三隻鳥仔

作者:東北仔


Hiàng時ê我興趣飼鳥,認為鳥仔是無聊中ê sio伴,kā關tī籠仔內sńg-thit-thô,a̍h m̄ bat kā想過鳥仔有翼suah無才調飛ê感受是啥,一直到家己gia̍t-siâu hông掠入櫳仔內,我tsiah沓沓體會著鳥仔ǹg望自由ê心情。


憑良心講,阮tī櫳仔內到tann已經15年khah ke--ah,悲傷ê ak-tsak代làng--過mài講,報應thi̍h-thi̍h he ke見笑--ê。M̄-koh tī烏暗無光ê監獄關tsiah-nī久,有影是一種折磨,逐日lóng bē輸有48點鐘,生活上mā無啥議量thang pìnn,厭siān kah kiōng-beh起痟,kan-ta兩蕊目睭gîn-ònn-ònn一直等,等看啥mih時tsūn ē-tàng飛出鐵籠自由,uì有毛等kah頭thuh,烏喙鬚等kah反白,坎坎坷坷艱苦tsē-kuà,lò-lò長ê刑期行到尾站--ah,m̄是leh陷眠iah是畫虎lān--ê,gōng鳥仔(我)tsiânn實ē-tàng展開翼股出籠--looh!


心肝內有歡喜、有悲傷,koh有淡薄仔驚惶,未來ê路beh按怎行,m̄-koh koh-khah濟--ê是我對另外兩隻鳥仔ê m̄甘;有一寡話想beh對in講,只是查埔人驚面紅,喙拍bē開,話puh bē出--來,所致阮tsiah想講用文字來表示,順suà紹介tsit兩隻鳥仔hām我ê感情kap笑詼代。


頭一隻鳥仔,伊今年65歲--ah,人生做瘦pi-pa ná猴山--a--leh,面皮jiâu-phé-phé koh無牙,厲害--ê是瘦phí-phí夭壽gâu食,m̄-nā ē-tàng食銅食鐵,koh ē-sái哺a-lú-mih,真正有夠iau鬼!M̄是我kā thuh臭làu-khuì,伊ê個性就是愛食愛kā人鼻sô,sù常áu蠻別人ê mi̍h件,一支喙hôo-luì-luì愛thi̍h-siông koh大嚨喉空,齣頭濟kah ná貓毛,有時活beh hōo氣惱--死!不而過氣bóng氣,伊kiau我感情上好、上bā,兩人bē輸黏thi仝款。Tsit隻瘦猴鳥仔號做「翹喙--ê」,人hām名sio-siāng,喙翹kah拄著鼻空,生著有夠古錐--ê。


第二隻鳥仔,差不多60 thóng歲,人生做矮仔肥tsut-tsut,頭殼kap我仝款無毛、光光,ē-hâi肥kah揣無頷頸,腹肚不止仔大kánn,bē輸查某人有身--leh,兩粒mòo-tà(kha-tshng斗)夭壽大,形容伊大箍歹聽,一sian現現hām『哆啦A夢』sio-siāng,仝款是sâi食鬼一个。M̄-koh伊ê個性khah pì-sù,人恬靜無啥言語,歇睏ê時間,伊手lóng phâng一本《聖經》tī hia讀,無性無地人人好,m̄管是發生啥mih代誌,伊lóng笑hai-hai!


不而過,tsit-má ê伊是信仰「耶穌」改造--過--ê,khah早ê伊是tshit-thô幫派ê兄弟,mā bat風神tshia-iānn過一站,mài掠準伊肥就認為伊槌,伊khah早是橫霸霸、歹tshìng-tshìng,生毛tài角,小可仔無ha̍h伊ê意--leh,huah呸面就呸面,thài有thang像tsit-má án-ne好鬥陣。所致,lán ài大力拍pho̍k仔kā呵咾--一-下,比拳頭拇講讚!伊kap我mā是樹奶糊,因為有仝款ê「基督」信仰,所以逐工黏做伙,兩人互相鼓勵。險仔bē記得tsit隻大肥鳥ê名,伊叫「國良」,m̄-koh我慣勢叫伊「熊」。


