病院助產士ê編制,就án-ne,lán台灣助產士ê接生率變做世界上尾名。


一直到1994年,大約有200个助產士向政府抗議了後,tsiah爭取著健保局簽約,kā in hông搶--去ê工作權討倒tńg--來,助產所(midwifery clinic)koh再開業。1999年,政府取消違法ê行政命令,消失八冬ê助產教育死後koh活,輔英科技大學助產系(1999年)、台北護理健康大學護理助產研究所(2000年)kap助產及婦女健康照護系(2016年),分別來成立。2003年,為beh提升助產專業,《助產士法》修改做《助產人員法》,除了「助產士」以外,koh增設「助產師」,確立助產人員ê法律定位。


照世界衛生組織ê建議,生囝ê方式是ē-sái討論--ê,tī無仝國家有無仝ê生囝方法。Tī美國、丹麥、荷蘭、英國、紐西蘭、日本等國家,你ē-tàng揀kah意、放心ê所在,看是beh tī厝--裡、生產中心、助產所iah是病院生產,lóng照你ê意思;生產過程有助產士贊手,陪產者mā ē-sái陪伴tī身邊參與規个生產過程。


請教逐家,若準是你beh生囝,你kám有想beh tī佗位生?Kám有想beh按怎生?2000年,台灣ê破腹生產率34.47%,全世界排第三。經過2011年友善生產研究發表、2015年台灣生育改革行動聯盟開始推動生產模式改革。到2023年,破腹生產率仝款占三成(30%至35%),改革ê跤步kám真正hiah-nī慢鈍,是醫療習慣oh改?是社會觀念oh改?Iah是lán無大聲講出lán ê想法?


台灣查某人beh按怎生囝?生囝kám tio̍h-ài照傳統án-ne?囡仔是按怎出--來--ê?有關生產,其實有無仝款ê路thang好選擇。台灣生育改革行動聯盟主張,lán ài尊重女性生囝iah是m̄生囝ê意願;beh生囝--ê,lán ài有充分ê資源kap照顧,mā ài有產後支持kap友善ê飼囝環境,做伙來實踐友善生產。 本文作者ê個人網站

喵的打字房

https://cclitier.blogspot.com


延伸閱讀

是按怎選擇「徛家生產」?(上)

作者:董力玄

https://reurl.cc/nD72El

是按怎選擇「徛家生產」?(下)

https://reurl.cc/GAevxx

#台語sa攏有講座 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap台羅

#台文通訊BONG報 351期,2023年6月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。