Pêⁿ-po͘ Kū-lō͘ Kiâⁿ-ta̍h (Tē-1 Pha)

鬼仔坑公園

平埔舊路行踏(第一pha)


作者:Tân Lō͘


7--goe̍h ê sî bat chham-ka kòe 1 kái “Kipatauw,art” thoân-tūi pān ê Pêⁿ-po͘ kū-lō͘ kiâⁿ-ta̍h, hit-sî tō kā 7, 8--goe̍h 2 tiûⁿ lóng chù-bûn--khí-lâi, siūⁿ-kóng to tòa Pat-tâu(北投)〔1〕 hiah chē tang--ah, tùi Pat-tâu Goân-chū-bîn bûn-hòa le̍k-sú soah lóng bô siáⁿ jīn-bat, ti̍t-chiap tòe lâng kiâⁿ-ta̍h khah si̍t-chè, khah ū thang chhin-sin thé-hōe.


7--goe̍h hit kái tō bô koh ke soat-bêng, he chin-chiàⁿ ngē-táu niā-niā. Hioh-khùn 1 goe̍h-ji̍t liáu-āu, siūⁿ-kóng chit pái eng-kai bē hiah thiám--ah, kiat-kó tong-jiân mā sī....


Chit pái kiâⁿ-ta̍h ê lō͘-sòaⁿ chú-iàu sī tòe『台北大縱走』leh kiâⁿ, tōa-pō͘-hūn lóng ū lâu-thui thang peh, nî-hòe khah ū--ê mā khah tòe ē tio̍h. M̄-koh, hit kang iáu-sī ū kúi ê pêng-iú pòaⁿ-lō͘ seng lī-khui. Góa teh ioh eng-kai sī in-ūi lāu-su kóng hit kang ê hêng-têng it-poaⁿ sī ài kiâⁿ 2 kang, só͘-tì in kám-kak ū khó-lêng kiâⁿ bē lo̍h--khì tō ka-kī lī-khui--ah.


Hit kang ê lō͘-sòaⁿ an-pâi ùi Pat-tâu Kúi-á-kheⁿ(鬼仔坑) ê Saⁿ-chàn-kiā(三層崎) kong-hn̂g khí-kiâⁿ, chhōa-niá ê lāu-su siāu-kài kóng hit tah éng-kòe bat sī漢人ê bōng-á-po͘, koh-khah chá chìn-chêng sī Goân-chū-bîn seng-oa̍h thoân-thóng léng-he̍k, chit-má soah piàn-chò koan-kong-khu. Ūi-beh khai-hoat kap chò koan-kong, kiat-kó lâi Pat-tâu chia thit-thô ê lâng lóng bô liáu-kái chit ê só͘-chāi hoat-tián ê le̍k-sú, án-ne si̍t-chāi sī chin phah-sńg, kóng khah pháiⁿ-thiaⁿ--leh, sī siau-bia̍t Tâi-oân cho̍k-kûn ê le̍k-sú kì-ek.


Chū Saⁿ-chàn-kiā kong-hn̂g kiâⁿ kàu chit-má ê貴子坑水土保持園區, chit ê kong-hn̂g hun-chò 2 chàn, téng-koân sī chin sù-siông ê kong-hn̂g, ē-kha sī lō͘-iâⁿ-khu. Bô kóng lán m̄ chai, chit ê iâⁿ-khu sì-kho͘-ûi-á, pau-koat ē-kha chi̍t ê Hu̍t-kàu hn̂g-khu, í-chá sī Pat-tâu-siā goân-chū-bîn thoân-thóng léng-he̍k, chū Ji̍t-pún sî-tāi kàu Tiong-hôa Bîn-kok 2 ê si̍t-bîn chèng-koân kî-kan, hō͘ chèng-hú táⁿ-ap, pek-hāi, thó͘-tē hŏng chhiúⁿ--khì kái-miâ liáu-āu koh bē-tàng tòa tī hia, pō͘-lo̍k sóa-ūi kúi-nā pái,  bóe--à chiah sóa-lâi kàu chit-má Tōa-gia̍p-lō͘(大業路) piⁿ ê khe-kîⁿ.