尾仔tsit隻是悾am鳥,伊m̄是別人——是我。Tī tsia簡單紹介家己,膨風--一-下,我叫做「東北仔」,今年40歲ke一屑屑仔,人生做武tún武tún,胸坎厚、手股頭粗,一隻像『綠巨人浩克』仝款,無法度,食飽閒仙仙,硬運動操勇--ê!我ê人pān m̄敢自褒緣投,但是絕對m̄是青面獠牙hit形--ê,面模仔ē-sái講是斯文koh 古錐hit款--ê,tse m̄是teh pûn雞胿iah是臭thi̍h,濟濟人lóng án-ne講。


M̄-koh我人就是孝呆,gōng kah ē食屎,少年bē-hiáu想,參人去leh tshit-thô做鱸鰻,tshàng鬚kah無臭無siâu,好膽到去kā人「滷肉」〔1〕 m̄知死活,結果一sián五厘lóng無提--著,kan-ta趁著八年ê免錢飯票。俗語講:「少年有路m̄行peh山坪,好囝m̄做做歹囝。」悾am鳥仔我就是一个歹囝例,做代誌亂使來,tann m̄-tsiah ē tī櫳仔內贖罪,有影khioh-ka̍k見笑!


佳哉!佳哉有「耶穌基督」幫贊,用真理kā我giú倒tńg--來、改邪歸正,若無,後半世人真正ē害。


話講倒tńg--來,阮三隻鳥仔關鬥陣幾若冬--ah,食睏lóng做伙,hām放屎tsit-lō臭konn-konn ê代誌mā bē閃--得,無法度,鳥仔siū kheh狹徙無路,koh-khah臭mā就suh-khuì phâng場。生活上,阮三个做啥mi̍h lóng同齊,無分大細漢,感情好kah ē tak舌,精差無呸喙瀾結拜niâ,平素時tak來tak去、消遣拍lā涼、練痟話,按怎sńg弄講笑lóng無要緊。M̄-koh,感情好bóng好,我有時真正hōo in兩个氣kah kiōng-beh tò-siàng-hiànn,頭殼是pann-pann叫sa無法thang治。


Lán先講瘦--ê hit隻翹喙鳥,食m̄-tio̍h藥仔關歹算tsuā--ah,到tsín規頭殼lóng iáu té「四號仔」 ,見講lóng是khah早食藥仔、賣藥仔ê見笑代,bē輸「四號仔」〔2〕是in祖公,tsiânn風神、臭iāng ê款。就hām tsit-tsūn我tī tsia teh寫伊ê kha-tshng後話,伊mā iáu leh屁thi̍h藥仔經,講kah喙角全pho lóng bē siān,sian想to食藥仔代,我看是oh改--ah!


氣惱ê代誌iáu有--leh,伊ê人痟貪iau鬼,愛kā人魚肉一寡喙食mih仔,無,就討東討西,面皮是厚kah ná鐵枋,而且koh是一隻kiáu豬,不時ná賊仔--leh,偷偷仔kap人pua̍h-kiáu。Tiānn想講家己有偌gâu,bih leh做歹代無人知,無想著櫳仔內祕密藏bē tiâu,註死逐擺lóng去hōo我掠--著。A̍h無想看家己幾歲人--ah,跤踏tī啥mih所在,pua̍h-kiáu m̄是teh滾sńg笑pìnn猴弄--neh,歹運hōo獄管sa--著是ē關禁閉,án-ne激khòo-khòo、khiàn-thian-khiàn-thian,kám關bē驚?


