創作路上ê母語風景


主講/蔡宛璇 
記錄/王璽馮本文是2023/6/14 ê講座摘要記錄,主講者蔡宛璇是藝術創作者、寫詩ê人,《我想欲踮海內面醒過來》詩集ê共同作者。

台語sa攏有 - YouTube 頻道

https://reurl.cc/exDAex

蔡宛璇是藝術創作者,mā是詩人。伊ê故鄉tī澎湖,伊ê母語就是台語,in ê腔是同安腔(Tâng-uann-khiunn),講「澎湖」ê發音是「Phînn-ôo」、「去」ê發音是「khù」。蔡宛璇tī入小學了後學著華語,就uì「kap爸母互相講台語」,慢慢仔變做「爸母講台語、家己講華語」,最後變做「kap爸母互相講華語,kan-na kap阿公阿媽ē講台語」,台語能力tsua̋nn停tī幼稚園等級。

蔡宛璇tī法國留學,有一擺歇熱tńg來澎湖了後,hōo阿媽笑講,伊法語可能講kah比台語koh-khah好。阿媽tsit句話hōo蔡宛璇心內感覺tsiok複雜,m̄-koh伊mā無想講ài去加強台語。後--來蔡宛璇結婚、生囝,想著對in查某囝阿萌ài講啥mih語言,加上法國人翁婿澎葉生kā提醒,伊tsiah去思考:家己ē-hiáu三種語言「台語、華語、法語」,「母語」對伊ê意義是啥mi̍h。
 
就án-ne,蔡宛璇開始tī厝--裡hām囡仔講台語,in翁講法語,無beh講華語。伊有一寡「自私」ê理由:第一,想著家己ê台語變差,想beh kā台語學--tńg-來。因為蹛tī台北附近,無啥台語環境,上簡單ê方式就是「tī厝講台語」。第二,蔡宛璇in阿媽有20个孫仔,lóng bē-hiáu講台語,有幾个蹛tī澎湖--ê聽有台語,m̄-koh mā bē-hiáu講,所以蔡宛璇希望in阿媽上無ē-tàng有一个ē-hiáu講台語ê乾仔孫(阿萌)。第三,蔡宛璇有一段時間接觸著土地kap母語意識ê議題,hōo蔡宛璇智覺著ài hōo後一代學本土語言,tsiah thang kap土地koh有tī tsia生活ê人無距離,感受著hit个khuì口內底ê感情。

因為藝術家tshuā囡仔去外國駐村交流真費氣——無人ē揣ài顧囡仔ê藝術家,mā oh申請去外國駐村。等阿萌兩歲了後,蔡宛璇規氣tńg去澎湖「自助」駐村三、四個月,mā ē-sái請阿母照顧阿萌、kap伊講台語。蔡宛璇tńg去澎湖生活hit-tsūn仔,開始寫第一首台語詩〈過日〉。2017年,蔡宛璇kā伊幾年來記錄阿萌ê文字,hām家己ê幾首創作,編輯出親子活版印刷台文詩集《我想欲踮海內面醒過來》。Tsit本詩集ê名,是有一kái in去看海,阿萌對in爸爸用法語講ê一句話「我想beh踮海內面醒--過-來」,hōo蔡宛璇驚一tiô,兩歲ê囡仔哪ē講出hiah-nī複雜kap詩性ê話,就用tsit句話來kā詩集號名。

台灣鑄字行活版印刷用ê漢字系統主要是uì日本kap中國上海傳--來--ê,是日語kap華語ê漢字,加上受過去日本時代「皇民化運動」kap國民政府「國語政策」ê雙重壓迫,台文漢字ê發展真有限。支持台文詩集tsit个出版計畫ê日星鑄字行,專工製作幾若个台文特有ê漢字。Tsit本詩集內底有收台文詩、法文詩,koh有法文詩ê台文翻譯kap華文翻譯,另外mā邀請音樂家揀詩集內底ê詩做歌,幫助對台文無熟ê人用聽--ê來感受台文,親像王昭華創作ê tsit首歌〈阿萌耍海〉。
 
2018年,TKG+ Projects藝廊舉辦以笠詩社做主題ê「現實伏流」展覽。蔡宛璇揀一寡詩ê詩句,自華文翻做台文,koh唸詩kap錄音。蔡宛璇認為uì tsia-ê華文詩內底ê khuì口kap部份文字內容,ē-tàng感覺著作者是台語人iah客語人。另外,蔡宛璇特別注意著林宗源ê詩,林宗源是笠詩社內底少數堅持寫台語詩ê成員。蔡宛璇專工去台南訪問林宗源,kā林宗源受訪的談話轉做文字,寫tī展覽空間ê壁頂,體現林宗源對台語文化、台語詩、推廣台語ê想法;蔡宛璇mā請林宗源唸伊ê代表作之一《燕仔的話》,tsiah-koh經過特殊剪輯,上尾展出ê音檔保留台語ê發音特色,m̄-koh無人有法度聽有內底ê意思。

2019年,蔡宛璇翁某kap一位蹛tī澎湖十幾年ê法國朋友做伙tī澎湖開拓館做三人展覽《海潮下暝夢》,提出tuì海洋kap海陸交界ê角度來理解島嶼,海島其實是「島海」。蔡宛璇做--ê是kap空間相關ê作品,作品布條頂面寫kap海相關ê俗諺,代表當地生存ê智慧,比如:「月(ge̍h)若中間,水就大飽;月若leh落,水就leh淹;月若起一半,水就leh khok。」,mā因為tsit kái ê經驗寫一首台語詩《嶼群》。

仝hit年koh tī麻豆大地藝術季做展覽《海枯土沃》,用創作連結麻豆糖業鐵路龍泉站過去ê幾若層歷史。Tsit个作品對蔡宛璇翁某來講真有挑戰性,因為第一「原本對倒風內海ê歷史無熟」、第二是「tī錄音技術出現進前,聲音kan-na ē-tàng透過語言來傳播」。除了採集現在ê聲音風景,mā ē用無仝ê語言表達過去歷史ê元素,比如講Si-lá-iah族ê語言、17世紀荷蘭船員ē用傳統樂器伴唱ê古早歌謠、五分仔車車站kap沿線鐵枝路ê日語唸法、歷史文獻ê揀選應用。
 
2021年,蔡宛璇翁某做聲音路徑計畫〈一起搭乘的某個遠方〉。因為策展人問in kám ē-sái tī火車車廂內底做一个聲音ê作品,in就tī新營到雲林50分鐘ê路程,創造一个hōo人tī旅行中koh ē-tàng專心去「聽」ê特殊經驗:組織環境聲音kap人文聲景、放送無仝時代ê詩人描寫地方ê詩文,tsia-ê作品照順序有:台文〈八槳溪哀歌〉、日文翻台文〈嘉南平原〉、華文翻台文〈致雲林兩首〉,hōo逐家ē-sái tī坐火車ê時,做伙去體驗tī無仝時空內流動ê聲音藝術。 

#台語sa攏有講座 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap台羅

#台文通訊BONG報 352期,2023年7月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。