Tshuā學生去畢業旅行

作者:簡慈潔


頂個月我tshuā國中三年仔去台北畢業旅行,tshuā畢業旅行ē-tàng講是老師lóng khah kah意ê khang-khuè,雖bóng mā是ài顧學生,算是上班,m̄-koh ē-tàng tshit-thô免錢koh補假兩工,而且也有導遊leh tàu跤手,實在是算輕可--ê。


第一工阮直接tuì高雄起去台北,第一站是天文博物館,我感覺tsit个博物館非常特別,因為有tsiok濟星象ê展示、解sueh,為著beh hōo星象明顯,所以規間裝潢kah暗bîn-bong,逐家tī內底參觀lóng ài沓沓仔行,真趣味。內底有三層樓,結果阮時間掠無夠,第三層根本lóng無去tio̍h-ài集合--ah。有影真可惜,後tsuā我一定beh koh  去一擺。


室內sńg了suà--落-去就換戶外,阮第二站去ê所在是台北tsiok有名,風景tsiânn suí ê「漁人碼頭」,hia是淡水河ê河岸,有一座真長ê橋,聽導遊講若是一對愛人仔牽手tuì橋頭行到橋尾,就ē-tàng白頭偕老,tsit个傳說真浪漫。我真正看著有一對學生仔牽手去行。不而過,我感覺in應該是bē久長--lah!


第一工坐車坐規工koh sńg了tsiânn忝,我暗時tsiok早就睏--去--ah,隔tńg工聽學生仔leh講,in tī房間開講規暝lóng無睏,我實在是佩服。莫怪人講beh sńg mā ài趁少年,sńg,mā是ài有體力--ê。


第二工ê行程去一个我tsiok早以前就siàu想beh去ê景點,就是「平溪放天燈」。聽講全台灣ē-tàng放天燈ê所在就kan-na平溪,其他所在lóng bē-sái。因為tsit搭ê地形、天氣kài適合,koh有完整ê回收法律規定,所以bē有環保ê掛慮。放天燈果然如我所想ê仝款,有夠好sńg、有夠特別。逐个人kā家己ê心願,用毛筆一筆一筆認真寫起去天燈紙ê時tsūn,就kánn-ná leh kā天公伯--à hē願、誠心祈禱。寫好了後,逐家一人khiú一角仔hip相,了後頭家就ē tī天燈下跤ê一个盤仔點火,火to̍h了後,天燈就慢慢仔起飛--ah。逐家放手hōo伊飛--起-去,用目睭kap伊sio送,看伊沓沓仔飛,一直到消失tī天頂。心內感覺天公伯--à有收著阮ê心願--ah。


上尾一工,當然照舊例lóng是安排一个遊樂園。對少年家來講,若是無排tsit个景點,凡勢就一半以上ê人beh抗議退票--ah。不而過,tsit款遊樂設施對我來講就普普--à niā-niā。我lóng sì-kè se̍h-se̍h--leh,看學生sńg kah哀哀叫,顛倒是我感覺上心適ê所在。


Kap學生仔去tshit-thô,上大ê優點就是ē-tàng看著in無仝ê一面,尤其是平常時khah pì-sù ê學生,mā lóng ē變khah活潑。我感覺tse是老師hām學生分別進前,一个真重要ê記念活動。


#心內話 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap台羅。

#台文通訊BONG報 351期,2023年6月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。