是講,做小弟--ê有喙講kah無瀾,伊按怎就是蠻皮聽bē入耳,m̄管我按怎kā lé、kā kàn-kiāu,伊lóng是「鴨仔聽雷」無攬無ne激皮皮,看著實在「蝦仔倒彈」、「胡蠅摔落去肉鼎——滷--死(惱--死)」。


Suà--落-來,lán來講肥--ê tsit隻大箍熊。伊kap翹喙--ê仝款是毒蟲,食「四號仔」關bē少tsuā--ah,m̄-koh tsit回有決心beh改。伊代先改--ê就是薰,手tsíng頭仔kā áu-áu算算--leh,無hau-siâu講,伊改薰到tann四、五冬--ah,有影一枝薰lóng無pok,tsit點值得kā拍pho̍k仔。M̄-koh,tsit箍老--ê自改薰hit日開始就孝m̄知thang飽,除了睏眠ê時間以外,目睭若thí開就揣食,啥mih四秀仔、糖仔餅、涼--ê拚勢食,尤其愛食肥tsut-tsut ê豬肉kah pháng,pháng是愈甜愈愛食,食kah hit khian肚是愈來愈大kánn,牙槽ē-sái講罕得歇睏,sâi食到tsit-tsūn肥kah ná豬--leh!


M̄是我愛kā唸,a̍h是酷刑驚伊食,問題是伊有心臟病、糖尿病、高血壓ê症頭,sù常一个面紅kòng-kòng,血壓kuân kah百八九,我驚伊食siunn大箍,m̄知佗一工beh piak斷腦筋中風,iah是雄雄心臟病夯--起-來suh無空氣,短命tshuah--起-來,時到beh後悔就bē赴市!所以為著伊ê身體健康,ē-tàng活khah久長--leh,一寡甜but-but ê喙食mih仔iah是肥肉、siunn油siunn鹹--ê,我lóng無啥beh hōo食,kan-ta「青菜水果」照三頓kā koo-tsiânn。M̄-koh,iau-sâi性歹改,伊便看著肥肉就喙瀾tsha̍p-tsha̍p滴,兩蕊目睭掠你金金siòng,直直討beh食一塊;hit-lō無食tsiânn艱苦ê表情親像囡仔,看著有夠心適好笑,m̄ hōo食koh ē àng肚激臭屎面,真正是「話若beh講透機,目屎就pué bē離」,sa無伊ê法--neh!


Li-li-lo-lo話到tsia,hit兩隻猴熊已經睏kah kōnn-kōnn叫,m̄知入夢去佗位tshit-thô--looh,kan-ta賰我tsit箍giàn頭tī tsia gōng-gōng想,替in操煩,khí-moo有夠bē爽,tsiânn想beh tuì in ê頷仔頸kā tīnn hōo bē喘khuì,khah bē蹧躂人氣惱!


Sńg笑話bóng講,鳥仔品性好bái不tshiâng-tsāi,in兩个lóng是我ê序大kap兄哥,雖然個性小可不tap不七,愛食khah死無人,m̄-koh「老人囡仔性」,心肝tsiânn實lóng bē-bái。In m̄-nā kā我當做糖霜丸疼惜,無棄嫌我ê歹性地kap雜唸,上kài感心--ê就是sio伴sio-thīn我幾若冬,hōo我tī淒涼ê櫳仔內有人關心、有thang笑,tsit份櫳內情——我ē永遠囥tī心肝內。


今仔日tī tsia,鳥隻beh自由飛--ah,除了beh kā in sueh多謝以外,有幾句心內話beh kā兩个老--ê講:「Lín lóng是頭毛喙鬚白ê老歲仔人--ah,食濟歲ài有濟歲ê款,mài kánn-ná囡仔--leh,hiah-nī狡怪愛sńg,「四號仔」m̄是好mi̍h,別日仔出獄m̄-thang koh sńg-pìnn,若無,真正ē關kah死!尤其『哆啦A夢』大熊兄,規身軀lóng是病,ài khah儉喙--leh,m̄-thang骨力食suah貧惰tín動,ke減運動,身體tsiah ē勇健。」


鳥仔自由飛,我ē好好仔飛,隨人保重!


 (2021年2月初9 tī嘉義監獄寫--ê)1.滷肉:綁票ê俗稱,十年以上ê罪刑。
2.四號仔:就是『海洛因』,一級毒品,食kap賣lóng判tsiânn重。#心內話 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap台羅。

#台文通訊BONG報 353期,2023年8月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。