Chāi-tē Goân-chū-bîn chhi-chhám-lo̍k-phek ê le̍k-sú lóng bô kóng hō͘ lán āu-tāi kiáⁿ-sun chai-iáⁿ, soah koh beh chhui-kóng khoân-pó, chhin-chúi kong-hn̂g khài-liām, chú-tiuⁿ chúi-thó͘ pó-chhî, che kám m̄ sī chin bô sī-hui ê tāi-chì? Koh-khah bián kóng tī hia o͘-pe̍h ó͘ soa-thô͘ sī tó 1 ê chèng-hú sî-tāi siōng giâm-tiōng, ki-pún-siōng nā ū-sim chhiau-chhōe chu-liāu choa̍t-tùi sī chhōe ū--lah!


Kúi-á-kheⁿ kong-hn̂g ê mn̂g-kha-kháu piⁿ--a tō sī “Ē-chhiⁿ-ha̍k-á pō͘-tō(下青礐仔步道)”, chit tiâu lō͘ mā sī kó͘-chá-sî chin tiōng-iàu, seng-lí-lâng sàng-hòe ê lō͘-sòa. Chheng(清) tè-kok chiàm-niá Tâi-oân pak-pō͘ ê sî-chūn, in-ūi chia ū chèng chin chē “Tōa-chhiⁿ(大菁)”, sī hit-tong-sî pak-pō͘ ní-pò͘ sán-gia̍p siōng ū kè-ta̍t ê goân-liāu si̍t-bu̍t, só͘-tì chit ê tē-tiám ū chin chē Tōa-chhiⁿ ka-kang ê kang-liâu. chhiⁿ-ha̍k-á ê ì-sù tō sī té ka-kang kòe-têng chheⁿ-sek ní-liāu ê ha̍k-á, chit-má iáu-koh ū kúi ê kó͘-chá sî-tāi ê chhiⁿ-ha̍k-á ûi-chí tī chháu-po͘-á-lāi, lio̍h-á chhiau-chhōe--chi̍t-ē eng-kai sī chhōe ē tio̍h.


Ùi Ē-chhiⁿ-ha̍k-á pō͘-tō kè-sio̍k kiâⁿ, keng-kòe 1 ê 10 kúi kháu-chàu ê chio̍h-thâu-chhù pō͘-lo̍k, lâi-kàu 1 keng Peh-sèⁿ-kong-biō. It-poaⁿ-lâng lí-kái ê Peh-sèⁿ-kong sī kó͘-chá-sî bô miâ ê óng-seng-chiá a̍h-sī bô-kâng cho̍k-kûn chhia-piàⁿ kòe-têng hi-seng ê lâng. Chheng tè-kok í-lâi ùi Chheng-kok cháu-lō͘ chhut-hái lâi-kàu Tâi-oân ê cho̍k-kûn kā in ê bûn-hòa kap seng-oa̍h si̍p-koàn tòa-lâi chia seⁿ-thòaⁿ, Tâi-oân ê Goân-chū-bîn-cho̍k bûn-hòa mā kap in saⁿ-kap iông-ha̍p, só͘-tì ū chin chē Goân-chū-bîn pài Chó͘-lêng ê khong-kan mā chiâⁿ-chò gōa-lâi ê hong-keh, che koh kóng--loeh tō ōe-thâu tn̂g--ah! Sòa--lo̍h lán tō tiàm Tiong-chhiⁿ-ha̍k-á(中青礐仔) Chheng-thian-kiong(清天宮) ê biō-tiâⁿ chhiū-á-kha hioh-khùn chia̍h-tàu. 


(後期繼續)


1.“北投” tē-miâ sī ùi Ketagalan(『凱達格蘭』) cho̍k-gí “Patauw” lâi--ê, kó͘-chá bat iōng Tâi-gí Hàn-jī kì chò “八頭, 八投”, tī chia iōng “Pat-tâu” khah óa-kīn chit ê miâ ê goân-thâu. 


#光景bóng uē 專欄,本文使用傳統白話字。

#台文通訊BONG報 352期,2023年7月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。